ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 26-11-2008

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL)

Afwezig de leden

A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.G. Jacobs (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemers aan de beraadslagingen

H.P.M. Lempens (VVD) en J.A.F. Tak (SP) 

 

 

Portfeuillehouders

A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Zweypfenning, R. van den Tillaar, P. de Jong, M. Nagel, H. Ensink, H. Keijzers, K. Joosten en L. Koopmans

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De commissie stemt in met het verzoek van het college van burgemeester en wethouders om de brief over de bereikbaarheid van de regio/verkeersafwikkeling A2 bij de aansluiting Kelpen – N280 als rondvraagpunt aan de orde te stellen.

 

Vanwege de aanwezigheid van derden wordt punt 9 voor 6 behandeld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 26-11-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 8 oktober 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 08-10-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van
29 oktober 2008;

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De heer Adriaens (WL) herinnert aan de toezegging om op de voortgangsrapportage van de commissie EZ de voortgang inzake het plaatsen van dialektborden op te nemen.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: S.H.M. Strous, A.W.P. Kirkels, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

A.      Behandelen van de najaarsnota 2008;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2008;

C.      Instemmen met het betrekken van het voorlopig rekeningsaldo 2008 bij de uitkomsten van de jaarrekening 2008 (raadsvoorstel 08 12 201).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Op verzoek van de heer Adriaens zal de commissie schriftelijk geïnformeerd worden over de stand van zaken t.a.v. de dialect-borden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Najaarsnota

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de ‘Oplegnotitie Regionaal locatie- en uitgiftebeleid Land van Weert en Cranendonck’ (raadsvoorstel 08 12 186).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de eindafrekening van Projecten N564 (raadsvoorstel 08 12 210).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Toelichting op bus- en treinvervoer in Limburg, toegespitst op Weert door de heren de Beer en Setten van Veolia (naar aanleiding van vragen van SP en PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Kirkels geeft een toelichting op de brief over de bereikbaarheid van de regio/verkeersafwikkeling A2. De aanwezige commissieleden ondertekenen ter vergadering de brief aan de Tweede Kamer.

 

De vragen van de heren Gigase (over de IJzeren Rijn) en Adriaens (over brief (nr. 329) van wijkraad Rond de Kazerne aan de raad) worden ter vergadering beantwoord. Van de antwoordbrief aan de wijkraad Rond de Kazerne, zal een afschrift worden gezonden naar de commissieleden.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor. 

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 40.000,-- voor de herinrichting van een gedeelte van de Achtkantmolen (raadsvoorstel 08 12 206).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

De suggestie van WL om bij de keuze van de nieuwe beplanting ook fruitbomen mee te nemen, wordt in de overweging meegenomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 485.000,-- voor de herinrichting van de openbare ruimte van het voormalige
WML-terrein (raadsvoorstel 08 12 211).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Op de vraag van WL over de bomen in de Beutsevenweg en Bertestraat die vruchten verliezen die zeer plakkerig zijn/plekken geven, zal nog een reactie gegeven worden.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Instemmen met de Publiek Private Uitvoeringsorganisatie Centrum Management Weert nieuwe stijl (raadsvoorstel
08 12 205)
.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP komt mogelijk nog terug op dit raadsvoorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening langdurigheidstoeslag (raadsvoorstel 08 12 198).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties PvdA, SP en WL vinden de termijn van 5 jaar te lang. De fractie CDA wil nog bespreken of ze kiezen voor 3 of 5 jaar.

 

Toezeggingen

Toegezegd wordt dat, als de meerderheid dit wil, het voorstel teruggaat naar het college.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Instemmen met Prestatieplan 2009 van de sector Sociale Zaken (raadsvoorstel 08 12 215).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Prestatieplan

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

18.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.
4 november 2008 om:

a.      kennis te nemen van het concept businessplan TROM;

b.      akkoord te gaan met het continueren van de toeristische regiopromotie, onder auspiciën en uitvoering van de Stuurgroep TROM;

c.       akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van de gevraagde eenmalige bijdrage voor 2009 ad € 56.000,--;

d.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken (geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en CDA).

 

Toezeggingen

Bekeken zal worden of bij de actiepunten ook aandacht besteed dient te worden aan het openbaar vervoer.

 

Het TROM zal geagendeerd worden voor de raadsvergadering van februari 2009 (bij het voorstel over de gebiedsontwikkeling).

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.
4 november 2008 om:

a.      in te stemmen met het plan van aanpak evaluatie maxima-beleid;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken (geagendeerd op verzoek van de fractie CDA en PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De heer Gigase zegt dat hij in een financieel blad heeft gelezen dat Weert het hoogste aantal bedrijven telt, die genomineerd zijn voor de prijs “hardste groeier”. Hij zal een lijstje met de namen van de 5 Weerter bedrijven geven. Dit is immers stadspromotie. De bedrijven kunnen bijvoorbeeld genoemd worden tijdens de winterborrel. 

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2009,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,