ADVIESLIJST COMMISSIE EZ D.D. 04-04-2007

 

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen (CDA)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP),

J.M. Cardinaal (VVD), R.F.J.W.M. van Dooren (WL), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA)

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

-

 

 

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels en S.H.M. Strous

 

Ambtelijke ondersteuning

Thewissen, De Jong, Van de Laar, Keijzers, Van den Tillaar, Ensink en Joosten

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Er wordt een presentatie verzorgd over de agendapunten 7 (Rapport econ. Perspectief) en 8 (Stand van zaken IJzeren Rijn).

 

Bestanden

 Agenda EZ 04-04-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 28 februari 2007.

 

 

Wordt vastgesteld met inachtname van het wijzigingsvoorstel van commissielid Beuvens. Verder wordt de vraag over het parkeerprobleem van de dierenwinkel aan de Driest nog schriftelijk beantwoord.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 28-02-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven

5.2  Toezeggingen raadsvergaderingen van 14 maart 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

 

De heer Adriaens: antwoordbrief 48

De heer Heijmans: brief 40 (Samenwerkingsverband De Maasplassen) indien nodig alsnog door de raad laten afdoen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 25.000,-- voor het uitvoeren van een Systeemstudie verkeersafwikkeling ringbaanstelsel (raadsvoorstel 07 04 067)

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal merkt op dat eerder genomen raadsbesluiten over dit onderwerp gerespecteerd dienen te worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 13 maart 2007 om:

a.      kennis te nemen van het rapport “Economisch perspectief voor de gemeente Weert” door ETIN Adviseurs als werkdocument voor een opiniërende raadsvergadering en een werkconferentie met ondernemers(organisaties), de Taskforce Triple Weert en andere belanghebbenden (in uw bezit).

b.      de tien belangrijkste beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in het rapport, de conclusies van de opiniërende raad en van de economische werkconferentie meenemen in het economische beleid.

c.       het betreffende rapport om advies voorleggen aan de Collegecommissie Midden- en Kleinbedrijf, vergaderend op 16 maart 2007.

 

Toezeggingen

1.    Commissie schriftelijk informeren over de activiteiten die de gemeente verricht om in aanmerking te komen voor “Beste Binnenstad”

2.    Bekijken of prof. Derksen uitgenodigd kan worden om een toelichting te geven op zijn onderzoek “Krimp als Kans”.

 

Conclusies

De commissie heeft het rapport uitgebreid besproken en heeft hier verschillende opmerkingen over gemaakt. De commissie is bovenal van mening dat er niet alleen nota´s geschreven moeten worden over het economisch beleid maar dat snel overgegaan moet worden tot actie.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Aanbiedingsbrief

 Concept-eindrapport

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Stand van zaken IJzeren Rijn (geagendeerd op verzoek van VVD).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Op 18 april volgt een debat in de Tweede Kamer over de IJzeren Rijn. Het college is doende met het benaderen en informeren van de Kamer over dit onderwerp.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Instemmen met de huur voor een periode van 10 jaar van het te ontwikkelen gebouw aan de Beekpoort om het Bedrijfsverzamelgebouw, zoals bedoeld in de Wet SuWi, te vestigen (raadsvoorstel 07 06 071).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn van mening dat het raadsvoorstel (veel) financiële risico´s met zich meebrengt. Weert Lokaal is van mening dat het exploitatietekort opgenomen kan worden bij de prioriteiten 2009 ( € 138.928,-).

 

Toezeggingen

Het college zal een schriftelijke reactie geven op de kanttekeningen die de concerncontroller plaatst bij dit raadsvoorstel.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Bespreken van de notitie “Invoering evenementenbeleid” d.d. februari 2007 (in uw bezit) in relatie tot promotie-activiteiten binnenstad zoals de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden, de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en een doorkijk naar de toekomst (geen stukken). (Geagendeerd op verzoek van CDA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

CDA: verminder regeldruk en vooral faciliteren.

VVD: kondigt motie aan om extra geld beschikbaar te stellen voor het evenementenbeleid.

WL: steunt het idee van de motie maar vindt het wel belangrijk dat aangegeven wordt waar het geld voor bedoeld is. Verder is WL van mening dat de notiie weinig nieuws bevat.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Toezegging

De commissie wordt schriftelijk geďnformeerd over de stand van zaken/evaluatie voedselbank.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten, wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment