ADVIESLIJST COMMISSIE EZ D.D. 09-05-2007

 

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen (CDA)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), R.F.J.W.M. van Dooren (WL), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA)

 

Afwezig de leden

H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.C.M. Lempens (VVD), R.F. Nordhausen (SP), A.J. Egging (KP) en G.J.A. Marechal (PvdA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

Peeters, Tillaar, Joosten, Van de Ven, Van der Leek, Ratering, Van Doorn, Keijzers, De Jong.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

De heer Van Brussel heeft namens D66 verzocht om spreekrecht over:

8. raadsvoorstel prestatieplan Sociale Zaken

9. besluit B&W verblijfsrecreatie

13. raadsvoorstel verkenning verkeersproblemaitek Weert-Roermond

 

Over agendapunt 13 is voorts om spreekrecht verzocht door:

·  de heer Brans van Intratuin

·  mw. Zuidgeest namens buurtbewoners

·  de heer Bausch, woordvoerder buurtcomité Moesdijk Weert

Sprekers zijn allen tegen het in het raadsvoorstel genoemde Zuidtracé als onderzoeksvariant.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 09-05-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 4 april 2007.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 04-04-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen raadsvergaderingen van 18 april 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

 

De heer Adriaens: antwoordbrief 101.

 

 

De heer Adriaens: de toezegging over de bomen rond de molen van Keent (biotoop)/17-01-2007 dient weer op de voortgangsrapportage te worden opgenomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Instemmen met het voorstel van het algemeen bestuur van de Risse Groep ten aanzien van de toevoeging aan het gemeentefonds als gevolg van het amendement Irrgang, met inachtneming dat het definitief genoemde bedrag, zoals vermeld in de meicirculaire 2007, leidend zal zijn (07 05 082).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen

 

Toezeggingen

Geen

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Prestatieplan

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Instemmen met het Prestatieplan 2007 van de sector Sociale Zaken (07 05 078).

 

Expliciete fractiestandpunten

Hoewel de commissie (zeer) positief is over de inhoud van het prestatieplan, zijn er nog tal van vragen die voor de raadsvergadering van 23 mei beantwoord dienen te worden.

 

Toezeggingen

De vragen die de commissie heeft gesteld over of naar aanleiding van het prestatieplan, worden vóór de raadsvergadering van 23 mei schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken van het Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2007 om:

a.      in te stemmen met de projectopdracht Beleid verblijfsrecreatie in Weert en instemmen met het plan van aanpak Beleid Verblijfsrecreatie in Weert;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische Zaken (Geagendeerd op verzoek van het college van burgemeester en wethouders).

 

Toezeggingen

Geen

 

Conclusies

De commissie is positief over de projectopdracht en het plan van aanpak. Alle door de commissie genoemde aandachtspunten (extra standplaatsten campers, kwaliteit en duurzaamheid, de relatie met de senioreneconomie en verminderde regelgeving) worden meegenomen in de uitvoering. Ook zal het beleid het eerste jaar worden geëvalueerd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Toezegging

De vraag van de heer Adriaens over het opnemen van een bepaling in de APV voor geprepareerde tassen (jammers) wordt doorgegeven aan de burgemeester.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

A.      Beschikbaar stellen van een krediet ad. € 500.000 voor grootschalig onderhoud van de Stadsbrug;

B.      Instemmen met de bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug aan Rijkswaterstaat, waarvoor een kredietstelling van € 2.095.580 noodzakelijk is (07 05 088).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Instemmen met de zienswijze over de verkenning verkeers-problematiek tussen Weert en Roermond (07 05 085).

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA: het voorstel moet eerst gecommuniceerd worden met de KBG en is tegen het Zuidtracé

CDA: twee onderzoeksvarianten aan de provincie doorgeven, zonder een voorkeur uit te spreken (variant 2 en 4)

WL: wil één onderzoeksvariant opnemen (variant 2)

KP: wil alleen de Satijn-plus-variant laten onderzoeken

SP: is tegen het laten onderzoeken van het Zuidtracé

VVD: voorstander van het laten onderzoeken van het Zuidtracé.

 

Toezeggingen

Indien het college een nieuw raadsvoorstel ter zake doet, zal dit gecommuniceerd worden met de KBG.

 

Advies commissie

De commissie staat een integrale benadering voor, niet alleen een verkeerskundige. Alleen de VVD acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 Geluidsfragment 7

 Geluidsfragment 8

 Geluidsfragment 9

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2007

 

De commissiegriffier,                                De voorzitter,