VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST COMMISSIES BZ/MZ

D.D. 14-02-2011

 

1.       Opening.

2.       Vaststellen agenda.

           Agenda 14-02-2011

 

3.       Presentatie Koninginnedag IN BESLOTENHEID door de heren Beck en Passau

(behandeltijd maximaal 30 minuten). Hiervoor worden alle raadsleden uitgenodigd.

 

RAADSSPREEKUUR (19.30 – 20.30 uur)

 

Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen

4.       De heer R. Pyka namens de Katholieke Oudervereniging Stramproy over de

JOP Stramproy.

 Brieven KOS

 

BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur)

 

Rondvraag portefeuillehouders Dijkstra, Cardinaal, Coolen en Litjens

5.      Ter vergadering.

 

Presentaties

6.      Kennismaken nieuwe raad met directeur St. Jans Gasthuis en toelichten stand

van zaken ontwikkelingen St. Jans Gasthuis. Aanwezig zijn de heren H. de Jong

en B. Bemelmans.

 

7.      Informeren raad over stand van zaken van het proces interactief beleid door de

stuurgroep Interactief Beleid. Hierbij wordt ingegaan op de 3 pilots.

         Toelichting:

De raad wordt geďnformeerd over de voortgang van de pilots interactieve beleidsvorming.

De ervaring met de pilots tot nu toe is positief. De laatste pilot, actualisering nota

horecabeleid, loopt nu. De raad moet deze nota voor 1 april vaststellen.

De visie en leidraad Interactief Beleid zijn in maart 2009 door de raad aangenomen.

Aan de raad is toegezegd dat de raad na afloop van de pilotperiode (na juni) een evaluatie

van de pilots ontvangt.

 

8.      Toelichting op het horecabeleidsplan (ter voorbereiding op het raadsvoorstel voor de

raadsvergadering van 16-3-2011). Hierbij worden betrokken de reacties die tijdens

de informatieavonden met externe betrokkenen naar voren zijn gekomen.

 

9.      Toelichting over invloed van gemeente op gesubsidieerde instellingen door de

heer W. Truyen.

 

TILS-stukken

10.    Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

14 december 2010 om kennis te nemen van de circulaire van 6 december 2010 van de

minister van Binnenlandse Zaken over de algemene uitkering uit het gemeentefonds

(geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

           Kennisnemen van de decembercirculaire 2010 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

           Decembercirculaire gemeentefonds 2010

 

11.    Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

21 december 2010 om

1. Kennisnemen van de brief van de Katholieke Oudervereniging Stramproy (KOS).

2. Te besluiten de JOP Stramproy niet te verplaatsen.

3. Te besluiten de Katholieke Oudervereniging Stramroy (KOS) uit te nodigen voor

de klankbordgroep herinrichting “zeskampterrein”, door middel van een brief

(geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

 Verzoek verplaatsen JOP Stramproy afwijzen.

 

12.     Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

11 januari 2011 om vast te stellen de bestuursopdracht om realisering erfgoedhuis

verder voor te bereiden en uit te voeren (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

 Realisering erfgoedhuis.

 Memo stand van zaken Erfgoedhuis

 

13.     Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

25 januari 2011 om in te stemmen met traject inzake bibliotheekwerk en in te

stemmen met de conceptbrief aan Bibliocenter (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

           Beleidskader Bibliocenter.

 

14.     Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissies Bestuurlijke

en Maatschappelijke Zaken d.d. 14 februari 2011.

 

 

Onderwerp

Afspraak

Rondvraag wethouder Litjens: Sociaal Plan

Op redelijk korte termijn zal in de raad worden teruggekomen op een reservering voor de organisatieontwikkelingen, mede in relatie tot de financiële consequenties van het Sociaal Plan (meerdere scenario’s).

Proces Interactief Beleid

De presentatie over het proces interactief beleid wordt vrijdag per post naar de raadsleden gezonden.

Over het project “Beekstraatkwartier” komt via wethouder Kirkels nadere informatie.

Horecabeleidsplan

Voorafgaande aan de commissievergadering van 28 februari 2011 zal de juiste volgorde van besluitvorming op papier gezet worden. Duidelijk dient te worden of eerst de verordening vastgesteld dient te worden op basis waarvan B&W de beleidsregels opstelt en of het Horecabeleidsplan ook wel beleidsregels betreffen.


Tevens worden toegestuurd:

-    De verslagen van bijeenkomsten die gehouden zijn t.b.v. de actualisatie van het horecabeleidsplan (d.m.v. interactief werken).

-    Overzicht met meldingen overlast paracommercie (per locatie, zonder namen van burgers).

 

Invloed gemeente op gesubsidieerde instellingen

De presentatie over subsidiëring professionele instellingen, wordt vrijdag per post naar de raadsleden gezonden.

Tevens wordt op papier gezet welke (financiële) risico’s de gemeente loopt indien een van de professionele instellingen failliet zou gaan.

Niet behandelde TILS-stukken

De niet behandelde TILS-stukken (agendapunten 10 (decembercirculaire Algemene Uitkering), 12 (bestuursopdracht realisering erfgoedhuis) en 13 (traject inzake bibliotheekwerk) worden geplaatst op de agenda’s van de betreffende reguliere commissievergaderingen.