CONCEPT-ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 03-09-2008

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA) en A.J.L. Heijmans (PvdA)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66), A.G. Jacobs (CDA) C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL)

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

Portefeuillehouders

S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

P. de Jong, Th. van Tilburg en L. Koopmans

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 13 (draagkrachtperiode Bijzondere Bijstand) vervalt, op verzoek van WL.

 

Bestanden

 Agenda EZ 03-09-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 11 juni 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 11-06-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 16 juni 2008, 16 juni 2008 (voorjaarsnota) en 2 juli 2008.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De wijzigingen worden verwerkt in de voortgangsrapportage.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Inhuren van personeel van derden voor de afdeling Inrichting en Gebruik Openbare Ruimte en hiervoor een budget beschikbaar stellen van € 119.600,-- (raadsvoorstel 08 09 132).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Onderstaande vragen van resp. de heer Beuvens, mevrouw Engelen en de heer Adriaens worden ter vergadering beantwoord:

·        de evt. financiële problemen bij Van Gansewinkel, de rommel rond het afvalinzamelpunt bij de J. de Zwijgerstraat:

·        de beantwoording van de art. 40 RvO-brief en aanvullende vragen over het rolstoelpad IJzeren Man;

·        maaien van gras waar machine niet bijkomt, de dialect-komborden, de 4 kastanjebomen (Vogelsbleek).

T.a.v. het rolstoelpad geeft de wethouder aan contact op te nemen met het Platform Gehandicapten Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 35.000,-- uit de stelpost verkeer en vervoer voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen voor het weren van doorgaand vrachtverkeer door Fatima (raadsvoorstel 08 09 131).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 20.000,-- uit de stelpost verkeer en vervoer voor de aanleg van twee voetgangersoversteekplaatsen, aan de Driesveldlaan en aan de Vogelsbleek (raadsvoorstel 08 09 133).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 30.000,-- voor het uitvoeren van verkeerskundige studies N280-Trumpertweg en N280-Ittervoorterweg (raadsvoorstel 08 09 134).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

De vragen over de brief van wethouder Kirkels van 20 augustus 2008 over Gamma en Intratuin inzake PDV, de vri Gr. Hornelaan, het ringbanenstelsel, het verkeersplateau Biest/Fransiscuslaan en de vop Boshoverweg/Eindhovenseweg worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 


Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van de eindrapportage Interreg III grenspark Kempen-Broek en het uitgevoerde People to People project;

B.    Kennisnemen van gebiedsuitbreiding Kempen-Broek en de nieuwe projectstructuur;

C.    Kennisnemen van conceptplan van aanpak Interreg IV aanvraag Kempen-Broek;

D.    Kennisnemen van haalbaarheidsstudie eco-veloduct over Zuid-Willemsvaart;

E.    Akkoord gaan met door Weert in te dienen projecten ten behoeve van Interreg subsidie en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 1.664.124,-- (08 09 136).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties pleiten voor een loop-/fietsbrug/ecoduct ter hoogte van de Laurabossen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 juli 2008 om:

a.      de draagkrachtperiode bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 35 lid 1 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) aan te passen;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken (BW08070102 – Tst. 841).

Geagendeerd op verzoek van de fractie Weert Lokaal.

 

 

Vervalt.

 

Bestanden

 B&W-advies

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen over het convenant armoedebestrijding kinderen, de ijsbaan en de kerststal en de kwartiermaker centrummanagement worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Geen vragen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21:00 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 oktober 2008,

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,