AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 29-11-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 29-11-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 11 oktober 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 11 oktober 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2   Toezeggingen raadsvergaderingen van 2 en 6 november 2006.

5.3   Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders:  L.F.A. Heuvelmans, A.W.P. Kirkels, P.J.H. Sijben en S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

A.  Behandelen van de najaarsnota 2006;

B.  Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2006 (voor zover betrekking hebbend op deze portefeuilles) (raadsvoorstel 06 12 184).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: S.H.M. Strous en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

8.

Onderwerp

Krediet beschikbaar stellen voor deelname aan de Monitor Regiogrensoverschrijdend Koopgedrag Limburg e.o. à € 12.500,-- ten laste van de post 'Onvoorzien incidenteel 2006' (06 12 196).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

9.

Onderwerp

A.    Vaststellen van de retailstructuurvisie voor het Land van Weert en Cranendonck, bestaande uit de delen “Analyse” en “Visie”;

B.    Vaststellen van het Eindverslag inspraak;

C.   Vaststellen van de Notitie wijk- en buurtwinkelcentra (raadsvoorstel 06 12 202) (Op verzoek van de fractie PvdA wordt hierbij betrokken de brief van 31 augustus 2006 van de fractie PvdA Frunshoppingcentrum in Weert.)

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 oktober 2006 om:

a.   af te zien van de voorgestelde opiniërende raadsvergadering inzake het rapport ´Naar een hoger economisch ambitieniveau van het Land van Weert en Cranendonck: Fase 2´;

b.   in te stemmen met het voorstel tot het beleggen van een gezamenlijke raadsbijeenkomst Cranendonck, Hunsel/Leudal, Nederweert en Weert;

c.    in te stemmen met het voorstel tot het beleggen van een opiniërende raadsvergadering inzake de Nota Economisch Perspectief;

d.   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken (BW06110715) (Op verzoek van de fractie WEERT Lokaal).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten aanzien van het verstrekken van een technologievergoeding van € 600,- per huishouden aan ouders waarvan hun kind de basisschool verlaat en naar het voortgezet onderwijs gaat, in het kader van de bijzondere bijstand (Initiatiefvoorstel PvdA) (raadsvoorstel 06 12 181).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Aanpassen van de Winkeltijdenverordening (06 12 182).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van nieuwe tarieven passantenhaven en beschikbaar stellen van een krediet van € 12.500,- voor versterking van toeristische voorzieningen (raadsvoorstel 06 12 188).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met deelname aan de nieuwe gereorganiseerde regionale toeristische organisatie Noord- en Midden-Limburg en de hieraan gekoppelde financiële consequenties en nadere voorwaarden (raadsvoorstel 06 12 190).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking op het terrein van sociale zaken tussen de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert (CNW) (raadsvoorstel 06 12 214).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 oktober 2006 om:

a.  kennis te nemen van en instemmen met de inhoud van de Rapportage project Arbeidsmakelaar Land van Weert;

b.  dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken (BW06100304) (Op verzoek van de fractie WEERT Lokaal).

 

Bestanden

 B&W-advies

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 november 2006 om: kennis te nemen van de bijstelling van de Beleidsregels terugvordering WWB (systematiek terugvorderen langdurigheidstoeslag). (Onder voorbehoud van collegebesluitvorming op 21 november 2006). (N.a.v. toezegging raad 2 november 2006).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

20.

Onderwerp

Vaststellen Integraal Waterplan Weert en Gemeentelijk Rioleringsplan (onder voorbehoud van besluitvorming in B&W van 14 nov) (raadsvoorstel 06 12 213). Dit voorstel zal worden toegelicht door de heer Rameckers, beleidsadviseur.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 935.000,-- exclusief BTW voor de herinrichting van de Markt en de Korenmarkt in het kader van de Revitalisering Binnenstad (raadsvoorstel 06 12 194).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

22.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

 

 Advieslijst EZ 29-11-2006