ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 11-06-2008

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en A.G. Jacobs (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

Portefeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

H. Driessens, K. Joosten, M. Meertens, R. van den Tillaar, E. Peeters

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen meldingen voor het spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Niet wethouder Strous maar wethouder Heuvelmans is portefeuillehouder bij agendapunt 11: de verordeningen sociale werkvoorziening.

Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 11-06-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 07 mei 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 07-05-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

Brieven 156 en 170 (Adriaens).

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 28 mei 2008 (vervalt).

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

·   Aanbesteding openbaar vervoer: het college zal in een brief aan Veolia aandringen op een goede verbinding Weert –
Roermond – Venlo.

·   De toezegging over evenementen kan niet worden afgevoerd. De wethouder is met de commissie van mening dat er uniforme regels moeten gelden bij het organiseren van evenementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels en S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Presentatie stand van zaken programma economische structuurversterking, inhoudelijk verband tussen de verschillende projecten binnen de Hoge Dunk (presentatie: de heer Hagelstein, programmamanager Hoge Dunk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennisgenomen van de stand van zaken Hoge Dunk. Dit onderwerp komt in het najaar 2008 terug in de commissie EZ.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels, L.F.A. Heuvelmans, S.H.M. Strous en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2007, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (raadsvoorstel 08 07 093).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie SP, PvdA, WL en CDA plaatsen vraagtekens bij de bestemming van het resultaat jaarrekening 2007. De fractie SP wil het bedrag dat wordt bestemd voor structuurversterkende maatregelen ( € 2.445.931,-) reserveren voor “reserve incidentele prioriteiten”. Ook PvdA, WL en CDA willen dit bedrag niet direct bestemmen voor structuurversterkende maatregelen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2008, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (raadsvoorstel 08 05 069).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Aan de commissie wordt een overzicht verstrekt van de capaciteit (ha) van bestaande bedrijventerreinen.

Aan de commissie wordt een overzicht verstrekt van het aantal FTE op het organisatieonderdeel bedrijfszaken (verleden-heden-toekomst).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Voorjaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag over de kap van de kastanjebomen bij St. Martinus wordt beantwoord.

De vraag over de lantaarnpaal aan de Boerhavestraat bij St. Martinus wordt schriftelijk beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 


Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

De vraag over het verdwijnen van lijn 70 Stramproy-Sittard wordt beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening Cranendonck, Nederweert en Weert;

B.      Vaststellen van de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken sociale werkvoorziening;

C.      Vaststellen van de Wachtlijstverordening sociale werkvoorziening (raadsvoorstel 08 07 103).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Er worden enkele correcties in het raadsvoorstel (de verordeningen) verwerkt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag over de toezegging Evenementen (zie voortgangsrapportage) wordt beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Heroverwegen ontsluitingsstructuur sportpark St. Theunis/ Bisschoppelijk College – (onder voorbehoud van college-besluitvorming op 2 juni 2008, wordt alsdan nagezonden) (raadsvoorstel 08 07 111).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

WL: is tegen dit voorstel en lanceert een alternatief plan.

VVD: welke partijen kunnen zich vinden in dit voorstel?

SP: verkeersveiligheid heeft prioriteit. Om die reden kan de fractie zich vinden in de voorgestelde oplossing. Wel moet er geluisterd worden naar de verlangens van de omwonenden Parklaan.

PvdA en CDA: verkeersveiligheid heeft prioriteit. Eens met voorstel.

CDA: vraagt expliciet aandacht voor de leefbaarheid.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie Weert Lokaal wordt dit raadsvoorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Plattegrond

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van B&W 19 mei 2008 om kennis te nemen van het Jaarverslag van het werkvoorzieningsschap Weert e.o. van de Risse Holding B.V.

(op verzoek van college van B&W).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennisgenomen van het Jaarverslag van de Risse.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Geen vragen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:51 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 september 2008,

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,