ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 04-03-2009

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

M.C.A. Huijs

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), H.J.H. Beuvens (SP), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA, aanwezig vanaf 21.35 uur) en L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

A. Arissa (PvdA), A.G. Jacobs (CDA)  en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemers aan de beraadslagingen

C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal, bij agendapunt 10)

 

 

Portfeuillehouders

A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous en P.J.H. Sijben

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, R. van Eekeren, P. de Jong, L. van de Laar, W. Mentens, C. van NeijghvanLier-Maessen, J. Spriel, T. van Tilburg, J. Timmermans, M. van de Ven

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en meldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment opening

 Geluidsfragment welkom mevr. Huijs

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heren T. Mol en J. van der Krift. Beide in relatie tot agendapunt 7, het weren van doorgaand vrachtverkeer.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De aanvullende agenda, die op 2 maart is rondgestuurd, wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 04-03-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 28 januari 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 28-01-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 februari 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1. t/m 5.3 worden voor kennisgeving aangenomen.

N.a.v. 5.3 wordt het volgende opgemerkt/afgesproken.

§            Op voorstel van Weert Lokaal wordt de datum voor presentatie van het businessplan paardensport aangepast in 1e helft 2009.

§            N.a.v. de vraag van Weert Lokaal meldt de wethouder dat de komborden intussen zijn besteld.

§            M.b.t. de ‘excursie waterzuivering’ wordt afgesproken dat uit respect voor het Waterschap nog éénmaal gepoogd wordt dit werkbezoek te organiseren met raadsbrede uitnodiging.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet Economische structuurversterking en promotie jaarschijf 2009 ad € 250.000,-- (09 03 040).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal en VVD willen graag tastbare resultaten zien. SP heeft moeite met de kosten voor deelname aan de Provada-beurs. CDA is bezorgd dat resultaten niet bereikt kunnen worden omdat de doelstellingen niet goed geformuleerd zijn.

 

Toezeggingen

Wethouder Strous zal tussentijds rapporteren en zorgen voor meer tastbare resultaten aan het eind van de periode.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Programma begroting 2009

 Stand van zaken projecten Hoge Dunk – feb. 2009

 Brief promotie van Weert

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Weren van het (doorgaand) vrachtverkeer door de Weerter woongebieden (09 03 034).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP vindt dat zaken met spoed gerealiseerd moeten worden en spreekt bezorgdheid uit over enkelvoudige/ turborotonde. Weert Lokaal stelt dat goed gekeken moet worden naar de fysieke oplossing. CDA vindt dat goed gecommuniceerd moet worden met wijkraden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Eindrapport weren vrachtverkeer kern Weert

 Tekst spreekrecht dhr. Mol

 Tekst spreekrecht dhr. van der Krift

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Aanleg van een rotonde op het punt Ringbaan-oost / Heuvelweg (mondelinge toelichting door de wethouder).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Op verzoek van de wethouder spreken de commissieleden op persoonlijke titel hun voorkeur voor een enkelvoudige dan wel een turborotonde uit.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

§        N.a.v. de vraag van de SP inzake de veiligheid van schoolkinderen aan de Maaseikerweg antwoordt de wethouder dat de commissie voor de zomer een voorstel voorgelegd krijgt voor aanpassing van de Maaseikerweg. Afhankelijk van de besluitvorming wordt getracht die aanpassing dit jaar nog uit te voeren. (Toezegging)

§        M.b.t. de vraag van de SP inzake de gevolgen van de uitspraak van de RvS betreffende de IJzeren Rijn antwoordt de wethouder dat de antwoorden van de minister naar de commissie gestuurd zullen worden zodra die bekend zijn. (Toezegging)

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Akkoord gaan met de 1ste begrotingswijziging begroting 2009 van de Rissegroep (09 03 031).

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA constateert dat het totale bedrag afwijkt van bedragen genoemd in de bijlage.

