ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 08-09-2009

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-

 

Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den

 

Kamp-Smans (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal),

 

M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en M. Zaâboul.

 

 

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

Deelnemers aan de

Geen

beraadslagingen

 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteu-

M. Knaapen, T. Verhofstadt, L. Steegs, T. Weekers, W. Truijen

ning

en J. Lemmens.

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en deelt mede dat er

 

 

geen berichten van verhindering zijn ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer T.

 

 

Langers van voetbalclub MMC over de groei van de vereniging

 

 

en eventuele mogelijkheden tot de aanleg van een 4e veld.

 

 

Deze spreker zal meteen na agendapunt 5 het woord krijgen.

 

 

Tevens is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer

 

 

A. Huijben, voorzitter van Weert FM. Hij wil een korte toelichting

 

 

geven op agendapunt 7.

 

Bestanden

 Tekst spreekrecht de heer T. Langers namens MMC Weert

 Presentatie MMC Weert

 Geluidsfragment 

 Geluidsfragment spreekrecht de heer T. Langers

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Bij agendapunt 9 wordt een presentatie gehouden, die ver-

 

 

zorgd wordt door een externe. Dit agendapunt en agendapunt

 

 

7 zullen vanwege de aanwezigheid van externen behandeld

 

 

worden vóór agendapunt 6. Voor de behandeling van agenda-punt 8 zal de vergadering korte tijd geschorst worden.

 

Bestanden

 Agenda 08-09-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Welzijn d.d. 23 juni 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WZ 23-06-2009

 Geluidsfragment 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 8 juli 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Kennisnemen van het Jaarverslag Gemeentearchief 2008 (raadsvoorstel 09 09 104).

 

Expliciete fractie-standpunten

Algemene waardering voor het gemeentearchief.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Subsidiëren Streekomroep Weert FM (raadsvoorstel 09 09 105).

 

Expliciete fractie-standpunten

De fracties CDA en VVD verzoeken de mogelijkheden van subsidie-voorwaarden na te gaan.

De fractie SP verzoekt zorgvuldiger om te gaan met de keuze van de tekst als “reclameslogan” voor de commissievergadering.

 

Toezeggingen

Voor de raadsvergadering van 23 september worden de technische gegevens en –mogelijkheden van de vervangings-investering doorgegeven aan de raadsleden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tekst spreekrecht dhr. A. Huijben van streekomroep Weert FM

 Geluidsfragment spreekrecht de heer A. Huijben

 Geluidsfragment 

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 50.000,- voor het project Lichtenberg (raadsvoorstel 09 09 112).

 

Expliciete fractie-standpunten

Alle fracties vinden het niet duidelijk wat de meerwaarde van de voorliggende visie is ten opzichte van de vorige. Zij willen graag weten wat de nieuwe visie precies inhoudt (concreter maken).

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel zal concreter gemaakt worden. De aangepaste stukken zullen meegestuurd worden met de raadsagenda.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Presentatie Erfgoedhuis/Martinusschool door Dick Leyen, JS Consultancy.

 

Toezeggingen

Zodra een voorbereidingskrediet nodig is, zal een voorstel hier-over worden voorgelegd aan de raad.

 

Conclusies

De voorgestelde opties bieden voldoende mogelijkheden. Na de definitieve fase is er pas echte duidelijkheid.

 

Bestanden

 Presentatie Erfgoedhuis Weert

 Vlekkenplan Erfgoedhuis Weert

 Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van B&W d.d. 14 juli 2009 om:

1.   Kennis te nemen van de brief van de PvdA-fractie Weert inzake pilot ‘Aanpak alcohol(&drugs)misbruik St. Jans Gasthuis’ d.d. 18 juni 2009;

2.   De brief te beantwoorden middels bijgevoegde conceptbrief.

(geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Er is meer duidelijkheid gekomen over de rol van de gemeente bij de pilot.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Schuldsanering MC De Bosuil.

(geagendeerd op verzoek van het college)

 

Toezeggingen

Het beleidsplan van de Bosuil zal naar de commissieleden worden gezonden.
Paracommercie wordt meegenomen bij het accommodatiebeleid (behandeling in commissie AZ).

 

Conclusies

Het betreft de uitwerking van een raadsbesluit.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van Weert Lokaal over subsidies van de Provincie voor AED’s wordt ter vergadering beantwoord.

Het antwoord op de vraag van D66 over de wet OKE zal nog worden gegeven.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Hogere uitvoeringskosten verbrandingsinstallatie en energiebesparende maatregelen zwembad de IJzeren Man (raadsvoorstel 09 09 113).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de plannen tot afronding van de buitensportaccommodaties op sportpark St. Theunis en hiervoor een krediet van € 542.750,- ter beschikking te stellen (raadsvoorstel 09 09 115).

 

Expliciete fractie-standpunten

De fracties denken dat de beleidswijziging positief kan uitwerken voor meerdere verenigingen en dat dit mogelijk een aanzet is tot samenwerking tussen verenigingen.

 

Toezeggingen

Er zal cijfermatig inzicht ten aanzien van het behaalde voordeel worden gegeven, waarna hierop wordt teruggekomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de VVD en CDA over aandacht voor Weerter EK-kampioenen wordt ter vergadering beantwoord, evenals de vraag van de CDA over accommodatie(capaciteits)problemen bij een aantal verenigingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

16.

Onderwerp

Beëindiging erfpachtovereenkomsten panden Parklaan 26b en Prinses Marijkestraat 9a in Stramproy (raadsvoorstel

09 09 114).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van B&W d.d. 21 juli 2009 om:

1.   In te stemmen met het onderbrengen van het beheer en de exploitatie van de MFA Keent bij Punt Welzijn, in beginsel tot eind 2012;

2.   Onder voorwaarden beschikbaar te stellen een structurele subsidie van € 63.844,- om de tekorten in de exploitatie af te dekken;

3.   Toe te stemmen dat eventuele overschotten door Punt Welzijn worden ingezet voor de vorming van een reserve;

4.   In te stemmen met het toevoegen van reeds beschikbare middelen aan een gemeentelijke egalisatiereserve.

(geagendeerd op verzoek van de fracties VVD, PvdA en CDA)

 

Toezeggingen

De prijzen voor drankconsumpties zullen nader bekeken worden. Dit zal ook bij andere instellingen gebeuren, die dezelfde prijzen hanteren.

 

Conclusies

Na de toelichtingen over de keuze voor Punt Welzijn en het te verwachten gebruik van MFA Keent, kunnen de fracties zich vinden in het besluit van het college.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de PvdA over integratienotabeleid, van de CDA over de woningen boven de MFA Swartbroek en de brede school Keent en van D66 over energiebesparende maatregelen bij scholen worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 24.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 2009.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,