ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 26-05-2009

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA),

J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en M. Zaāboul (PvdA).

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

Portefeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, H.W.J. Coolen en P.J.H. Sijben.

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Gerits, F. van Beeck

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Prinsen (Weert Lokaal), die voor het eerst deelneemt aan de commissievergadering. Er wordt kort bij stilgestaan dat Marco Lempens een jaar geleden overleed.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer M. van Nieuwenhoven, voorzitter van DESM, m.b.t. agendapunt 6 (voorjaarsnota).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

·          Op 20 mei is er een aanvullende agenda verzonden.

·          De toezeggingen gedaan in de raad van 6 mei 2009 zijn nog niet ter kennis van de raad gebracht en worden daarom niet behandeld, maar voor de volgende cyclus opnieuw geagendeerd.

·          Bij agendapunt 11 (financiėle uitgangspunten nota ruimte voor onderwijs en sport) houdt wethouder Heuvelmans een korte presentatie (10 minuten) over het kader waarin de cijfers geplaatst dienen te worden.

·          De SP verzoekt om de aan de raad gerichte brieven met de nrs. 135 en 186 te agenderen. De commissie stemt hier niet mee in. Afgesproken wordt het college om een reactie op de brieven te verzoeken en die reactie aan de commissie te doen toekomen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Agenda 26-05-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Welzijn d.d. 14 april 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WZ 14-04-2009

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 6 mei 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Instemmen met de Voorjaarsnota 2009 (raadsvoorstel

09 06 068).

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA: Aandacht voor project gezond verder, dat m.n. is gericht op allochtone ouderen. 

 

Toezeggingen

De stand van zaken stedenbouwkundige visie school Laarveld wordt schriftelijk medegedeeld. De stand van zaken alcoholpilot jeugd wordt aan de commissie verstrekt. Gevolgen opheffing wijkverplichting voor verhoudingen peuterspeelzalen aan commissie rapporteren. Vraag of uit onderzoek Punt Welzijn naar zorgvraag ouderen blijkt dat er iets niet goed gaat bij het aanbieden van zorg schriftelijk beantwoorden bij antwoorden vragen voorjaarsnota.

 

Advies commissie

Presidium en griffier doen een voorstel voor de behandeling van de voorjaarsnota na het procedurevoorstel dat het college morgen doet.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2009

 Geluidsfragment woord vooraf door wethouder Heuvelmans

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Van Nieuwenhoven

 Tekst spreekrecht

 Geluidsfragment vervolg agendapunt 6

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Organiseren van hulpverlening na het opleggen van een tijdelijk huisverbod met ingang van 1 juli 2009 (geagendeerd op verzoek van het college).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Teneinde meer geld vanuit het Rijk te ontvangen benaderen de landelijke partijen hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen richtlijnen ondersteunende begeleiding voor mensen met psychosociale problemen (geagendeerd op verzoek van de fractie Weert Lokaal).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Commissie bekijkt op welke wijze nader gesproken kan worden over hoe deze begeleiding in zijn werk gaat.

 

Bestanden

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Samen Zorgen Huis in Boshoven (geagendeerd op verzoek van het college).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Commissie uit zijn complimenten voor dit plan.

 

Bestanden

 B&W-besluit met rapport Samen Zorgen Huis

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

N.a.v. de vraag van de PvdA over een meetsystematiek voor welzijnsbeleid wordt toegezegd het artikel in het VNG-magazine van 24-10-2008 te bekijken, met Punt Welzijn te bespreken en de commissie hierover te berichten (TOEZEGGING).

De vraag van het CDA over de toonzetting van het Munttheater in de publicaties rondom de gewijzigde openingstijden van de uitbalie wordt ter vergadering door de wethouder beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Actualisatie financiėle uitgangspunten nota “Ruimte voor Onderwijs en Sport”.

 

Toezeggingen

Er zal een informatiebijeenkomst voor alle raadsleden worden georganiseerd over de onderwijsprojecten.

 

Conclusies

De commissie is tevreden met de schriftelijk en mondeling ontvangen informatie.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Brief wethouder Heuvelmans

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2009.

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,