AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST COMMISSIE RZ D.D. 27-04-2011

1.       Opening.

2.       Vaststellen agenda.

           Agenda

 

 

RAADSSPREEKUUR (19.30 uur – 20.30 uur)

 

Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen

(Nog) geen aanmeldingen.

 

 

BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur)

 

Rondvraag portefeuillehouders Litjens, Cardinaal, Coolen en Kirkels

3.       Ter vergadering.

 

Presentaties

4.       Glasvezelnetwerk in Weert (presentatie door Reggefiber uit Eindhoven

met ambtelijke ondersteuning van dhr. P. de Jong van de gemeente Weert).

Toelichting: In de kern Stramproy is een glasvezelnetwerk aangebracht.

De initiatiefnemer wil nu bezien of de kerkdorpen en het stedelijk gebied van Weert

kunnen worden voorzien van een glasvezelnetwerk.

Het is de bedoeling in 2011 92% van de woningen in het stedelijk gebied en

8% van de woningen in het buitengebied aan te sluiten.

Doelstelling is om te informeren en meningen te peilen (bijv. standpunt wel/niet

buitengebied). De investeerder stuurt direct na Koninginnedag een mailing rond

aan alle huishoudens met uitleg.

Het onderwerp komt niet als raadsvoorstel in de raad. Er is geen raadsbesluit nodig

voor de aanleg; mogelijk wel in de toekomst indien de gemeente Weert wil

bijdragen voor bijv. aanleg in buitengebied.

 

5.       Bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan Kampershoek-noord

(presentatie door dhr. T. Nooijen (gemeente Weert) en Buro Kragten uit Roermond).

Toelichting: De planning is om de stukken op 31-05-2011 in B&W te behandelen.

Hierin worden de opmerkingen vanuit de commissie meegenomen.

Besluitvorming in de raad van 06-07-2011. Plan ligt ter inzage in leeszaal.

 

6.             Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. de aanleg van de rotonde aan de

Eindhovenseweg (presentatie door dhr. R. Kolkmeijer van de gemeente Weert).

Toelichting: Dit betreft één van de voorstellen over dit onderwerp die op

11-05-2011 in de commissie en op 25-05-2011 in de raad aan de orde komen.

 Architectonische Visie Spiraalrotonde

 

7.       Stand van zaken Regionale Uitvoerings Diensten (presentatie door dhr. H. Janssen

van de gemeente Weert).

Toelichting: Er wordt over dit onderwerp veelvuldig gepubliceerd in bladen als

VNG-magazine en Binnenlands Bestuur. De ontwikkelingen zijn in volle gang.

De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Er zijn knelpunten bij de

samenwerking tussen gemeenten en het Rijk is van plan te korten op het budget

voor de RUD’s.

 Memo stand van zaken RUD

 

Themasessies (richtinggevend)

8.       Baggerspecie CZW (toelichting door een onafhankelijke deskundige op het terrein

van het Besluit Bodemkwaliteit en hergebruik van bouw- en afvalstoffen; van CZW

is ook iemand aanwezig).

Aanleiding zijn de artikel 40 RvO-brief van de fractie SP en de op 16-03-2011

unaniem aangenomen motie over dit onderwerp. De brief van het college d.d.

08-04-2011 met nadere schriftelijke informatie is reeds in uw bezit.

 Brief SP inzake verontreinigde bagger zandafgraving

 Antwoordbrief inzake verontreinigde bagger zandafgraving

 Motie namens Weert Lokaal, PvdA, SP en D66

 Brief van het college met nadere informatie

 

TILS-stukken

9.       Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 5 april 2011 om:

1.   Kennis te nemen van het Handboek Projectmatig Werken 2010 als

      gemeentebrede werkmethode voor projecten en projectmatig werken.

2.   Vast te stellen de projectenclassificatie.

3.   In te stemmen met het informeren van de Gemeenteraad over de projecten-

      classificatie en strategische projecten middels de voortgangsrapportages

      (TILS-lijst april 2010) (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

 B&W-besluit inclusief bijlagen

 

10.     Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissie Ruimtelijke Zaken

d.d. 27 april 2011.

 

 

Onderwerp

Afspraak

Rondvraag:

- Motie opschonen buitengebied

 

 

 

 

- MER N280-West

 

- Naar aanleiding van de reactie van Burgemeester en Wethouders wordt het onderwerp geagendeerd voor de volgende commissievergadering Ruimtelijke Zaken in juni.

- Wordt besproken in een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad op 28 juni 2011. Burgemeester en Wethouders wachten met hun bestuurlijke reactie voordat de mening van de gemeenteraad bekend is.

Glasvezelnetwerk

De discussie over de grenzen van aansluiting (bijvoorbeeld wordt buitengebied wel of niet aangesloten?) zal wanneer de belangstelling bekend is opnieuw gevoerd moeten worden waarna een standpunt kan worden ingenomen.

Kampershoek-noord

Bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan komen opnieuw aan de orde in de commissievergadering RZ van 22 juni 2011. De commissie wordt dan formeel in de gelegenheid gesteld haar opmerkingen te maken.

Aanleg rotonde Eindhovenseweg

Het onderwerp is voldoende uitgediept voor de behandeling in de commissie RZ van 11 mei 2001. De lengte van tunnel en met name overkapping is zo kort mogelijk gehouden. De exacte lengte van de tunnel wordt vóór 11 mei aan de commissie medegedeeld.

Regionale Uitvoeringsdiensten

Zodra gekozen moet worden voor een bepaalde richting wordt het onderwerp opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd.

Baggerspecie CZW

Het Waterschap is momenteel bevoegd gezag. Aangezien niet direct een mededeling van het Waterschap richting gemeente komt dat alleen categorie baggerspecie wordt gestort geeft CZW aan dit in overleg met het Waterschap zelf te doen.

Voor elke commissievergadering informeert wethouder Coolen naar de stand van zaken bij de voorzitter van het waterschap Peel en Maasvallei.

 

Het werkplan 2012-2015 met betrekking tot herplant zal zo spoedig mogelijk richting commissie worden gestuurd en met de gemeente worden besproken (start na de bouwvak).

Projectmatig werken

Afgesproken wordt dat zo spoedig mogelijk een opvolger van de eerdere voortgangsrapportages komt (punt vermelden op de voortgangslijst commissie RZ). Aan de hand van de ervaringen met deze rapportages kan de klasse-indeling nader bekeken worden.