VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST COMMISSIES BZ/MZ

D.D. 21-03-2011

 

1.       Opening.

2.       Vaststellen agenda.

           Agenda 21-03-2011

 

 

RAADSSPREEKUUR (19.30 – 20.30 uur)

 

Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen

(Nog) geen aanmeldingen.

 

 

BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur)

 

Rondvraag portefeuillehouders Dijkstra, Cardinaal, Coolen en Litjens

3.      Ter vergadering.

 

Presentaties

4.      Presentatie stand van zaken GOML door de directeur de heer W. Janssen en de

programmamanager de heer T. Kitzen (hiervoor worden ook de leden van de cie RZ

uitgenodigd).

Toelichting:

Dit gebeurt op verzoek van de commissie/raad. Het tijdstip is gekozen omdat

enerzijdskomende weken/maanden de Focusnotities van de diverse

programmalijnen vastgesteld worden, anderzijds omdat uiterlijk juni 2011 de

projecten voor het Meerjaren Investeringsprogramma 4 ingediend moeten zijn.

De besluitvorming over MIP 3 komt uiteraard ook aan de orde.

 

TILS-stukken

5.      Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

         1 februari 2011 om m.b.t. de brede school Laar/Laarveld:

1.      Projectopdracht vast te stellen.

2.      Akkoord te gaan met een onderzoek over de op Laarveld te huisvesten

denominaties, rekening houdend met het coalitieprogramma en actuele

gegevens met betrekking tot leerlingenprognoses.

3.      Offertes in te winnen bij Stichting Brede School Nederland, Veldhoven,

Coresta Total Engineering BV, Eindhoven en Vitri BV, Lieren.

(geagendeerd op verzoek van de fracties Weert Lokaal, PvdA en CDA)

          Projectopdracht Brede School Laar / Laarveld.

 

6.      Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

         8 februari 2011 om kennis te nemen van het rapport Samenwerking Rick,

Munttheater, Bosuil en in te stemmen met het voorgestelde uitwerkingstraject.

(geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie)

         Samenwerking De Bosuil, Rick en Munttheater.

 

7.      Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

8 februari 2011 om in te stemmen met de aangepaste notitie mantelzorg en

Vrijwillige inzet in de zorg 2011.

(geagendeerd op verzoek van de fracties Weert Lokaal en PvdA)

 Notitie Mantelzorg en Vrijwillige inzet in de zorg 2011.

 

8.      Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

22 februari 2011 om in te stemmen met de voortgangsrapportage van het wmo

beleidsplan 2009-2012 “Mee(r) doen in Weert”.

(geagendeerd op verzoek van de fracties Weert Lokaal en PvdA)

          Instemmen met de voortgangsrapportage 2010 van het Wmo beleidsplan 2009-2012 “Mee(r) doen in Weert”.

 

9.            Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissies Bestuurlijke en

Maatschappelijke Zaken d.d. 21 maart 2011.

 

 

Onderwerp

Afspraak

Volleybalclub

Resultaten gesprek d.d. 21 maart 2011 schriftelijk aan commissie doen toekomen.

Laaggeletterdheid

Vragen SP schriftelijk beantwoorden ( bijlage).

Kinderen met overgewicht

GGD en andere instanties die betrokken zijn bij deze problematiek de situatie in Weert laten beschrijven en de raad informeren.

De Risse

Vragen SP schriftelijk beantwoorden ( bijlage).

GOML

Commissie schriftelijk informeren over de reden om het beleidsveld wonen in GOML op te nemen.

Focusnotitie na collegebehandeling op TILS-lijst zetten, waarna de commissie de notitie desgewenst kan agenderen en zijn mening aan het college kenbaar kan maken.

Brede school Laar/Laarveld

Na afronding fase 1 raad informeren over uitslag onderzoek denominaties en raad in 2e kwartaal 2011 uitspraak laten doen over voortgang.