ADVIESLIJST COMMISSIE EZ D.D. 13-06-2007

 

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP),

M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD, plv.)

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.M. Cardinaal (VVD) en A.J.L. Heijmans (PvdA)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

C.J.C. Jacobs-Verstappen, J.C.M.I. Op den Kamp-Smans

 

 

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

Driessens, Ratering, De Jong, V. Velthoven, Salman, V.d. Laar, Zweypfenning en Weekers

 

 

 

 

Uitgedeeld

Niets

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Geen aanmeldingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 13-06-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 9 mei 2007, inclusief het wijzigingsvoorstel van commissielid de heer F. Adriaens.

 

 

Wijzigingsvoorstel de heer Adriaens:

Wat ik lees in de notulen onder agendapunt 13 (verkeersproblematiek Weert-Roermond. N280) betreffende het commentaar van Weert Lokaal uitgesproken door F. Adriaens is niet juist. Ik heb o.a. gezegd- wil men tot een goede keuze komen- dan men alle planologische fecetten integraal afwegen! Anders is het een verknoeien van tijd en geld. (ik heb toen alle aspecten opgenoemd) Dit staat ook in algemene zin als advies van de commissie vermeld.

Weert Lokaal is absoluut tegen het onderzoek v.w.b. het Zuid tracé. Dat heb ik verklaard. Tevens heb ik geadviseerd om het Satijn-plus-variant (lijkt op 2) te laten onderzoeken! Wat ik door de hectiek niet heb genoemd is wellicht ook belangrijk. Weert Lokaal wijst een onderzoek van het noordtracé niet af!

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 09-05-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen raadsvergaderingen van 23 mei 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De heer Adriaens: antwoordbrief: 154

Van betreffende overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: L.F.A. Heuvelmans, S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2006, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (07 06 101).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2007, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (07 06 099).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 150.000,-- ter vervanging van de oever-beschoeiing rondom de vijver in Graswinkel (07 06 102).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Commissie schriftelijk informeren: is de vervanging eerder noodzakelijk dan gepland?

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Toezeggingen

Commissie schriftelijk informeren:

1.    kunnen de processierupsen worden bestreden door het inzetten van lokstoffen?

2.    wat gaat de gemeente doen aan de Nacht van de Nacht (aan de raad gerichte brief 2007/126)?

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van en instemmen met de begroting 2008, de meerjarenraming 2008-2011 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.    Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2008 van € 361.141,-- (07 06 119).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

A.    Instemmen met het invoeren van vergunningparkeren op de Julianalaan (voor zover gelegen tussen de Regentesselaan en Louis Regoutstraat), Regentesselaan, Biemansstraat, Gieterijstraat, Franse Patersstraat en Meewisstraat;

B.    Instemmen met het invoeren van betaald parkeren op de Sint Jozefslaan ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 15 (zijnde vier parkeerplaatsen);

C.   Vaststellen van de Tarieventabel Parkeerbelastingen 2007 (versie 3) (07 06 120).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

A.    Afzien van de introductie van een technologievergoeding;

B.    Instemmen met de verordening voor het sociaal cultureel fonds 2008 naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek op basis van de bestuursopdracht naar de introductie van een technologievergoeding voor schoolgaande kinderen op het voortgezet onderwijs;

C.   Vaststellen dat bij de begrotingsbehandeling 2008 rekening gehouden dient te worden met de voorgestelde aanpassing (verhoging met € 50.000) van het budget bijzondere bijstand indien b akkoord is (07 06 095).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL: wil dit voorstel betrekken bij een herijking van het minimabeleid en komt hierop terug tijdens de behandeling van de voorjaarsnota.

VVD + CDA: eens met onderdeel A., om de overige elementen heeft de raad niet gevraagd.

PvdA + SP: dubbele gevoelens ten aanzien van dit raadsvoorstel. De voorgedragen oplossing lijkt een goed idee maar overweegt om mee te gaan met het voorstel van WL.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

15.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van de stand van zaken herstructurering Regio VVV en NV Toerisme;

B.    Instemmen met de overdracht van de exploitatie van de VVV-winkel aan de ANWB per 1 september 2007 (07 06 098).

 

Expliciete fractiestandpunten

Zie “Advies commissie”.

 

Toezeggingen

Het bedrag onder F ad € 70.884,- zal opgenomen worden in de begroting 2008.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

Alle fracties stemmen in met de punten A, B, C, D, G en I.

Alle aanwezige fracties, met uitzondering van WL, stemmen in met punt E.

Alle aanwezige fracties stemmen niet in met de punten F en H.

Het bedrag onder F ad € 70.884,- zal opgenomen worden in de begroting 2008 (toezegging).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken herinrichting weekmarkt.

 

 

De commissie heeft kennis genomen van de stand van zaken herinrichting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2007

 

De commissiegriffier,                                        De voorzitter,