ADVIESLIJST COMMISSIE EZ D.D. 05-09-2007

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP),

J.M. Cardinaal (VVD) G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL)

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M.A. Engelen (VVD), en A.G. Jacobs (CDA)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

J.A.F. Tak (SP)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

S.H.M. Strous, L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

R. Van de Tillaar, H. Keijzers, E. Peeters en T. Ratering

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, vermeldt de berichten van verhindering en heet mw. Jacobs en dhr. Tak van harte welkom, evenals dhr. Jobse, directeur van de Risse.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De portefeuille van wethouder Kirkels wordt als laatste behandeld. Agendapunt 12 (herinrichting Van Halenstraat) is in de commissie Welzijn behandeld op 4 september 2007 en wordt van de agenda van de commissie EZ afgehaald. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 05-09-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 13 juni 2007.

 

 

Advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 13-06-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 18 juni en 27 juni 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: dhr. Adriaens vraagt antwoordbrieven 179, 208 en 257 op.

5.3: motie GVVP verkeersonveilige situaties voetgangers: Weert Lokaal verzoekt de wijk- en dorpsraden te betrekken bij de evaluatie.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vragen Weert Lokaal over havenfeesten, rapport grensoverschrijdend winkelgedrag en motie tweetalige komborden.

 

Toezeggingen

·    Bezien of de gemeente bij volgende havenfeesten een actieve, faciliterende rol kan spelen.

·    Rapport grensoverschrijdend winkelgedrag naar commissieleden zenden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de zienswijze van de gemeente Weert met betrekking tot de ´Verkenning van de verkeersproblematiek N280 Weert-Roermond´ (raadsvoorstel 07 09 143).

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA is tevreden met het overleg met de brede klankbordgroep en is akkoord met het voorstel. PvdA maakt zich wel zorgen over de oplossing voor de korte termijn m.b.t. de verkeersknelpunten op de N280 en de financiering daarvan. SP wil een variant 4 toevoegen aan het onderzoek, nl. een noordvariant, waarbij het verkeer (m.n. het vrachtverkeer) uit de richting Roermond bij Kelpen de A2 wordt opgeleid en via de afslag Nederweert, de randweg noord op. Deze variant zou gecombineerd moeten worden met verkeersmaatregelen op de N280. De VVD is ingenomen met het collegevoorstel, maar maakt zich ook zorgen om de verkeersproblematiek op de korte termijn. WL is voorstander van het onderzoeken van de variant van de SP en zou dit gecombineerd willen zien met het plan van Satijnplus. WL is akkoord met de 3 gekozen onderzoeksvarianten, maar wenst ook oplossingen voor de korte termijn waar het gaat om de verkeersproblemen. Het CDA sluit zich aan bij de standpunten van de PvdA. Afgezien van WL zijn de fracties geen voorstander van het toevoegen van de variant van de SP aan de te onderzoeken varianten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Heihuisweg, voor zover gelegen binnen het plangebied Centrale Zandwinning Weert (raadsvoorstel 07 09 147).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL zou het betreuren als onderhavige weg vorig jaar nog zou zijn geasfalteerd.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vragen diverse fracties over verkeerssituatie J.W. Frisolaan, parkeerproblemen aan de Parkhof, kruising Eindhovenseweg ivm WOZOCO Boshoven, transferium, voetgangers i.r.t. GVVP, kanaalzone I, hoogte verkeersbord Heltenbosdijk-Bocholterweg Altweerterheide.

 

Toezeggingen

·    Nagaan of er klachten zijn over parkeren bij de Parkhof. Indien dit het geval is, een enquete uitzetten om draagvlak voor vergunningparkeren te inventariseren.

·    Als op 1 oktober 2007 het rapport ter zake van het transferium nog niet compleet is, kennis op andere manier binnenhalen en in november voorstel aan raad aanbieden.

·    Bekijken of oversteektijd voetgangers op het stationsplein kan worden verlengd en commissie informeren vóór de vergadering van 10 oktober 2007.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

De Risse (hierbij is aanwezig de heer Jobse, directeur van de Risse):

·     bespreken van het Sociaal Jaarverslag Risse 2006 (op verzoek van de fractie SP).

·     bespreken van de aan de raad gerichte brief 221 van de Risse, aanbieding jaarrekening 2006 (op verzoek van het college).

 

Toezeggingen

Bezien of de kwaliteit van arbeidstherapeutisch werk meetbaar is en bruikbaar als indicator voor het bereiken van de doelstellingen van de sociale werkvoorziening.

 

Conclusies

De commissie spreekt haar waardering uit voor de ontvangen rapporten, met name het sociaal jaarverslag.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 193.000,-- ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte aan de achterzijde van de woningen aan de Van Halenstraat 2 tot en met 74 (even) en vernieuwing van de erfafscheidingen van de particuliere woningen (raadsvoorstel 07 09 140).

 

Het raadsvoorstel is verplaatst naar de commissie Welzijn

d.d .4 september 2007.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 433.000,-- exclusief BTW voor de herinrichting van het St. Barbaraplein te Tungelroy

(raadsvoorstel 07 09 141).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

·    Commissie informeren over toegankelijkheid van plein voor rolstoelgebruikers.

·    Begroting in geheime kastje in leeszaal ter inzage leggen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Bestrijden van de eikenprocessierups in 2008

(raadsvoorstel 07 09 144).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP vraagt aandacht voor biologische bestrijding. VVD vindt dat bewoners ook rupsen in hun tuinen moeten kunnen laten bestrijden door de gemeente en is voorstander van preventief bestrijden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2007

 

De commissiegriffier,                                        De voorzitter,