ADVIESLIJST COMMISSIE EZ D.D. 10-10-2007

 

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

Comissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD) (20:10 uur), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL)

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66), L.J.A. Adriaens (WL) en A.G. Jacobs (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

S.H.M. Strous, L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

Tillaar, Keijzers, Ratering, Driessens, V. Velthoven, Salman, V.d. Laar, Hofland en Leijen

 

 

 

 

Uitgedeeld

Brief van de heren Knapen en Verkooijen over de parkeeroverlast op Fatima (agendapunt 10b)

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De reactie van het college op de brief van de VVD (agendapunt 12) gaat gepaard met een presentatie door de heer Keijzers (directeur sector Stadsbeheer). Omdat presentaties altijd vooraan worden geagendeerd, wordt dit onderwerp na de presentatie over de voedselbank behandeld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 10-10-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.    Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken Ordening d.d. 5 september 2007;

B.    Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniėrende raad d.d. 30 augustus 2007.

 

 

Worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 05-09-2007

 Advieslijst Opiniėrende raad 30-08-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen raadsvergaderingen van 19 september 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Toezeggingen e.d. worden pas afgevoerd als het voorstel terzake is afgehandeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Presentatie aanpak Voedselbank.

 

 

Zie bijgevoegde notitie.

 

Bestanden

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: L. Heuvelmans, P. Sijben, S. Strous, A. Kirkels

 

Raadsvoorstel

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2008, voor zover betrekking hebbend op deze raadscommissie (raadsvoorstel 07 11 166).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Commissie schriftelijk informeren over:

·        de nakoming van de door het college overgenomen motie van 28 juni 2006 (nav GVVP) met het volgende dictum:

roept het college op bij de uitwerking van het GVVP de subjectieve verkeersonveilige situaties voor voetgangers, met name voetgangersoversteekplaatsen, dan wel het ontbreken daarvan, in kaart te brengen en zo nodig te komen met passende aanvullende maatregelen

·       de hogere toerekening van apparaatskosten en kosten van straatreiniging en onkruidbestrijding trottoirs aan riolering en reiniging (blz. 103)

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Begroting 2008

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag over de verruiming van de parkeertijden bij begrafenissen bij de Martinuskerk wordt schriftelijk beantwoord.

Volgende vergadercyclus zal een raadsvoorstel geagendeerd worden voor extra krediet Markt/Korenmarkt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

A.      Bespreken brief d.d. 21 september 2007 van de fractie SP over het weren van doorgaand vrachtverkeer (op verzoek van de fractie SP).

B.      Bespreken brief d.d. 21 september 2007 van de fractie SP over de parkeerproblemen in de wijk Fatima (op verzoek van de fractie SP).

 

Toezeggingen

T.a.v. onderdeel B.: de burgemeester zal de commissie schriftelijk informeren of er handhavend wordt opgetreden in de wijk Fatima (parkeerproblemen).

 

Conclusies

De aanwezige fracties steunen de wethouder in zijn poging om met Q-Park en een onderneming te komen tot een oplossing.

 

Bestanden

 Brief doorgaand vrachtverkeer

 Brief parkeerproblemen Fatima

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag over de verkeerssituatie Theunishof wordt beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken brief d.d. 18 september 2007 van de fractie VVD over de samenwerking met partners binnenstad/evenementen-beleid (op verzoek van de fractie VVD)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Zie bijlage (hand out presentatie).

 

Bestanden

 Brief samenwerking partners

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

13.

Onderwerp

Bespreken brief d.d. 17 september 2007 van de VVV Noord- en Midden-Limburg over de stand van zaken uitvoering businessplan Regio VVV (op verzoek van het college van B&W).

 

Toezeggingen

Geen

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Brief uitvoering businessplan Regio VVV

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Het raadsvoorstel over de bestuursopdracht PDV locatie wordt in de commissie RO behandeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2007

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,