ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 24-11-2009

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

A.A.m. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), J.C.M.I. op

 

Den Kamp-Smans (CDA), F.J.J. Prinsen (WL), M.M.C.F. Stokbroeks

 

(D66), M. Zaâboul (PvdA), M.A. Engelen (VVD, vervangt J. Cardi-

 

naal) en G. Soyugüzel (PvdA, vervangt F. Kadra t.a.v. agenda-

 

punt 6)

 

 

Afwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), F. Kadra (PvdA) en T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke onder-

M-A. Gerits, F. Schreurs, F. v. Beeck, M. Palatinus en T. Weekers

steuning

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en deelt mede wie er zich heeft afgemeld. Hij deelt verder mede, dat wethouder Heuvelmans na afloop van de openbare vergadering een toelichting wil geven over onderwijs in een besloten vergadering. De commissie stemt hiermee in.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is geen verzoek om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Op verzoek van wethouder Coolen en de heer de Jong (interim-directeur St. Jans Gasthuis) zijn raadsleden van de gemeenten Nederweert en Leudal uitgenodigd om de presentatie over de situatie bij het ziekenhuis bij te wonen.

 

Bestanden

 Agenda 24-11-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Welzijn d.d. 20 oktober 2009.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WZ 20-10-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 oktober en 4 november 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Er zijn geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Toelichting stand van zaken St. Jans Gasthuis door de heer H. de Jong (interim-directeur St. Jans Gasthuis).

 

 

De heer de Jong informeert de commissieleden over de uitgangspunten van het ondernemingsplan (update) van het St. Jans Gasthuis en de tussenstand per november 2009.

 

Bestanden

 Presentatie 

 Geluidsfragment

 

 

 

6a.

Onderwerp

Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs over ontwikkelingen.

 

 

De heer P. Vereijken geeft een presentatie over de ontwikkelingen t.a.v. het fusieproces Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs (BOBW) en Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid (SKOWZ).

 

Bestanden

 Presentatie 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen, P.J.H. Sijben, en L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Behandelen van de najaarsnota 2009 (raadsvoorstel 09 12 156).

 

Expliciete fractie-

Geen.

 

standpunten

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van Weert Lokaal over Jenaplan onderwijs en de noodlokalen van de Montessorischool worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen begroting 2010 Stichting Zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel 09 12 162). 

 

Expliciete fractie-

De SP vindt het jammer dat de tarieven opnieuw stijgen.

 

standpunten

 

 

Toezeggingen

De commissleden zullen de aantallen recreatieve bezoekers per maand (specifiek de zomermaanden) ontvangen, zodat duidelijk is wat het betekent indien er een slechte zomer is.

Omdat volgens de Stichting Zwembad De IJzeren Man de raming van de energiekosten gebaseerd zijn op oude cijfers en de verschillen in de begroting tussen de energiekosten 2009 en 2010 groot zijn, zal de vraag van het CDA waarop de ramingen van de energiekosten gebaseerd zijn, schriftelijk worden beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Wijzigen van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning per 1-1-2010 (raadsvoorstel 09 12 163).

 

Expliciete fractie-

Weert Lokaal wil meer duidelijkheid over een aantal punten.

 

standpunten

Voor de raadsvergadering zal nadere informatie worden verstrekt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Beëindiging recht van opstal buurtcentrum Moesel (raadsvoorstel 09 12 164).

 

Expliciete fractie-

Geen.

 

standpunten

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen Integraal Accommodatiebeleid (raadsvoorstel 09 12 165).

 

Expliciete fractie-

Weert Lokaal vindt het voorstel (nog) niet rijp als hamerstuk,

 

standpunten

zolang er geen duidelijkheid is over de fiscalisering.

 

Toezeggingen

De titel van het raadsvoorstel is onjuist en zal aangepast worden: het betreft het vaststellen van de kaders van integraal accommodatiebeleid.

Wethouder Sijben zal nog een antwoord geven op de rol van de fiscalisering in deze notitie.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota Integraal Accommodatiebeleid

 Bijlage 3 Integraal Accommodatiebeleid

 Samenvatting Integraal Accommodatiebeleid

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 oktober 2009 om:

1. Besluiten de huurovereenkomst met vereniging jongerencentrum Oase op te zeggen per 1-1-2011 door middel van bijgevoegde concept-brief;

2. Besluiten de huurovereenkomst met stichting Walhalla op te zeggen per 1-1-2011 door middel van bijgevoegde concept-brief;

3. Kennis te nemen van de brief van de stichting wijkraad Moesel en deze te beantwoorden conform bijgevoegde concept-brief (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De SP vraagt aandacht voor de huisvestingsproblemen die de Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 heeft.  

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering (openbaar deel) onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2010.

 

De commissiegriffier,                                      De voorzitter,