ADVIESLIJST COMMISSIE EZ D.D. 27-02-2008

 

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

Comissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL)

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66), F.L.J.A. Adriaens (WL) en A.G. Jacobs (CDA)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

H.J.W.M. van de Loo (WL) en A.J. Egging (KP)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, S.H.M. Strous en A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

R. v.d. Tillaar, K. Joosten, E. Peeters, D. Leyen, J. Gramberg, T. Weekers, H. Ensink en H. Keijzers

 

 

 

 

Uitgedeeld

De brief van het MKB c.s. inzake een reactie op het raadsvoorstel inzake branchering PDV-locatie

Het nieuwsbulletin Frunpark Weert

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

·  de heer V. van Brussel (namens D66) over agendapunt 10 (promotieplan Midden-Limburg): vreest versnippering van activiteiten (CWP, TROM, VVV-Weert)

·  de heer V. van Brussel (namens D66) over agendapunt 12 (branchering PDV-locatie): branchering is niet meer van deze tijd. Sterke PDV-locatie én sterke binnenstad kunnen goed samen

·  de heer A. van den Berg (Focus) over agendapunt 12: betreurt de verder aangebrachte beperkingen in de branchering PDV (zie bijlage: brief van Locatus)

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 27-02-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken Ordening d.d. 16 januari 2008, met het wijzigingsvoorstel van mevrouw C. Jacobs van de fractie Weert Lokaal.

 

 

De advieslijst wordt vastgesteld met inachtname van het wijzigingsvoorstel van mevrouw Jacobs (WL).

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 16-01-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van
30 januari 2008.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstel

6.

Onderwerp

Handhaven van bevoegdheden gemeenteraad in de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (raadsvoorstel 08 03 026).

Dit raadsvoorstel wordt toegelicht door de heer mr M.C. de Voogd (voor de hand-out: zie bijlage)

 

Expliciete fractiestandpunten

Fracties SP en WL willen prestatie-indicatoren/afspraken om de uitvoering te controleren.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de wachtlijstverordening zoals die is vastgesteld door het algemeen bestuur van de Risse;

B.      Wensen of bedenkingen kenbaar maken over de wachtlijstverordening;

C.      Akkoord gaan met de brief van het college van burgemeester en wethouders aan het algemeen bestuur van de Risse (raadsvoorstel 08 03 031).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie van WL wil geïnformeerd worden over de uitvoering van deze verordening.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De heer Beuvens stelt een vraag over een veilige voetgangersoversteekplaats bij de basisschool in Stramproy.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Oprichten van een backoffice voor de VVV-winkel in Weert (raadsvoorstel 08 03 027).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties WL, PvdA en KP pleiten voor een “stevige coördinator” die de activiteiten van de verschillende actoren (o.a. CWP, Centrummanagement, TROM) coördineert.

De fracties PvdA en WL plaatsen vraagtekens bij de dekking (met name de circa € 35.500,-)

De fractie VVD is van mening dat versnippering moet worden voorkomen (“wie doet wat”) en vraagt naar de stand van zaken van het onderzoek van BRO inzake centrummanagement.

De fractie CDA is blij met het oprichten van de backoffice maar verwijst ook naar de toezegging van 18-06-2007 (kosten en baten evenementen in de toeristische sector)

 

Toezeggingen

Het rapport van BRO over Centrummanagement wordt zo snel mogelijk ter kennisname gebracht aan de commissie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 januari 2008 om:

a.      kennis te nemen van het promotieplan “Midden-Limburg, in het middelpunt van de belangstelling”;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken (BW08010807 – Tst. 575452). (Geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA)

 

Conclusies

Alle fracties zijn van mening dat het promotieplan een kans verdient, maar dat gewaakt moet worden voor verdere versnippering (zie agendapunt 9). De fractie PvdA merkt verder op dat het een goed idee is op elke euro van het bedrijfsleven één euro toe te leggen, maar dat daarbij van belang is dat elke gemeente dat voor zich doet.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Mevrouw Jacobs maakt een compliment over manifestatie en campagne van de gemeente Weert over de armoedebestrijding.

De heer Arissa deelt die complimenten en stelt een vraag over schuldhulpverlening in Weert.

De heer Heijmans merkt op dat het werkbezoek CWI op dezelfde dag valt als de bijeenkomst met overige Midden-Limburgse gemeenten. Het werkbezoek aan het CWI zal worden verplaatst.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 


Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels en S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

A.      Akkoord gaan met de voorgestelde branchering inzake de PDV-locatie en deze te zijner tijd te verankeren in het bestemmingsplan;

B.      Akkoord gaan met het opstarten van het privaatrechtelijke traject als onderdeel van de onderhandelingen met initiatiefnemers op beide beoogde PDV-locaties (raadsvoorstel 08 03 037).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie PvdA spreekt van een evenwichtig raadsvoorstel, wat ook blijkt uit de uitgedeelde brief van het MKB cs. De PvdA vraagt of het onderdeel “distributief planologisch onderzoek” in het raadsvoorstel nader uitgewerkt kan worden.

De fractie WL is van mening dat het raadsvoorstel is gebaseerd op verouderde rapporten en plaatst bovendien vraagtekens bij de handhaving. Verder wordt tezeer uitgegaan van de retailer en niet van de consument.

De fractie SP vreest dat met dit voorstel een “grijs gebied” wordt gecreëerd en vreest dat het winkelcentrum leegstroomt, ten faveure van de PDV.

De fractie Kernpunt vindt dat ten onrechte wordt uitgegaan van bedreigingen, terwijl de PDV juist kansen biedt. De voorgestelde branchering is tezeer een keurslijf.

Het fractie CDA is positief over de communicatie en de wijziging in de branchecommissie. Het CDA vraagt zich wel af waarom de ene branche wél en de andere branche níet is toegestaan.

De fractie VVD wil ondernemers de kans en ruimte geven en vraagt zich af waarom het witgoed uit het voorstel is gehaald.

 

Toezeggingen

In het raadsvoorstel wordt het onderdeel distributief planologisch onderzoek nader uitgewerkt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van alle fracties wordt het voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van € 84.000,-- voor het Weerter aandeel in het project Regionaal Parkmanagement in het kader van de samenwerking Hoge Dunk van het Land van Weert en Cranendonck (raadsvoorstel 08 03 029).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie WL wordt het voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het gestelde in de Systeemstudie Ringbanen;

B.      Kennisnemen van de Uitkomst enquête verkeersveilige schoolroutes;

C.      Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad
€ 75.000,-- voor de voorbereiding rotonde Ringbaan Oost/Heuvelweg en de aanpassing rotonde Ringbaan Noord/Eindhovenseweg ten laste van de stelpost verkeer en vervoer;

D.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 25.000,-- voor de procesbegeleiding van de studie Ringbaan Noord ten laste van de stelpost verkeer en vervoer (raadsvoorstel
08 03 040
).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie WL wordt dit voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De fracties SP, PvdA, CDA  stellen vragen over de parkeerproblemen/verkeersveiligheid Julianalaan, Keent, Moesel en Fatima. De commissie wordt hierover schriftelijk geïnformeerd (TOEZEGGING).

De heer Egging stelt een vraag over de stand van zaken provinciale weg Stramproy.

De heer Heijmans wil weten of er ontwikkelingen zijn bij parkeren aan de Parallelweg (Q-park).

De heer Van de Loo vraagt of overwogen wordt de Industriekade weer in gebruik te nemen.

De heer Gigase vraagt naar de stand van zaken IJzeren Rijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Rondvraag.

Vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld.

 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag van wethouder Sijben.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:56 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 april 2008

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,