ADVIESLIJST COMMISSIE EZ D.D. 02-04-2008

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL)

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en A.G. Jacobs (CDA)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

 

 

Portefeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben, S.H.M. Strous en A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

T. Weekers, H. Driessens, L. Koopmans

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Om spreekrecht hebben verzocht:

1.    de heer J. Kunnen namens de wijkraad Rond de Kazerne inzake de conditie van de beukenbomen langs de Kazernelaan en de verkeerssituatie (niet geagendeerd onderwerp);

2.    de heer V. van Brussel namens de fractie D66 inzake agendapunt 11 (economische structuurversterking).

 

Bestanden

 Spreekrecht de heer Kunnen

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 15 (stand van zaken IJzeren Rijn) vervalt. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 02-04-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 27 februari 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 27-02-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 maart 2008.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Vragen van Weert Lokaal naar stand van zaken huisvesting voedselbank en veiligheid fietsverkeer Parklaan/Diesterbaan worden beantwoord. Aanmeldingen werkbezoek CWI 9 april en scholingsavond WWB 22 april worden geïnventariseerd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Kennisnemen van de eerste wijziging op de begroting 2008 van het werkvoorzieningschap De Risse (raadsvoorstel 08 04 051).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad. € 460.000,-- voor de aanleg van een fietspad langs de Bocholterweg tussen de dorpskern Altweerterheide en de kruising Vetpeelweg (raadsvoorstel 08 04 052).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Weert Lokaal is blij met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

N.a.v. de oproep van Weert Lokaal om bomen aan te melden voor de CO2-bomenprijs zegt wethouder Sijben dit toe.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 


Portefeuillehouders: P.J.H. Sijben en S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

A.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 74.000,-- voor de aanschaf en installatie van sfeerverlichting in de binnenstad;

B.      Het onderhoudsbudget OV verhogen met € 5.841,-- voor jaarlijks onderhoud en verbruik van de sfeerverlichting met ingang van 2009 (raadsvoorstel 08 04 053).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is voor een voortvarende aanpak. De fracties Weert Lokaal en VVD zijn verheugd over het voorstel.

 

Toezeggingen

Commissie informeren of Maaspoort en Stationsstraat tot de binnenstad behoren en daarom meegenomen zijn bij het bepalen van de hoogte van het krediet voor de LED-verlichting.

CWP heeft huidige verlichting betaald met een bijdrage van de gemeente, die door CWP terugbetaald zou worden. Commissie informeren of het bedrag dat terugbetaald zou moeten worden is meegenomen bij het bepalen van de hoogte van het krediet.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

A.      Beschikbaar stellen van een krediet Economische structuurversterking en promotie jaarschijf 2008 ad
€ 250.000,--;

B.      Instemmen met een businessplan centrummanagement  en de nota “Stadspromotie Weert (raadsvoorstel 08 04 054).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal: verzoekt om een verantwoording van de besteding van het bedrag van € 250.000,-; vindt dat het voorstel in eenvoudigere taal geschreven had moeten worden; is van mening dat uitwerking tot in detail moet geschieden en geen papieren tijger mag worden. Bij stadspromotie moet accent op wellness gelegd worden. Als slogan heeft de voorkeur “Wonen, werken, genieten in Weert”.

PvdA: langzamerhand komt er structuur in de economische structuurversterking en komt de uitvoering in zicht. Fractie is akkoord met het voorstel sub a. Projecten innovatiehuis, Weert innoveert zijn prima. Men moet risico’s durven nemen. Sub b: versterking en professionalisering centrummanagement goede zaak. Stadspromotie: slogan “Weert, stad in het groen” is nog steeds de beste. Niet akkoord met oprichten uitvoeringsorganisatie in de vorm van een stichting die 3 thema’s gaat uitwerken. Komt in vaarwater van één-loket-functie Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck.

CDA: geen bezwaar tegen beschikbaar stellen van de jaarschijf. Programma dat we hebben ingezet, moet worden voortgezet. Verzoekt eveneens om een overzicht van de besteding van het bedrag van € 250.000,-. Wil een overzicht van de projecten die opgestart gaan worden en de bijdrage van Weert daaraan. Maakt zich zorgen over de bundeling van tegenstrijdige belangen. Stadspromotie: de veelzijdigheid en diversiteit van Weert moet gepromoot worden. Het aantrekken van gezinnen met jonge kinderen vereist een andere inrichting van bijvoorbeeld Laarveld. 

SP: sub a akkoord. Businessplan is prima, realistisch en goed onderbouwd. We moeten kijken hoe andere gemeenten het doen.

VVD: er moet teruggekoppeld worden naar de partners. De hele binnenstad moet meebetalen en niet alleen de leden van het CWP. Er moet een reclameheffing komen voor het opwaarderen van de binnenstad.

 

Toezeggingen

Aan commissie verstrekken:

·    overzicht bestedingen uit budget € 250.000,- in 2007;

·    budget benodigd voor kwartiermaker;

·    voor 2008 verwachte uitgaven;

·    stappenplan kwartiermaker.

Voorstel sub c wordt aangepast: in plaats van “instemmen met” genoemde nota wordt gekozen voor de formulering “voor kennisgeving aannemen” of “meenemen bij uitwerking”.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken besluit van het college van B&W d.d. 26 februari 2008 om:

a.      nadere richtlijnen vast te stellen ter uitvoering van de bepalingen in de verordening sociaal cultureel fonds 2008;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Suggestie PvdA om in brief aan de klanten WWB op te nemen dat een controlesteekproef kan volgen wordt meegenomen.

 

Conclusies

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De antwoordbrief van het college op de brief van de kappersbond op verzoek CDA in afschrift naar commissie zenden.

Evaluatie “Winter Weert” op verzoek CDA aan commissie verstrekken.

Stand van zaken evenemententerrein op verzoek Weert Lokaal schriftelijk verstrekken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 45.000,-- ten behoeve van de aanleg van een verkeersplateau op het kruispunt Franciscuslaan/Biest (raadsvoorstel 08 04 055).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal zou graag een integrale aanpak zien. Het gaat om de veiligheid van scholieren op de Graafschap Hornelaan. De CDA-fractie vindt het voorstel goed voor de wijk en is ook voorstander van een integrale aanpak. De VVD vraagt aandacht voor de voorrangssituatie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken IJzeren Rijn.

 

 

Dit agendapunt is komen te vervallen.

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vraag PvdA over parkeerkaart binnenstad wordt beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.03 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2008,

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,