ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 08-10-2008, VOORTGEZET OP 20-10-2008

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (8-10-2008) en A.A.M. Hanssen-Beelen (20-10-2008)

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA) en A.J.L. Heijmans (PvdA)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66), A.G. Jacobs (CDA) en C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL)

Deelnemers aan de beraadslagingen

H.P.M. Lempens (VVD) en H.J.W.M. van de Loo (WL)

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Meertens, H. Keijzers, P. de Jong, Th. van Tilburg, J. Gramberg, R.van den Tillaar, Driessens, Ensink, Konings, Spriel, Neigh van Lier, Schoenmakers en Van Velthoven

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment voortzetting

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

1.    De heer Reubzaet namens HBD, Kamer van Koophandel Limburg en MKB Limburg/MKB Weert-Nederweert m.b.t. agendapunt 10 (PDV);

2.    De heer L. van Deursen m.b.t. agendapunt 10 (PDV);

3.    De heer P. Dormans namens Focus/DeVlier m.b.t. agendapunt 10 (PDV);

4.    De heer Van Brussel namens de fractie D66 m.b.t. agendapunt 10 (PDV) en 12 (parkeerbeleid).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 10 (PDV) wordt vóór punt 6 behandeld.

Bij agendapunt 11 (koersnota netwerkanalyse hoge dunk) zal de heer H. Keijzers (directeur sector stadsbeheer) een korte toelichting geven.

Bij agendapunt 12 (parkeerbeleid) vindt een presentatie plaats door de heer Baptista van SPARK.

 

Bestanden

 Agenda EZ 08-10-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 3 september 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 03-09-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van
17 september.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1  De heer Adriaens vraagt de antwoord op brieven 294 en
307 op.

5.3   Op verzoek van WL wordt de voortgang inzake het plaatsen van dialektnaamborden voortaan op de voortgangsrapportage van de commissie EZ opgenomen (stond bij de commissie WZ).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: S.H.M. Strous, A.W.P. Kirkels, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2009, voor zover betrekking hebbend op deze raadscommissie (raadsvoorstel 08 11 158).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Nagegaan zal worden op welke termijn de doelgroep inzake het zogenaamde AOW-gat aangeschreven zal worden.

Verder zal nagevraagd worden of er een overzicht voorhanden is waarop de leegstaande bedrijven zijn opgenomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Begroting

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 465.580,-- voor de herinrichting van de schans e.o. in de wijk Laar (raadsvoorstel
08 10 167
).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Naar aanleiding van de vragen van de fracties WL en SP over het grote aanbod van afval of afval van afwijkend formaat bij recyclebakken, met name in de wijk Molenakker, wordt geantwoord dat bij de vaststelling van de tarieven van de afvalstoffenheffing in december a.s., de dienstverlening betreffende de afvalinzameling eveneens aan de orde zal komen.

De commissie zal tevens geïnformeerd worden over de werking van de ondergrondse containers in de Stad/bij de Parkflat.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: S.H.M. Strous en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

A.      Akkoord gaan met de verdere uitwerking van het plan Herontwikkeling Roermondseweg/Moesdijk tot een volwaardige PDV-locatie in samenwerking met de eigenaren en de gevestigde ondernemers;

B.      Akkoord gaan met de voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst met de eigenaren en gevestigde ondernemers op de Roermondseweg/Moesdijk indien het plan haalbaar blijkt te zijn (raadsvoorstel
08 10 160
).

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA is akkoord met het voorstel. De PDV draait goed aan de Roermondseweg, maar de Roermondseweg heeft een kwaliteitsimpuls nodig. De raad heeft de branchering beperkt gehouden en voorzien van strikte voorwaarden om de concurrentiepositie van de binnenstad veilig te stellen. Focus probeert de branchering, de formule en de capaciteit op te rekken. De ondernemers aan de Roermondseweg geloven in de PDV aldaar en het plan Gamma/Intratuin. Bij verplaatsing zijn er risico`s voor de Roermondseweg. De Roermondseweg moet een kans krijgen. Het college is de goede richting ingeslagen.
De ondernemers aan de Roermondseweg moeten wel risicodragende stappen zetten. Dat het ontwikkelen van de Moesdijk leidend wordt gemaakt is in lijn met de bestuursopdracht van de raad. Het ontwikkelen van een frunpark zonder toekomstperspectief voor de Roermondseweg is niet acceptabel. Het herontwikkelen van de Roermondseweg is, welke variant er ook wordt gekozen, een langdurig traject. Focus vraagt voor het frunpark uitstel tot medio 2009; dit duurt te lang.

