CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 08-12-2011

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66),

M. Za‚boul (PvdA )

Afwezig de leden

G.W.J. GabriŽls (Weert Lokaal), P.P.E. Lempens (SP) 

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Portefeuillehouder

H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

E. Croonenberg, K. Joosten, G. Stroux, R. v.d. Tillaar, E. Zweypfennig

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. De SP heeft zich voor de vergadering afgemeld. De SP heeft een brief met vragen gestuurd met het verzoek deze schriftelijk te beantwoorden. 

 

Bestanden 

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 08-12-2011

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

4.

Onderwerp

Aanpassingen Wet Werk en Bijstand (WBB) 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan dat Weert zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen en een brief naar de staatssecretaris en Minister moet sturen met het verzoek om de wet zelf te komen uitvoeren. De armoedeval wordt door de nieuwe wetgeving versterkt. Weert moet niet met alle gedachtes van de wetgeving meegaan (o.a. grote gezinsbepaling niet doen, 115% naar 110% niet doen). Wanneer een gezinslid zich niet aan verplichtingen houdt zou dat geen consequenties moeten inhouden voor andere gezinsleden. Er is nu sprake van een stapeling van maatregelen. Veel mensen hebben ondersteuning nodig waarbij je niet kunt wijzen op eigen verantwoordelijkheid. Mogelijk dat kinderen het huis uitgaan omdat het gezin het niet meer trekt. Gezinnen zorgen voor elkaar maar worden op deze manier gestraft.

Weert Lokaal geeft aan dat sprake is van grote maatschappelijke gevolgen. De participatiebudgetten en de Risse horen bij elkaar. Bij controle en begeleiding is het de vraag of het accent niet op begeleiding kan worden gelegd. Verder is het de vraag of wanneer de Eerste Kamer anders besluit, de gemeenteraad nog kan terugkomen op de genomen besluiten.

Het CDA geeft aan dat zolang de gemeente dit niet verplicht is de norm niet op 110% gezet moet worden. De vraag is verder of datgene wat niet hoeft wel gedaan moet worden, of er nagedacht is over veranderingen die in gezinnen kunnen ontstaan en of de gevolgen wel te overzien zijn. Verder vraagt het CDA zich af of de vermindering van formatieplaatsen bij sociale zaken gezien de ontwikkelingen wel aanvaardbaar is.

De VVD geeft een compliment voor de presentatie. De VVD geeft aan dat het wettelijke maatregelen betreft en realiseert zich dat mensen er financieel op achteruit gaan. De keuzes in het voorstel zijn goed onderbouwd, maar de VVD twijfelt nog over de verlaging van de norm van 115% naar 110%.

D66 geeft aan dat het landelijke maatregelen betreft. Deze worden in het voorstel goed beargumenteerd. D66 kan zich over het algemeen in het voorstel vinden, ook in de verlaging van de norm naar 110%.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

5.

Onderwerp 

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2012,

De commissiegriffier,

 

De voorzitter,