AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 06-09-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 06-09-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 14 juni 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 14 juni 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergaderingen 24 mei 2006, 12 juni 2006, 22 juni 2006 en 28 juni 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten, wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

a. Kennisnemen van en instemmen met de begroting 2007, de investerings- en financieringsstaat 2007, de meerjarenraming 2007 – 2010 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

b.   Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2007 van € 371.766 (bijdrage 2006: € 370.629) (raadsvoorstel 06 09 150).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen gladheidsbestrijdingsplan 2006 – 2009 (06 09 141).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 45.000,- voor de vervanging van de bermconstructie Maarheezehuttendijk (06 09 124).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 175.000,- voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie Stadsbrug/Bassin

(06 09 120).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen norm voor het aantal vierkante meters buitenspeelruimte voor kinderen (06 09 151) (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 juni

2006 om:

a.  te stemmen met het afvalcommunicatieplan;

b.    agendacommissie voorstellen het afvalcommunicatieplan te presenteren aan de commissie EZ;

c.     het plan zal worden toegelicht door mevrouw. D. van Pol, opsteller van het rapport.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Instemmen met het Verantwoordingsverslag over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in het jaar 2005, zijnde de bestuurlijke mededeling inzake de rechtmatigheid van de uitvoering van de WWB op de onderdelen Werk, Inkomen en Bijzondere bijstand 2005 (06 09 138).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met het Verantwoordingsverslag over de uitvoering van de Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 over het jaar 2005 (06 09 139).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 juni 2006 om:

a.  In te stemmen met de visie en de wijze waarop de toegankelijkheid tot de bijzondere bijstand vergroot kan worden, mede naar aanleiding van het Rapport ´Werk en Armoede, rondkomen met inzicht in uw inkomen´van bureau Inzicht BV.

b.  Vast te stellen de herijkte draagkrachtberekening, waardoor meer uniformiteit ontstaat en de toegankelijkheid verbeterd wordt.

Het Rapport ´Werk en Armoede, rondkomen met inzicht in uw inkomen´ is geagendeerd op verzoek van raadslid A. Heijmans.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst EZ 06-09-2006