Weert Lokaal stelt, dat jongeren de voorkeur geven aan een formule als het frunpark. Het BRO-rapport is door het college niet gebruikt bij zijn afwegingen. Het college is ten onrecht bevreesd voor planschadeclaims bij realisatie van het frunpark. De fractie is vóór ontwikkeling van het frunpark met een opwaardering van de Roermondseweg tot een modern bedrijventerrein. Kiezen voor de Roermondseweg heeft gevolgen voor de N280, de tunnel van de IJzeren Rijn en het tankstation. De fractie stelt vraagtekens bij de kosten van opwaardering van de Roermondseweg. Er zitten teveel onzekerheden in het voorstel van het college. De fractie stemt niet in met het voorstel.

De VVD-fractie merkt op dat het terrein aan de Moesdijk geen PDV-lokatie is. Nu zich een alternatief voordoet, wordt PDV opeens een item. De fractie is niet akkoord met het voorstel.
Het opwaarderen van de Roermondseweg kost veel tijd en geld. De fractie waardeert het dat de ondernemers aan de Moesdijk hun nek uitsteken, maar dat initiatief voegt niets toe aan de aantrekkingskracht van Weert als winkelstad; het plan van Focus wel. Het opwaarderen van de Roermondseweg betreft alleen PDV die de lokale markt bedient. De gemeente moet kiezen voor een vestigingsplaats voor de lange termijn. Nu zich een investeerder aandient moeten we die kans niet voorbij laten gaan. Bovendien willen de initiatiefnemers voor het frunpark meedenken en wellicht ook meebetalen aan de opwaardering van de Roermondseweg. De binnenstad zal meeprofiteren van een frunpark. De branchering dient wel te worden uitgebreid.
De aanpak van de Roermondseweg dient gelijk te lopen met de reactivering van de IJzeren Rijn en meegenomen te worden bij de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Het college toont geen ambitie en voortvarendheid, terwijl dat wel is opgenomen in de visie Weert 2015.

De SP stelt, dat Weert een fantastische kleine binnenstad heeft met een diversiteit aan winkels die ook veel mensen van buiten de regio aantrekt. Het frunpark is een kopie hiervan en vormt daardoor een bedreiging voor de binnenstad. Revitalisering van het bedrijventerrein aan de Roermondseweg moet aan weerszijden gebeuren. Dit kost meer tijd dan het realiseren van het frunpark. We moeten het frunpark niet vergelijken met het retailpark in Roermond. Het verzorgingsgebied aldaar is veel groter. De ondernemers aan de Roermondseweg tonen initiatief; dit moet een kans krijgen. Als het frunpark er komt, zal het te maken krijgen met leegstand. Dan moet de branchering weer opgerekt worden. De fractie is akkoord met het collegevoorstel.

Het CDA heeft nog geen keuze gemaakt tussen frunpark en Roermondseweg. De fractie wijst op het gevaar van leegstand.
Er moet duidelijkheid komen over wat er met de Roermondseweg gebeurt, welke variant er ook gekozen wordt. Belangrijk is, dat er draagvlak is bij ondernemers en consumenten. Waarom het college voor de Roermondseweg kiest is niet duidelijk. Er kan nu geen keuze gemaakt worden omdat de plannen nog verder moeten worden uitgewerkt v.w.b. inbreng van partijen, planschade, investeringen en afdrachten. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Notitie Ontwikkelingsmogelijkheden PDV

 Verslag informatiebijeenkomst PDV-locatie 2 oktober 2008

 Presentatie Discussieavond 2 oktober 2008

 Presentatie SATIJNplus Architecten 2 oktober 2008

 Spreekrecht dhr. Reubzaet

 Spreekrecht dhr. van Deursen

 Spreekrecht dhr. Dormans

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Reubzaet

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Deursen

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Dormans

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Brussel

 Geluidsfragment eerste termijn commissie

 Geluidsfragment wethouder Kirkels eerste termijn

 Geluidsfragment tweede termijn commissie

 Geluidsfragment wethouder Kirkels tweede termijn

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de Koersnota Netwerkanalyse Hoge Dunk (raadsvoorstel 08 10 165).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties PvdA, CDA, WL en SP vinden niet duidelijk wat wordt vastgesteld in de raad. Ook wordt opgemerkt, dat de pijlen in de afbeeldingen zouden kunnen impliceren, dat hier nieuwe wegen komen

 

Toezeggingen

Toegezegd wordt dat in het voorstel opgenomen zal worden, dat de Koersnota alleen een analyse betreft en dat er nog geen oplossingsrichtingen worden aangedragen, maar zal worden ingezet op versterking van de bestaande capaciteit.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel, na bovengenoemde aanpassingen, rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

          Aanpassen van het parkeerbeleid ten aanzien van zonering, betaald- en vergunningparkeren, vergunningen en abonnementen en vormen van achteraf betaald parkeren (raadsvoorstel 08 10 166).

