VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST COMMISSIES RZ

D.D. 22-03-2011

 

1.       Opening.

2.       Vaststellen agenda.

           Agenda 22-03-2011

 

 

RAADSSPREEKUUR (19.30 – 20.30 uur)

 

Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen

(Nog) geen aanmeldingen.

 

 

BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur)

 

Rondvraag portefeuillehouders Litjens, Cardinaal, Coolen en Kirkels

3.      Ter vergadering.

 

Presentaties

4.      Presentatie TROM/VVV Midden-Limburg door de heer G. Polman (dir. VVV-Midden-Limburg).

Toelichting:

Toegelicht worden de in 2010 uitgevoerde activiteiten, de doorkijk naar 2011 en de

stand van zaken van het fusieproces.

 

5.      Voorlopig ontwerp van de openbare ruimte rondom het stadhuis, gepresenteerd

door mw. A. van Hoeckel (INBO)

(ambtelijke ondersteuning dhr. W. Mentens en mw. M. Arts).

 

6.      Presentatie projektmatige woningen fase 1 Laarveld door Nouville en Meulen

         Projektontwikkeling (ambtelijke ondersteuning: dhr. P. Verhappen).

 

7.      Presentatie 12 woningen Sutjensstraat-Noord/Kerkstraat door Zeci Projektontwikkeling

         (ambtelijke ondersteuning: mw R. Chedi).

 

TILS-stukken

8.      Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

1 februari 2011 om akkoord te gaan met de gewijzigde vorm van renteberekening

grondexploitatie (geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en CDA).

         Renteberekening grondexploitatie.

 

9.      Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

         15 februari 2011 om in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief zienswijze startnotitie

ontwikkelas Weert-Roermond studie N280 (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

         Zienswijze startnotitie ontwikkelas Weert-Roermond studie N280 West.

 

10.    Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissie Ruimtelijke Zaken

d.d. 22 maart 2011.

 

 

Onderwerp

Afspraak

Dossiers Autospeedway Stramproy en mevr. Vogels

De dossiers worden ter inzage gelegd met ambtelijke toelichting en andere dossiers loodsencomplex. De commissieleden kunnen hun bevindingen t.a.v. de dossiers doorgeven aan:

-          Mevr. M. de Corti t.a.v. de Autospeedwayclub

-          Mevr. M. Wolfs t.a.v. mevr. Vogels.

Rondvraag:

- Theetuin Rakerstraat

- Memo Poort van Limburg

 

- Informatiebijeenkomst over
  oversteek Hushoverweg/
  Boshoverweg

- Betekenis paardengebeuren in
  Weert

 

- Dossier theetuin wordt ter inzage gelegd.
- Over de Poort van Limburg komt in de commissie-
  vergadering van 6 april een rapportage
- De commissie ontvangt een verslag van het overleg
  van vrijdag 25 maart 2011 met de betrokken
  organisaties over de oversteek.
- Dhr. B. Lempens/VVD maakt een programma om
  met de commissie bij enkele paardenbedrijven te
  gaan kijken. 

TROM/VVV Midden-Limburg

Begin 2012 zal de commissie nader geďnformeerd worden (voortgangsrapportage) over de in 2011 uitgevoerde activiteiten en de ontwikkelingen (met name hoe het aantal deelnemende partners uit Weert zich ontwikkelt).

Openbare ruimte rondom het stadhuis

De presentatiesheets zullen naar de commissieleden worden gezonden.

12 woningen Sutjensstraat-noord/Kerkstraat

Voor het plandeel aan de Kerkstraat zal Zeci studeren op een alternatief, gehoord de bemerkingen van de commissie (bijvoorbeeld dakconstructie “type Engels dak”) voor de woningen aan de Kerkstraat. Het nieuwe ontwerp zal eerst worden voorgelegd aan de commissie, waarna het bestemmingsplan aan de raad voorgelegd kan worden.

Startnotitie ontwikkelas Weert-Roermond studie N280

Er komt op korte termijn een aparte informatieavond voor de raad over de varianten zoals opgenomen in de startnotitie (dus zonder de onderzoeksresultaten).

 

Kort voor of na de zomervakantie kunnen de resultaten gepresenteerd worden. Er komt dan een informatieavond in breder verband (maatschappelijk debat).