AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 22-06-2005

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 22-06-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie EZ
d.d. 11 mei 2005;

B.      Vaststelling van advieslijst van de openbare vergadering van de raadscommissie EZ d.d. 11 mei 2005.

 

Bestanden

 Verslag EZ 11-05-2005

 Advieslijst EZ 11-05-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 28 april, 26 mei en 2 juni 2005;

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen (bijgevoegd).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Uitvoering speelruimtebeleidsplan in Keent (raadsvoorstel 05 07 115).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Kennisnemen van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad inzake speelterrein Louis Beerenbrouckstraat.

 

Bestanden

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de subsidieregeling fietstoerisme;

B.      Akkoord gaan met het verlenen van een bijdrage van € 2.400,- aan de stuurgroep Peel en Maas ten behoeve van de uitvoering van het project verbetering toeristisch recreatieve infrastructuur Peel en Maas en dit bedrag ten laste te laten komen van het eenmalige gedeelte van de  post onvoorziene lasten (raadsvoorstel 05 07 110).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de visie op samenwerking op het gebied van bedrijventerreinenbeleid Hoge Dunk (raadsvoorstel 05 07 102).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 14 juni 2005 (onder voorbehoud van besluitvorming in het college van B&W) om:

a.      kennis te nemen van het verslag van het overleg van de gemeentelijke portefeuillehouders Recreatie en Toerisme (SEART) over het Ondernemersplan 2006-2010 van de Regio VVV;

b.      kennis te nemen van de naar aanleiding van het SEART overleg gemaakte afspraken;

c.       akkoord te gaan met het vooralsnog niet uitvoeren van het besluit van uw College d.d. 17 mei j.l. om de consequenties in beeld te brengen van een regionale VVV voor het Land van Weert en Cranendonck in afwachting van het nieuwe voorstel van de Raad van Toezicht van de Regio VVV.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Toelichting stand van zaken Dumeco.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

                                                       

Raadsvoorstellen

16.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Stand van zaken en uitkomsten arbitrage dossier IJzeren Rijn.

Toelichting verzorgd door de heer H. Keijzers, directeur sector II.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

 

Raadsvoorstellen

19.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

A.      Akkoord gaan met de jaarrekening 2004 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.      Vaststellen van het definitief prijssubsidie op € 303.906,- (raadsvoorstel 05 07 098).

Toelichting verzorgd door de heer L. Steegs, directeur zwembad De

IJzeren Man.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de bestuursopdracht ten aanzien van de verkenning naar de mogelijkheden van een multifunctionele skatehal sportpark Boshoven (raadsvoorstel 05 07 101).

B.      Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei 2005 om (raadsinformatie):

·    kennis te nemen van het definitieve standpunt van de Interselect Groep;

·    in te stemmen met informeren van de Interselect Groep dat ontruiming van het pand Straevenweg geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is;

·    in te stemmen met het niet erkennen van de skateboardvereniging en de vereniging hierover informeren;

·    in te stemmen met de beantwoording van vragen ex artikel 37 RvO;

·    in te stemmen met het voorstel om een bestuursopdracht voor een lange termijn-oplossing aan de raad voor te leggen;

·    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

22.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

 

 Advieslijst EZ 22-06-2005