AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 22-02-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 22-02-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 18 januari 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 18 januari 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen raadsvergadering 2 februari 2006.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

Raadsvoorstellen raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

a.   Instemmen met realisatie van een kunstgrasveld op sportpark Graswinkel en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van

€ 573.200,--;

b.   Instemmen met overname clubaccommodatie SV Megacles tegen een nader te bepalen bedrag (onder voorbehoud van besluitvorming in het college van B&W van 14 februari 2006 (raadsvoorstel 06 03 041).

 

 

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 januari 2006 om:

a.   kennis te nemen van de eindnotitie Moonen Sport en Leisure naar aanleiding van het informatietraject met vrijwilligersorganisaties;

b.   om te stemmen met de verslagen van de informatiebijeenkomsten;

c.    in te stemmen met het vervolgtraject waarbij wordt afgezien van het verzenden van vragenlijsten en de vrijwilligersorganisaties hier schriftelijk over informeren;

d.   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie EZ.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 837.500,- voor de

rioolvervanging in de Ariënsstraat, Dr. Nolensstraat, Tijdigstraat

en Dr. Poelsstraat (gedeeltelijk) (raadsvoorstel 06 03 035).

 

 

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties en notities

12.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de Provinciebrede aanbesteding van de afvalverwerking vanaf 1 januari 2009 (raadsvoorstel 06 03 028).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

13.

Onderwerp

a.   Eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verkoop van het object Graafschap Hornelaan 200, bekend als de huidige milieustraat;

b.   Instemmen met dekking van de getroffen schikking uit de verkoopopbrengst (raadsvoorstel 06 03 040).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Informatiebrieven

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst EZ 22-02-2006