AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST D.D. 15-06-2010

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Aanwijzen voorzitter (kandidaat is gesteld de heer P. Sijben).

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

 Agenda 15-06-2010

 

 

 

RAADSSPREEKUUR

 

Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen

 

4.

Onderwerp

Lemmers Foodgroup op verzoek van omwonenden van Lemmers Foodgroup.

 

 

 

5.

Onderwerp

Situatie Kazernelaan (verkeer en bomen) op verzoek van omwonenden, bomenstichting en wijkraad.

 

 

 

6.

Onderwerp

Vooruitgang Roermondseweg bij Intratuin door de heer Lameriks, weggebruiker/chauffeur boodschappenplusbus.

 

 

 

BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE

 

Presentaties

 

 

 

Nr.

Onderwerp

Inleiders

Verwachte duur (incl. discussie)

 

Portefeuillehouder

7.

TROM

 

T. Vonken

G. Polman

 

1 uur

J. Cardinaal

8.

Bestemmingsplan Swartbroek 2009

 

M. Arts

8 t/m 11:

30 minuten

A. Kirkels

9.

Bestemmingsplan Brede School Moesel

 

M. Arts

 

A. Kirkels

10.

Bestemmingsplan Sint Maartenslaan 41

 

M. Arts

 

A. Kirkels

11.

Bestemmingsplan Molenbroek 3

 

M. Arts

 

A. Kirkels

 

 

 

TILS-stukken

 

12.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 februari 2010:

a. In principe instemmen met wijziging bestemming locatie Oude Laarderweg 2f in ‘Wonen’ overeenkomstig uitspraak Raad van State.

b. De commissie Ruimtelijke Ordening vragen hiermee in te stemmen en bij een positief besluit planherziening voorbereiden.

c. De omwonenden informeren over besluit Raad van State en standpunt gemeente na bespreking in commissie Ruimtelijke Ordening.

(portefeuillehouder A. Kirkels; geagendeerd op verzoek van het college).

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

13.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 februari 2010 om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om een hotel en wellnesscentrum op te richten aan de Voorhoeveweg 2, met toepassing van artikel 3.1 Wro (herziening bestemmingsplan) onder de voorwaarde dat de initiatiefnemer aantoont dat het hotel en wellnesscentrum op een verantwoorde wijze landschappelijk en stedenbouwkundig in te passen is.

(portefeuillehouder J. Cardinaal; geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

14.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 januari 2010 om in te stemmen met de aanleg van een tijdelijke ontsluiting voor bouwverkeer van Laarveld aan de Ringbaan Noord.

(portefeuillehouder A. Kirkels; geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

Themasessies

Geen sessies.

 

Brieven burgers (beantwoord door college)

 

15.

Onderwerp

Antwoordbrief namens het college van burgemeester en wethouders aan Wijkraad Rond de Kazerne d.d. 8 februari 2010 inzake ontwikkelingen Kazernelaan en omgeving, op verzoek van de fractie SP.

 

Bestanden

 Antwoordbrief

 

 

 

Rondvraag

 

16.

Onderwerp

Ter vergadering.

 

 

 

Onderwerpen vanuit raad(sfracties) om oriënterend te bespreken

 

17.

Onderwerp

Lemmers Foodgroup, op verzoek van de fracties PvdA en SP.

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissie Ruimtelijke Zaken

d.d. 15 juni 2010.

 

 

Onderwerp

Afspraak

Raadsspreekuur – situatie Roermondseweg bij Intratuin

Het college zal de suggestie (gezamenlijke in/afrit voor Intratuin en Princen) bestuderen en bij het plan/ voorstel over de Roermondseweg hierop terugkomen.

Raadsspreekuur – Lemmers Foodgroup

Lijst van meldingen inzake Lemmers en de ondernomen acties beschikbaar stellen aan de raad. Acties die uitgezet zijn naar andere partijen (Provincie, Waterschap, politie) in dit overzicht opnemen. Overzicht bespreken in commissie RZ d.d. 30 juni 2010.

De commissie RZ zal tevens kennis nemen van de planning t.a.v. de tijdelijke ontheffing.

De notitie van de omwonenden van Lemmers Foodgroep wordt naar de raadsleden gezonden.

Stappenplan Lemmers inzake fusie of verplaatsing bespreken in commissie RZ, ruim vóór 28 september 2010.

Raadsspreekuur – situatie Kazernelaan

Brief wijkraad Rond de kazerne

De tekst van de inspreker zal naar de raad en het college gezonden worden.

Bij voorstellen betreffende de omgeving Kazernelaan zal, indien nodig, teruggekomen worden op de genoemde punten in het betoog van de inspreker.

TROM

Bij raadsvoorstel inzake financiering TROM/VVV een overzicht opnemen met een duidelijke weergave van de structuur.

Ontwikkelingen GOML schetsen (A4-tje).

De presentaties naar alle raadsleden zenden.