Dit voorstel wordt toegelicht aan de hand van een presentatie.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is akkoord met het terugbrengen van het aantal parkeerzones naar 3. De fractie plaatst vraagtekens bij het weer invoeren van tijdgebonden parkeren. WL pleit ervoor om in zone 2 de dagkaarten niet af te schaffen.

De fracties PvdA en Weert Lokaal vragen zich af waarom de medewerkers van de gemeente met een parkeerabonnement gefaciliteerd worden en anderen (bv. vrijwilligers) niet.

De PvdA is niet akkoord met de tariefsverhoging voor het parkeren en verwijst naar het coalitieprogramma. De tarieven van de abonnementen stijgen teveel.

De SP verzoekt de wethouder in overleg te gaan met Q-park om iets aan de leegstand van de parkeerplaats bij het station te doen.

CDA: Het meenemen in de meerjarenbegroting van meeropbrengsten door prijsverhoging van de parkeertarieven is slechts acceptabel als het parkeersysteem verbetert. Alleen als er geld over is dient er een dynamisch verkeerssysteem te worden overwogen.

De VVD is akkoord met het voorstel en geeft aan, dat er in het komende traject nog ruimte is voor bijsturing.

 

Toezeggingen

Overzicht van soorten kaarten die er zijn en hoeveel gebruik daarvan wordt gemaakt met kaartjes van situatie oude en nieuwe zones naar commissie zenden.

Opmerkingen tarieven vergunningparkeren betrekken bij raadsvoorstel vaststelling tarieven raad december.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Brussel

 Geluidsfragment presentatie dhr. Baptista

 Geluidsfragment vragen n.a.v. presentatie

 Geluidsfragment eerste termijn commissie

 Geluidsfragment wethouder Kirkels eerste termijn

 Geluidsfragment tweede termijn commissie

 Geluidsfragment wethouder Kirkels tweede termijn

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken brief SP van 23 september 2008: de ‘verslechtering dienstregeling Stadsdienst Weert (geagendeerd op verzoek van de fracties SP en PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Originele brief

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

Naar aanleiding van het verzoek van fractie WL om bij de noodlokalen van basisschool de Firtel tijdelijk extra verkeers-maatregelen te nemen (bijvoorbeeld plaatsen van de waarschuwingsborden “overstekende kinderen”), wordt gezegd dat de situatie aldaar bekeken zal worden.

De vragen van de fractie PvdA over de Straevenweg en de fractie CDA over de AID en de IJzeren Rijn worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 19 augustus 2008 om:

a.    het contract met CZ met betrekking tot collectieve ziektekostenverzekering minima te beëindigen met ingang van 1 januari 2009;

b.    advisering Weerter minima met betrekking tot alternatieve collectieve verzekeringsmogelijkheden op te starten;

c.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie EZ (geagendeerd op verzoek van de fractie Weert Lokaal).

 

Toezeggingen

Nagevraagd zal worden of het wenselijk is de brief die verzonden wordt naar de doelgroep, op te stellen in meerdere talen.

 

Conclusies

Geen.

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van
19 augustus 2008 om:

a.    kennis te nemen van de gewijzigde situatie met betrekking tot het kwartier maken voor de uitvoeringsorganisatie Vier in Een;

b.    in te stemmen met de gewijzigde aanpak en de gemeenteraad te informeren met bijgaande brief;

c.     de gewijzigde aanpak kenbaar te maken door middel van bijgaand persbericht;

d.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken (geagendeerd op verzoek van de fracties CDA en PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie neemt kennis van het besluit.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Bespreken brief SP d.d. 1 september 2008 inzake convenant armoedebestrijding bij kinderen (geagendeerd op verzoek van de fractie SP).

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

De gestelde vragen naar aanleiding van de brief zijn ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Originele brief

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de fractie CDA over Winter Weert/de IJsbaan worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment schorsing

 Geluidsfragment sluiting