 

Toezeggingen

De genoemde bedragen worden nagetrokken en de commissie wordt geïnformeerd over de juiste bedragen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 Bestanden

 Raadsvoorstel

 1e wijziging begroting 2009 van de Rissegroep

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor. 

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de SP inzake werkgelegenheid bij de Risse wordt ter vergadering beantwoord. 

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Verlenging beleidsnota ‘Beleidskader Afvalstoffen Weert 2004-2008’ (09 03 032).

 

 

De vraag van Weert Lokaal inzake Essent milieu en van Weert Lokaal en CDA inzake ondergrondse containers worden ter vergadering beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Beleidskader afvalstoffen Weert 2004-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van de Kadernota Groen, Visie en afwegingskader, gemeente Weert, Stad in het Groen, d.d. 18 augustus 2008

(09 03 039).

Hierbij zal een presentatie worden gehouden door de heer J. Timmermans, afd. IGOR.

 

Expliciete fractiestandpunt

Weert Lokaal pleit voor een kiosk in het park. SP pleit voor uitvoering en handhaving o.a. waar het bomenkap betreft. PvdA vindt dat er nog een forse investering nodig is voor de singels. Deze fractie vraagt zich af of de inhaalslag zich vertaalt in de voorjaarsnota en het meerjarenperspectief. Zo kort voor de voorjaarsnota vraagt de fractie meer vorm en inhoud te geven aan de motie van 16-6-2008 inzake bomenbeleid. De fractie roept op om concrete projecten op korte termijn uit te voeren met het oog op werkgelegenheid ten tijde van de economische crisis. CDA wil de paardenhouderij en de verblijfsrecreatie meer op de kaart zetten. 

 

Toezeggingen

Het bomenregister wordt opgepakt. 

 

Advies commissie

De voorzitter hoopt de weerslag terug te zien in de voorjaarsnota met een vooruitblik op volgend jaar. De portefeuillehouder vat dat op als signaal van de commissie dat er een verdere stap moet worden gemaakt volgend op de vaststelling van deze nota als kaderstellend stuk.

De consequenties van de kredietcrisis voor maatregelen als onderhoud en uitbreiding van groen komen in een volgende vergadering aan de orde.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Kaft kadernota Groen

 Kadernota Groen

 Presentatie Kadernota Groen

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van Weert Lokaal inzake de sluiting van de kringloopwinkel van Bis-Bis wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Vaststellen van de Nota Verblijfsrecreatie in Weert (09 03 033).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal pleit voor minder regelgeving en meer vrijheid. Zodra meer campings zijn binnengehaald kunnen ze aan nadere regelgeving onderworpen worden. Deze fractie acht het verschil tussen 1 en 2 niet nodig. De voorzitter verbindt daar de voor­waarde aan dat dat niet leidt tot verdere verrommeling van het gebied. Er zijn volgens hem veel regels, maar er is gebrek aan handhaving. Hoe om te gaan met de status van het kaartmate­riaal terwijl dat op gespannen voet staat met het college­programma? Voor de SP is de 25% toeristenbelasting in bijlage 5 een heet hangijzer dat om een creatieve oplossing vraagt nu recreatie gepromoot moet worden. Het CDA legt de nadruk op kleinschaligheid en wil vooral nadruk leggen op senioren en gezinnen met kinderen.

 

Toezeggingen

De kaart op blz. 47 wordt op verzoek van de PvdA voor kennis­geving aangenomen. Het woord nog op blz. 25 ‘(nog) geen status’ kan daar weg. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, op verzoek van Weert Lokaal als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Nota Verblijfsrecreatie Weert

 Kwaliteitskaart

 Eindverslag inspraak concept-Nota Verblijfsrecreatie

 Geluidsfragment

 

 

  

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Presentatie over tussentijdse evaluatie armoedeproject door mevrouw C. Neijgh van Lier-Maessen, MO sector IV.

 

 

De vragen van de PvdA inzake de inzet van medewerkers en van de VVD of mensen in leeftijdscategorieën zijn in te delen worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden 

 Presentatie armoedeproject

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 00.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 april 2009,

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,