VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST COMMISSIE RZ

D.D. 15-02-2011

 

1.       Opening.

 

2.       Vaststellen agenda.

           Agenda 15-02-2011

 

 

RAADSSPREEKUUR (19.30 uur – 20.30 uur)

 

Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen

3.       De heer J. van Hulzen.

           Bijbehorende informatie

 

 

BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur)

 

Rondvraag portefeuillehouders Litjens, Cardinaal, Coolen en Kirkels

4.       Ter vergadering.

 

Presentaties

5.       Complex Poort van Limburg (door de heer E. Kerssemakers of PRC).

 Notitie stand van zaken complex Poort van Limburg

Bij dit agendapunt worden betrokken:

·          Het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

21 december 2010 om in te stemmen met de samenwerkings-

overeenkomst Bedrijfsverzamelgebouw met UWV en Punt Welzijn en

wethouder Litjens te machtigen om namens de burgemeester te tekenen

(geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

 Samenwerkingsovereenkomst Bedrijfsverzamelgebouw met UWV en Punt Welzijn.

·          Het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

4 januari 2011 om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een

krediet ad € 114.500,00 ex BTW ten laste van het krediet Complex

Poort van Limburg / bvg en de uitkomsten van de onderhandelingen

met 3W/Hoogveld af te wachten (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

 Extra werkzaamheden begeleiding realisatie Complex Poort van Limburg / bvg-gebouw.

Voor dit agendapunt worden alle raadsleden uitgenodigd.

 

6.       Wet Algemene Bepalingen Omgevingsbeleid (door de heren L. Schrijen en

W. Coopmans).

Toelichting: Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(Wabo) in werking getreden. Door de Wabo worden 25 bestaande vergunningstelsels

in elkaar gevoegd tot de omgevingsvergunning. De eerste consequenties van de wet

voor de burger beginnen duidelijk te worden en hierop zijn reacties richting politiek

 te verwachten. Het agendapunt is informerend bedoeld voor de commissie.

De consequenties van de Wabo voor de burger en het bedrijf worden kort toegelicht

alsmede de vraag in hoeverre dit tot lastenverlichting zal leiden. De eerste ervaringen

 met de Wabo worden besproken. Hierbij komt onder andere aan de orde dat een

 gedeelte van de regelgeving leidt tot onnodige overlap. Voorbeeld is een omgevings-

vergunning voor het kappen van bomen die leidt tot vier verschillende vergunning-

verplichtingen. Besproken wordt waar dit zichtbaar is en wat hiermee (mede vanuit

 de raad) kan worden gedaan.

Door de Wabo is het vergunningvrij bouwen aanzienlijk uitgebreid. Besproken wordt

wat de eerste ervaringen hiermee zijn. Hierbij komt aan de orde het onterecht

bouwen zonder vergunning vanwege het verkeerd inschatten van de regelgeving

door de burger, verschuiving van overheidsregulering naar privaatrecht/burenrecht

(meer klachten?), risico’s voor bouwconstructies. Betrokkenheid van de raad kan

 aan de orde komen omdat dit gevolgen heeft voor de stedenbouwkundige aspecten

 in bestemmingsplannen en de toetsing door welstand.

 

7.       Afvaltarieven en milieustraat (ter voorbereiding op behandeling raadsvoorstel

in raadsvergadering 16 maart 2011; bijlage) (door de heer H. Keijzers).

           Raadsvoorstel en tarieventabel 

 

 

TILS-stukken

8.       Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

11 januari 2011 om:

a. Kennis te nemen van de financiële exploitatieraming van de parkeervoorziening.

b. Akkoord te gaan met de feitelijke start van de voorbereiding en uitvoering van

    de aanleg van de parkeervoorziening en de flankerende maatregelen.

c. In te stemmen met het onderhands gunnen van de civieltechnische

    werkzaamheden aan Kessels BV te Ospel.

d. In te stemmen met het onderhands gunnen van de levering, installatie en in

    bedrijf stellen van de parkeerapparatuur (hardware en software) aan IPparking

    te Helmond (geagendeerd op verzoek van de fracties CDA, D66, SP en VVD).

 Parkeervoorziening op bedrijventerrein Centrum Noord.

 Brieven afname afspraken Enexis

 

9.       Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

25 januari 2011 om in te stemmen met het aangaan van een intentieovereenkomst

met Hazeheuvel BV inzake de realisatie van een ecologisch sauna/wellnesscentrum

met overnachtigsmogelijkheid aan de Vetpeelweg ongenummerd, locatie

Hazeheuvel (geagendeerd op verzoek van de fracties CDA, D66, SP en PvdA).

 Sauna/wellnesscentrum op locatie Hazeheuvel, intentieovereenkomst met Hazeheuvel BV.

 

10.     Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

25 januari 2011 om 1. de besluiten op bezwaar d.d. 7 oktober 2008 om de

aanvragen om reguliere bouwvergunning, 1e fase, van de heren A.J.J. en D.W.W.

de Vries voor het bouwen van tuinbouwkassen aan de Bocholterweg, niet in

behandeling te nemen, te herroepen en na afweging van alle betrokken belangen

alsnog de gevraagde bouwvergunningen te verlenen.               

 2. Het ingediende bezwaarschrift van de heer P. Vermeer van Vermeer Architecten

BV te Gilze namens de heren A.J.J. de Vries gegrond te verklaren

(geagendeerd op verzoek van de SP-fractie).

 B&W-besluit Bocholterweg

 

11.     Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissie Ruimtelijke Zaken

d.d. 15 februari 2011.

 

 

Onderwerp

Afspraak

Autospeedway Stramproy

(raadsspreekuur)

Dossier ter inzage leggen met ambtelijke toelichting en andere dossiers loodsencomplex. Bezien of beslistermijn college dient te worden opgeschoven.

Lemmers

B&W-besluit 8 februari 2011 op 17 februari 2011 ter inzage leggen.

Coenraad Abelsstraat

Eind week 8 schriftelijk aan commissie laten weten of er een parkeerverbod aan één kant van de weg wordt ingesteld.

Detectielussen bij verkeerslichten fietsers

Oplossing zoeken voor fietsen die van te licht materiaal zijn gemaakt, waardoor de detectielussen niet werken.

Winterschade wegen

Commissie informeren.

Complex Poort van Limburg

Fracties zenden binnen 2 weken aanvullende vragen schriftelijk in of stellen deze ambtelijk. De beantwoording hiervan wordt meegenomen in de eerste tussenrapportage (cyclus na de eerstvolgende). Voortaan wordt in elke commissiecylcus een rapportage besproken. De intentie-overeenkomst en het dossier wordt ter inzage gelegd.

Afvaltarieven en milieustraat

Het raadsvoorstel wordt op twee onderdelen aangepast.

Parkeren Centrum-Noord

Vraag waarom er in de bijlage :2 achter de rentevergoeding staat via mail beantwoorden.

Ecologisch wellnesscentrum Hazeheuvel

Nagaan of de intentie-overeenkomst voor wensen en/of bedenkingen aan de raad had moeten worden voorgelegd.