ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 12-01-2010

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-Verstap-

 

pen (WL), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. op den Kamp-Smans, F.J.J.

 

Prinsen (WL) en M. Zaâboul (PvdA)

 

 

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en L.F.A. Heuvelmans

 

 

Ambtelijke ondersteu-

M. Gerits, E. de Leeuw, F. Schreurs, T. Weekers, F. van Beeck,

 

J. van Cauteren

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en deelt mede wie er

 

 

zich heeft afgemeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van mevr. Yvonne

 

 

Vaes van BS ’t Dal en dhr. Jan van Hoef van OBS de Graswinkel

 

 

m.b.t. agendapunt 7 (C2-lokatie).

 

 

Vanwege de afwezigheid van mevr. Stokbroeks zal de heer

 

 

Vincent van Brussel namens D66 bij agendapunt 6, 7 en 11

 

 

inspreken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht mevr. Vaes

 Geluidsfragment spreekrecht mevr. Vaes

 Tekst spreekrecht dhr. van Hoef

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Hoef

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Brussel (D66) punt 6.

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Brussel (D66) punt 7.

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Brussel (D66) punt 11.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda (gewijzigde versie d.d. 6 januari 2010) wordt

 

 

ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 12-01-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Welzijn d.d. 24 november 2009.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt

 

 

ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WZ 24-11-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 november en 9 december 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Er zijn geen opmerkingen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Deelnemen subsidieregeling Energie en Binnenklimaat primair onderwijs (raadsvoorstel 10 01 006).

 

Expliciete fractie-

D66 verwijst naar de motie van 16 juni 2008.

 

standpunten

 

 

Toezeggingen

Nagegaan zal worden of de scholen (die nog langere tijd zullen 

 

 

staan) het contract hebben getekend.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Brussel (D66) punt 6.

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

C2-lokatie (Sutjensstraat): Verplaatsen van Drukkerij Theunissen aan de St. Jozefslaan 108C en het bedrijf van de heer T. Oztürk aan de St. Jozefslaan 106/106a in Keent

(raadsvoorstel 10 01 019).

 

 

Voor behandeling van het voorstel hebben 2 insprekers (mevr. Y.

 

 

Vaes van BS ’t Dal en dhr. J. van Hoef van OBS de Graswinkel) een

 

 

warm pleidooi gehouden voor een zo spoedig mogelijke realisatie

 

 

van de Brede School Keent op de C2-lokatie.

 

Expliciete fractie-

Alle fracties zijn voor een zo spoedig mogelijke realisatie van de

 

standpunten

Brede School Keent.

 

Toezeggingen

* Tijdig vóór de raadsvergadering (uiterlijk 20 januari 2010) ont-

 

 

   vangen alle raadsleden een volledig chronologisch overzicht van

 

 

   wat, wanneer gebeurd is m.b.t. dit onderwerp (inclusief bedra-

 

 

   gen met onderbouwing) vanaf 2003.

 

 

* Als met Wonen Weert een andere overeenkomst wordt aan-

 

 

   gegaan, dan zal de raad dit meteen vernemen.

 

 

* Wethouder Heuvelmans zal nog overleggen met de 2 onder-

 

 

   nemers over het volledig afzien van de lokatie Nassaulaan.

 

 

   De uit te keren bedragen zullen dan hoger worden. Er zal géén

 

 

   aanpassing van het contract plaatsvinden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief Wonen Weert

 Geluidsfragment spreekrecht mevr. Vaes

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Hoef

 Geluidsfragment reactie commissieleden op sprekers

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Brussel (D66) punt 7.

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009, waarbij de voortgangsrapportage 2008-2009 Actieprogramma integratie wordt vastgesteld (geagendeerd op verzoek van het college).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

In Weert verloop de integratie goed.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Voortgangsrapportage 2008-2009 Actieprogramma integratie

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Ook van deze rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Realiseren van een Erfgoedhuis in de voormalige Martinusschool aan de Emmasingel (raadsvoorstel 10 01 007).

 

Expliciete fractie-

Mevr. Jacobs (WL) wil de impact van het voorstel (uitwerken van

 

standpunten

het onderzoek) nog met haar fractie beoordelen.

 

 

De overige fracties gaan akkoord met behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Brussel (D66) punt 11.

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.  17 november 2009: Vastleggen van de samenwerking op het vlak van het Centrum voor Jeugd en Gezin tussen de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert (TILS-3) (geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en CDA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 november 2009: Informeren van cliënten die Hulp bij het huishouden via een alfahulp ontvangen (TILS-4) (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 december 2009: Innemen van een standpunt over een regionaal werkplan RAAK (TILS-6) (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14A.

Onderwerp

Nieuw agendapunt: Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 december 2009 tot het houden van een behoefte-onderzoek onder jongeren over binnenjops (a.g.v. een door de raad aanvaard amendement) (geagendeerd op verzoek van het college. Gelet op de inhoudelijke betrokkenheid van de raad bij dit thema wil het college de onderzoeksaanpak in de commissie Welzijn bespreken).

 

 

De commissieleden hebben het bijbehorend B&W-besluit niet

 

 

ontvangen, waardoor besloten wordt dit agendapunt door te

 

 

schuiven naar de volgende commissievergadering.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van WL over de vervangingsinvesteringen van professionele instellingen en de CDA over de EHBO-accommodatie in Stramproy, worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter om 22.20 uur de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2010.

 

De commissiegriffier,                                      De voorzitter,