ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 27-01-2009

 

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

 

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

 

 

Aanwezig de leden

C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), H.A. Litjens (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M. Za‚boul (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), T.W.G. Meulen (CDA) en R.F. Nordhausen (SP)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

J. Tak (SP)

 

Portefeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, H.W.J. Coolen en P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Gerits, F. van Beeck, T. Weekers, W. Truijen

 

 

 

 

 1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigen.

De heer Nordhausen (SP) heeft zijn raadslidmaatschap en daardoor ook zijn commissielidmaatschap opgezegd. In de raadsvergadering van 11 februari a.s. wordt zijn opvolger benoemd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. Wel wordt een presentatie gegeven door Stichting Topvolleybal over haar werkzaamheden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 15 (presentatie Stichting Topvolleybal) wordt naar voren gehaald. Vanwege deze presentatie worden ook de overige agendapunten van wethouder Sijben naar voren gehaald (agendapunten 14 en 16).

 

Bestanden

 Agenda WLZ 27-01-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

 4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 25 november 2008.

 

 

Niet aan de orde gesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 25-11-2008

 

 

 

 

 

 5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1   Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 5 november en 10 december 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

 6.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van de periodieke managementrapportage van de Stichting Munttheater voor de periode 1 januari 2008 t/m 31 augustus 2008;

B.   Instemmen met een eenmalig subsidie voor opleidingskosten en onderhoudskosten tot een bedrag van Ä 50.000,-- en deze te betrekken bij de resultaatbestemming 2008

      (raadsvoorstel 09 02 006).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie PvdA steunt het voorstel niet omdat naar haar mening de raad onvoldoende inzicht heeft gekregen in de gegevens.

 

Toezeggingen

De wethouder zegt toe, zodra het rapport onderhoud gemeentelijke gebouwen geŁpgrade is, dit ter kennisname aan de commissie aan te bieden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Managementrapportage Stichting Munttheater

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 7.

Onderwerp

Organiseren van hulpverlening na het opleggen van een tijdelijk huisverbod met ingang van 1 januari 2009

(raadsvoorstel 09 02 007).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Evaluatierapport

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 8.

Onderwerp

Opheffen wijkverplichting peuterspeelzalen

(raadsvoorstel 09 02 008).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie PvdA steunt het voorstel niet aangezien naar haar mening de toekomstvisie nog niet duidelijk is. Zij verwacht dat door het opheffen van de wijkverplichting de samenstelling op de peuterspeelzalen juist nog onevenwichtiger zal worden.

 

Toezeggingen

De commissie wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen bij het peuterspeelzaal- en kinderopvangbeleid.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 9.

Onderwerp

Stand van zaken overgang AWBZ naar gemeenten aan de hand van de brief van de fractie SP d.d. 11 januari 2009.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Brief SP

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 10.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen.

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties en notities

 11.

Onderwerp

Evaluatierapport procesgang in de periode 2002-2007 van het project BS Aan de Bron met sporthal.

 

Toezeggingen

Complexe zaken worden beter gestroomlijnd. Bij complexe projecten wordt in de toekomst steeds ťťn verantwoordelijke portefeuillehouder aangewezen.

 

Conclusies

Het rapport is conform het rapport van de rekenkamer. Hier kan lering uit getrokken worden.

 

Bestanden 

  Geluidsfragment

 

Informatie(brieven)

 12.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 december 2008 om:

A.   kennis te nemen van de Evaluatie (Wet) Inburgering Weert;

B.   in te stemmen met het creŽren van een voorziening uitvoering integratie en participatie;

C.  dit advies ter kennisname aanbieden aan de commissie Economische Zaken (TILS-1 van EZ).

(Geagendeerd voor commissie WZ op verzoek van de PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit inclusief Evaluatierapport

 Geluidsfragment

 

 

 

 13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van mw. Stokbroeks (D66) en mw. Jacobs (Weert Lokaal) over de brede school Keent, ver- of nieuwbouw Nassauhof/Zevensprong en de Montessorieschool op Laarveld worden ter vergadering beantwoord.

Zodra er inzicht is in de financiŽle gegevens betreffende genoemde ver/nieuwbouw, worden deze aan de commissie Welzijn kenbaar gemaakt (toezegging).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

 14.

Onderwerp

Kennis nemen van de actuele knelpunten ten aanzien van de binnensportaccommodaties en in te stemmen met de voorgestelde maatregelen

(raadsvoorstel 09 02 009).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP verzoekt voor 2012 de mogelijkheid te bekijken om gymzaal Molenveld (Fatima) te handhaven.

 

Toezeggingen

Naar aanleiding van het verzoek van D66 om indien mogelijk te voldoen aan de wens van Volleybalclub Weert om 30 trainingsuren in te roosteren in de nieuwe sporthal Aan de Bron, wordt toegezegd inzicht te geven in de planning zodra deze gereed is. Toewijzing van uren geschiedt op basis van een aantal criteria.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

 15.

Onderwerp

Presentatie Stichting Topvolleybal over haar werkzaamheden (nagekomen agendapunt Weert Lokaal)

 

Toezeggingen

De presentatie wordt doorgestuurd naar de commissieleden.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 17.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:41 uur.

 

Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2009.

De voorzitter,                                     De commissiegriffier,