ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 23-06-2009

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

M.C.A Huijs

 

 

Aanwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA),

J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en M. Za‚boul (PvdA, vanaf agendapunt 9).

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD, vanaf agendapunt 10) en S. Altun (VVD, vanaf agendapunt 10)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben.

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Aerdts, T. Weekers en J. Westenberg

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en bericht dat mevrouw Za‚boul verhinderd is.

Afgesproken wordt dat de griffier morgen een mail rondstuurt met de data voor extra bijeenkomsten over integraal accommodatiebeleid op 14 september Ė hier moet op verzoek van de commissie ook paracommercie bij meegenomen worden Ė en onderwijshuisvesting (breed) op 1 oktober 2009. Mevrouw Jacobs geeft aan 1 oktober waarschijnlijk verhinderd te zijn.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De aanvullende agenda die vorige week verzonden is, omdat agendapunt 8 vervangen is, wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 23-06-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Welzijn d.d. 26 mei 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WZ 26-05-2009

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 6 mei en 10 juni 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2008 (raadsvoorstel

09 07 083).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de SP inzake het uiten van ongenoegen aan de RvB van de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg over de gestegen salarissen van thuiszorgbestuurders wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Presentatie financiŽle onderbouwing actualisatie nota Sport en Onderwijs door mevrouw M. Aerdts en de heer J. Westenberg, afdeling OSCAR.

 

Toezeggingen

   Op verzoek van de VVD zal een overzicht met de voorwaarden voor exploitatie van sportkantines aan de commissie worden toegezonden. TOEZEGGING

   Op verzoek van de fractie CDA zal de griffier de handouts van de presentatie raadsbreed toezenden.

 

Conclusies

De commissie is bezorgd over de bijdragen van derden, de extra middelen en de opbouw van de reserves.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

          De vragen van de SP en D66 inzake de huisvesting van de Montessorischool aan de Emmasingel worden ter vergadering beantwoord. De artikel 40-vragen van D66 over de verkeersdruk zullen niet voor de raadsvergadering van 8 juli beantwoord worden. Er wordt uitgezocht of er nadere verkeersmaatregelen nodig zijn. TOEZEGGING

          De vraag van het CDA naar de verkoop van appartementen bij de multifunctionele accommodatie Swartbroek wordt binnen 1 week schriftelijk beantwoord. TOEZEGGING

          De commissie wordt op de hoogte gehouden over de vraag van het CDA wat gedaan wordt met de financiŽle meevaller bij de gunning van de sporthal en het Bisschoppelijk College, waarbij rekening gehouden wordt met het makkelijk aanvragen van extra geld door LVO. TOEZEGGING

          De vraag van de PvdA naar de evaluatie van de inburgeringscursussen wordt schriftelijk beantwoord. TOEZEGGING

          De vraag van de VVD naar een eventuele brandveilig≠heids≠ontheffing van de Montessorischool wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouder d.d. 2 juni 2009 om:

1.   de gebruiksroosters voor het sportseizoen 2009-2010 van de in de gemeentelijk eigendom zijnde binnensportaccommodaties vast te stellen;

2.   met de voorgestelde oplossingen van de knelpunten akkoord te gaan;

3.   de toernooi- en evenementenkalender voor het sportseizoen 2009-2010 vast te stellen.

      (geagendeerd op verzoek van het college)

 

Toezeggingen

N.a.v. de vraag van de SP naar de gymzaal Fatima meldt de wethouder dat dit onderwerp terugkomt bij de actualisatie Ruimte voor sport waar de planning voor de komende jaren gemaakt wordt.

 

Conclusies

Weert Lokaal en D66 hebben eerder al aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van de urenverdeling.  

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2009.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,