ADVIESLIJST COMMISSIE EZ D.D. 16-01-2008

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

Comissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL)

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66), F.L.J.A. Adriaens (WL) en A.G. Jacobs (CDA).

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

H.J.W.M. van de Loo (WL) bij agendapunt 9 (PDV-locatie)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

R. v.d. Tillaar, M. Castermans, M. Meertens, J. Gramberg, L. Koopmans

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Voor het spreekrecht heeft zich gemeld de heer P. Wulms namens diverse Weerter rijwielhandelaren over agendapunt 9 (PDV) (zie bijlage).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 16-01-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken Ordening d.d. 28 november 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 28-11-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 8 november 2007 en 12 december 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: S.H.M. Strous en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstel

6.

Onderwerp

Instemmen met het bedrijfsplan voor de Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk (raadsvoorstel 08 01 012).

Toelichting verzorgd door de heer Hagelstein (programmamanager Hoge Dunk).

 

Expliciete fractiestandpunten

Niet van toepassing.

 

Toezeggingen

De commissie wordt geïnformeerd over de (resultaten van) de besluitvorming ten aanzien van dit agendapunt in de gemeenten Nederweert, Cranendonck en Leudal.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. De SP wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Businessplan

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 188.000,- voor de herinrichting van de Muntpromenade (raadsvoorstel 08 01 015).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag over de resultaten van het bodemonderzoek Roeventerpeelweg wordt beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

A.      Akkoord gaan met de voorgestelde branchering inzake de PDV-locatie en deze te zijner tijd te verankeren in het bestemmingsplan;

B.      Akkoord gaan met het opstarten van het privaatrechtelijke traject als onderdeel van de onderhandelingen met initiatiefnemers op beide beoogde PDV-locaties (raadsvoorstel 08 01 018).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL: wil een adviesraad voor de branchering voorafgaand aan en tijdens de implementatie van de PDV;

PvdA: de door de raad vastgestelde Retailvisie moet het uitgangspunt zijn voor de branchering;

SP: wil Roermondseweg als PDV, met een duidelijke branchering;

CDA en VVD: waak voor de glijdende schaal (branchering) en hecht aan extra overleg met betrokkenen.

 

Toezeggingen

De voorgestelde branchering wordt vóór de raadsvergadering van 12 maart as. nog besproken met omliggende gemeenten, MKB, winkeliers en initiatiefnemers.

 

Advies commissie

Het voorstel wordt nogmaals geagendeerd voor de commissie EZ (27 februari) en raad 12 maart (raad).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

 

9A.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

De vragen over de stand van zaken IJzeren Rijn en afsluiting Industriekade (Gigase), éénrichtingsverkeer Biest (Heijmans) en IJzeren Manweg (Beuvens) worden beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Instemmen met de indexering van de bedragen genoemd in de verordening sociaal cultureel fonds (raadsvoorstel 08 01 005).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 december 2007 om:

a.    in te stemmen met het activiteitenprogramma voor de voorbereiding van de Stuurgroep TROM (voorheen Stuurgroep Toerisme) in de periode januari tot en met juli 2008, bestaande uit regiopromotie, fysieke infrastructuur en kwartiermaken;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken (BW07121806)

Geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA.

 

Conclusies

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken van de brief van de fractie SP d.d. 28 november 2007 inzake drugs- en lawaaioverlast van de parkeerplaats aan de Kruispeelweg.

 

Conclusies

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

 Brief

 Antwoordbrief

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag.

Vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld.

 

 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2008

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,