AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST D.D. 14-06-2010

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Aanwijzen voorzitter (kandidaat is gesteld de heer A. Egging).

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

 Agenda 14-06-2010

 

 

 

RAADSSPREEKUUR

 

Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen

Geen aanmeldingen. 

 

 

 

BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE

 

Presentaties

 

 

 

Nr.

Onderwerp

Inleiders

Verwachte duur (incl. discussie)

 

Portefeuillehouder

4.

Nieuwbouw stadhuis

 

 B&W-besluit

E. Wichman

(PRC)

B. van Breugel (INBO)

1,5 uur

H. Coolen

 

 

 

TILS-stukken

 

5.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2010:

a. Kennisnemen van het onderhandelingsresultaat van de delegaties van de Vereniging van Limburgse Gemeenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, zoals verwoord in de aanbevelingsbrief van 20 mei 2009 van de (toenmalige) voorzitter van de Vereniging van Limburgse gemeenten.

b. Instemmen met het Bestuursakkoord en de daaraan gekoppelde Limburg agenda 2009.

(portefeuillehouder J. Niederer; geagendeerd op verzoek van het college).

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

6.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 februari 2010:

Toestaan van overbruggingszorg, vanwege wachtlijsten, van daklozen uit de regio NML in het opvangcentrum voor daklozen en verslavingszorg Weert.

(portefeuillehouder H. Coolen; geagendeerd op verzoek van het college).

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

7.

Onderwerp

Antwoordbrief college van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 maart 2010 op een brief van de fractie PvdA Weert inzake vragen met betrekking tot aanbestedingsbeleid in Weert.

(portefeuillehouder H. Litjens; geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

Themasessies

Geen sessies.

 

Brieven burgers (beantwoord door college)

Geen agendering.

 

Rondvraag

 

8.

Onderwerp

Ter vergadering.

 

 

 

Onderwerpen vanuit raad(sfracties) om oriënterend te bespreken

Geen aanmeldingen.

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissies Bestuurlijke en Maatschappelijke Zaken d.d. 14 juni 2010.

 

Onderwerp

Afspraak

Nieuwbouw stadhuis

(BZ)

·       Brief aan omwonenden over bouwverkeer aanpassen aan gewijzigde inzichten en daarin ook de relatie met andere projecten in Stationsstraatgebied beschrijven.

·       Parkeerproblematiek op 15 juni 2010 in informatiebijeenkomst RZ bespreken.

·       Voor 19 juli 2010 bezien of er een besloten raadsvergadering plaatsvindt na dag van de aanbesteding en vóór de kredietstelling.

Aanbestedingsbeleid (BZ)

Nieuw aanbestedingsbeleid met raad bespreken in informatiebijeenkomst 19 juli 2010.

Samen Zorgen Huis (MZ)

Kort na bestuurlijk overleg d.d. 12 juli 2010 raad informeren.

C2-lokatie

Stand van zaken verplaatsing bedrijf dhr. Oztürk aan raad verstrekken.

Voetbalvelden Laar en MMC

Indien mogelijk op 19 juli 2010 in informatiebijeenkomst met raad bespreken.

Werkloosheidscijfers Weert

Recente cijfers naar raad zenden.

Poort van Limburg

Vraag wanneer huurcontract te verwachten is op 15 juni 2010 in informatiebijeenkomst behandelen.