ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 07-05-2008

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en A.G. Jacobs (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

Portefeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, S.H.M. Strous en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

H. Driessens, C. Neigh van Lier, K. Joosten

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De brief van de SP d.d. 14 maart 2008 inzake stadsdienst Weert Veolia wordt bij de rondvraag van wethouder Kirkels behandeld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 07-05-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.    Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 02 april 2008;

B.    Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 10 april 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 02-04-2008

 Overzicht conclusies Infobijeenkomst 10-04-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van
16 april 2008.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Ad 5.3: De vragen van de PvdA over de stand van zaken v.w.b. kunst in de openbare ruimte, verkeersveiligheid en Hoge Dunk, alsmede de vraag van Weert Lokaal over de havenfeesten en de vraag van het CDA over de huisvesting van de voedselbank worden door de portefeuillehouders ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van en akkoord gaan met de conceptbegrotingen 2009 van de Risse Holding b.v. en het Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.    Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage in 2009 van
€ 280.199,-- (bijdrage 2008: € 353.679,--) en de via het rijk afgedekte bijdrage van € 9.800.000,-- (raadsvoorstel
08 05 073
).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

A.    Instemmen met de invoering van vergunningparkeren op de Julianalaan (ged.), Hertogstraat en Molenveldstraat (ged.), alsmede met de invoering van betaald parkeren op de Kerkstraat (ged.);

B.    Beschikbaar stellen van een krediet ad € 27.500,--;

C.    Vaststellen van de Tarieventabel Parkeerbelastingen 2008 (versie 2) (raadsvoorstel 08 05 066).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties Weert Lokaal, VVD en SP vragen aandacht voor de Julianalaan: op het tweede deel van de Julianalaan wordt vergunningparkeren ingevoerd. Aan beide zijden parkeren kan tot verkeersproblemen leiden. Het college dient dit in de gaten te houden en indien noodzakelijk maatregelen te treffen. De VVD vindt dat er overleg met de wijkraad dient te worden gevoerd. De SP wijst er op dat de hulpdiensten niet belemmerd moeten worden. De PvdA doet de suggestie om bij parkeerplaatsen buiten centrum kritisch te kijken naar tarieven in relatie tot bezettingsgraad.

 

Toezeggingen

De verkeerssituatie op de Julianalaan monitoren en het antwoord van de brandweer op de vraag naar de bereikbaarheid voor hulpdiensten naar de commissie zenden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De brief van de SP d.d. 14 maart 2008 inzake stadsdienst Weert Veolia wordt besproken, maar nog niet alle informatie is voorhanden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 


Portefeuillehouders: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Instemmen met het Prestatieplan 2008 van de sector Sociale Zaken (raadsvoorstel 08 05 075).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie SP vindt fraude onacceptabel, maar de doelstelling van fraudebestrijding is niet duidelijk.

De fractie Weert Lokaal vindt het een helder, ambitieus en leesbaar plan. Is blij met aandacht voor gezinnen met kinderen. Verhoging doelstelling campagneplan sociaal-cultureel fonds naar 1000 is ambitieus. Fractie is benieuwd naar resultaten gewijzigde aanpak sociale activering.

De fractie PvdA is zeer tevreden met plan, deskundigheid medewerkers, resultaten sociale activering, poortwachterfunctie en arbeidsmakelaar. De fractie pleit bij wijkgerichte aanpak voor brede sociale wijkeconomie, waarbij gemeente de regierol vervult. Is blij met aandacht voor gezinnen met kinderen, maar wijst op armoedeprobleem van jongeren.

De fractie VVD wijst op armoede onder ondernemers en ZZP-ers.

Het CDA stemt in met het plan en vraagt aandacht voor vacature rechercheur.

 

Toezeggingen

Bekijken of nulmeting sociale activering nader aangeduid kan worden, bv. naar sekse, leeftijd etc.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

De vragen van de VVD-fractie of de vergunningplicht voor buurtfeestjes kan worden omgezet in een ontheffingsplicht en wat de criteria zijn op basis waarvan de gemeente het ene evenement wel faciliteert (bv. dranghekken soms tegen betaling en soms om niet beschikbaar stelt) en het andere niet worden schriftelijk beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergaderin om 20.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2008,

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,