ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 20-10-2009

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-Verstap-

 

pen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-

 

Smans (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks

 

(D66) en M. Zaāboul (PvdA).

 

 

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteu-

M. Knaapen, M-A. Gerits, G. van der Hoeven en T. Weekers

ning

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mede dat

 

 

er geen berichten van verhindering ontvangen zijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is geen verzoek om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 20-10-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Welzijn d.d. 8 september 2009.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst

 

 

wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WZ 08-09-2009

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 23 september 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De heer Goubet merkt op dat de lijsten van aan de raad gerich-

 

 

te brieven niet bij de toegezonden stukken zat.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen, P.J.H. Sijben, en L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2010 van de gemeente Weert (raadsvoorstel 09 11 130).

 

Expliciete fractie-standpunten

De SP gaat niet akkoord met de punten b en c van het bezuini-gingsvoorstel en zal hierover (waarschijnlijk) een amendement indienen.

De constatering van de PvdA dat het verband ontbreekt tussen de onderwerpen ouderenbeleid/gehandicaptenparticipatie en de probleemjongeren (pag. 42) wordt bevestigd. Verder merkt de PvdA op dat de scholen de huidige regeling voor cultuureducatie te complex vinden. Tevens verzoekt zij om de redenatie (schrifte-lijk via wethouder Kirkels) te doen toekomen waarom de tekst over de gemeentelijke begraafplaats op de huidige plaats (progr. 7) is opgenomen en om het moskeebestuur te betrekken bij de aanleg van een apart gedeelte voor islamieten op deze begraaf-plaats.

 

Toezeggingen

- Schriftelijk bericht over opname tekst gemeentelijke begraaf-
   plaats bij programma 7.

- Verslag overleg met PGW over plekken in Weert die moeilijk toe-
  gankelijk zijn voor gehandicapten zenden naar commissieleden.

- Gegevens over aantal leerlingen uit Weert die naar St. Jansberg
  Maaseik gaan en het aantal voortijdig schoolverlaters hiervan,
  worden eveneens naar de commissieleden gezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Uitbreiden van de Subsidieverordening Welzijn 2006 (raadsvoorstel 09 11 134). 

 

Expliciete fractie-standpunten

De SP gaat akkoord met het voorstel, maar verzoekt om een nadere benoeming van de “andere maatschappelijke groeperin-gen” die genoemd zijn.

 

Toezeggingen

De commissieleden ontvangen een overzicht van de deelnemers aan het LZO.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Ook van deze rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Herinrichting St. Theunis, ontwikkeling sportpark (raadsvoorstel 09 11 135).

 

Expliciete fractie-standpunten

De Pvd A verzoekt om tijdig geļnformeerd te worden indien zich wijzigingen/kostenafwijkingen voordoen.

D66 vraagt zich af of dit voorstel in deze commissie behandeld dient te worden, omdat het veel verkeersmaatregelen betreft.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen krediet aanpassen onderwijslocatie Emmasingel (voormalige basisschool Aan de Bron) ten behoeve van de tijdelijke huisvesting Montessorieschool en Korein Kinderplein (raadsvoorstel 09 11 136).

 

Expliciete fractie-standpunten

De CDA vindt de verbouwingskosten erg hoog en vraagt zich af of  alle aanpassingen wel nodig zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, (voorlopig ą CDA wil verbouwingskosten nog nader beoordelen) als bespreekstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 september 2009 om kennis te nemen van stand van zaken projecten onderwijshuisvesting (geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en CDA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De uitkomsten van het onderzoek naar het realiseren van onderwijs- en zorgvoorzieningen op de locatie dienstencentrum  Beatrixlaan moet nog ambtelijk besproken worden; begin 2010 komt dit onderwerp in de commissie.

Drukkerij Theunissen zal mogelijk naar een tijdelijke locatie gaan. De locatie bij de kerk Moesel blijft de preferente locatie voor de ondernemers, waarmee een overeenkomst is gesloten De procesgang inzake de Brede School Weert-Zuid wordt zeker niet naar de lange termijn geschoven.

 

Bestanden 

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De CDA spreekt haar gelukwensen uit voor het realiseren van de prachtige MFA Keent.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2009.

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,