ADVIESLIJST COMMISSIE EZ D.D. 28-11-2007

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

Comissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA),

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.M. Cardinaal (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL) en A.G. Jacobs (CDA).

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.C.M. Lempens (VVD)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

S.H.M. Strous, L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

H. Keijzers, M. van den Ven, H. Driessens, H. Ensink en Th. Ratering

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

De heer Van Brussel vraagt spreekrecht over de agendapunten 6 (Ringbaanstelsel), 14 (Regio VVV) en 16 (afvalcontainers).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De aangekondigde presentatie bij agendapunt 16 (afvalinzamelcontainers) komt te vervallen. Hiervoor wordt een aparte informatiebijeenkomst voor de commissie EZ georganiseerd op 22 januari 2008.

Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 28-11-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken Ordening d.d. 10 oktober 2007.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 10-10-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

De heer Adriaens vraagt de antwoordbrieven 338 (Dorpsraad Laar: gevoelens van onbehagen) en 323 (ANKO Huizen, kapsalons aan huis) op.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 19 september 2007 (versie 2) en 31 oktober 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

De verschillende opmerkingen worden verwerkt in de voortgangsrapportage.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstel

6.

Onderwerp

A.      Instemmen met het gestelde in de Systeemstudie Ringbanen;

B.      Kennisnemen van de Uitkomst enquête verkeersveilige schoolroutes;

C.      Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad
€ 200.000,-- ten laste van de stelpost verkeer en vervoer;

D.      Akkoord gaan met het verder uitwerken van verschillende maatregelen zoals genoemd in het raadsvoorstel (raadsvoorstel 07 12 198).

Dit voorstel is nader belicht aan de hand van een presentatie van de heer Erhardt, senior adviseur Verkeer van DHV.

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA en WL zijn van mening dat de maatregelen éérst besproken moeten worden met de WDR. De fractie van WL is verder van oordeel dat het raadsbesluit over de ontsluiting Laarveld (2005) in dit raadsvoorstel onvoldoende gerespecteerd wordt. PvdA, WL en CDA spreken uit dat verkeersveiligheid belangrijker is dan een goede doorstroming van het verkeer.

De fracties CDA en VVD kunnen zich vinden in voorliggend raadsvoorstel.

De fractie SP heeft nog geen standpunt ingenomen.

De fractie van WL is tegen dit raadsvoorstel.

De fractie van de PvdA vindt dat nu reeds prioriteit gegeven moet worden aan de Overweertstraat en kondigt aan hierover een amendement in te dienen in de raadsvergadering van 12 december 2007.

 

Toezeggingen

De gedane toezeggingen worden verwerkt in het raadsvoorstel en zullen overigens in een aparte brief worden toegelicht.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Systeemstudie

 Enquête schoolroutes

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

Portefeuillehouders: L. Heuvelmans, P. Sijben, S. Strous, A. Kirkels

 

Raadsvoorstel

7.

Onderwerp

A.      Behandelen van de najaarsnota 2007;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2007 (raadsvoorstel 07 12 175)

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen

 

Toezeggingen

Commissie schriftelijk informeren of er in het kader van de revitalisering binnenstad aandacht besteed kan worden aan de bestrating van de Schoolstraat.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Najaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Hiervan is geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de Haalbaarheidsstudie transferium Weert (raadsvoorstel 07 12 201).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken brief d.d. 29 oktober 2007 van de fractie SP over de verkeersveiligheid industrieterrein Leuken-Noord (op verzoek van de fractie SP).

 

Toezeggingen

Geen

 

Conclusies

Geen

 

Bestanden

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Wijzigen van de APV in verband met het intrekken van de Wet op de Openluchtrecreatie (raadsvoorstel 07 12 190).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De commissie wordt schriftelijk geïnformeerd over de handhaafbaarheid van bepaalde artikelen in de APV.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het plan van aanpak voor een gemeentelijk 'Maxima-beleid' (raadsvoorstel 07 12 195).

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA: erg ambitieus plan, maar is het realistisch?

WL: woningbouw voor jongeren is essentieel. Verder is het plan weinig concreet. WL wacht dan ook op de uitwerking ervan.

SP: men moet uitgaan van krimp, dát is realistisch.

CDA: stemt in met het voorstel, maar vindt dat de aandacht niet ten koste mag gaan van de huidige inwoners van Weert.

 

Toezeggingen

De commissie schriftelijk informeren over de migratiecijfers van Weert 2001-2006.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. De fractie SP wordt geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de ontwikkelingen rond de Regio VVV Noord- en Midden-Limburg;

B.      Instemmen met de ontwikkeling van lokale en regionale invulling van toerisme, recreatie en promotie
(raadsvoorstel 07 12 206).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De toezegging “overzicht van de kosten en baten van evenementen en toeristische sector” betrekken bij dit raadsvoorstel.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatiebrieven

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Aan de raad gerichte brief 323 (ANKO Huizen, kapsalons aan huis) i.a.a. versturen aan de commissie.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

16.

Onderwerp

Vervangen van de afvalinzamelcontainers (raadsvoorstel
07 12 207
).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn niet overtuigd van de noodzaak om de afvalinzamelcontainers te vervangen.

 

Toezeggingen

Geen

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. De problematiek zal besproken worden in de geplande informatiebijeenkomst van de commissie EZ van 22 januari 2008.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 36.000,-- voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de locatie Standaardmolen (raadsvoorstel 07 12 179).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. De fractie VVD wordt geacht tegen het raadsvoorstel te hebben gestemd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 195.000,-voor een planontwerp voor de herinrichting en het gefaseerd bouwrijp maken van het Stationsplein en omgeving (raadsvoorstel 07 12 197).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen

 

Toezeggingen

Geen

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 65.000,-- voor bewegwijzering in de binnenstad met digitale informatiepanelen (raadsvoorstel 07 12 199).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie VVD wordt het raadsvoorstel als bespreekstuk geagendeerd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 445.000,-- voor het vervangen van verkeersregelinstallaties op verschillende kruisingen (raadsvoorstel 07 12 200).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie WL wordt het raadsvoorstel als bespreekstuk geagendeerd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad € 130.000,-- voor de herinrichting van de Markt en de Korenmarkt en omgeving (raadsvoorstel 07 12 208).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties spreken hun ongenoegen uit dat het aanvullend krediet beschikbaar moet worden gesteld.

 

Toezeggingen

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. Aangetekend wordt dat alle fracties hun ongenoegen over de extra kredietstelling hebben uitgesproken. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

22.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vraag over pad voor minder-validen in de IJzeren Man wordt beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 0:30 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2008

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,