ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 26-02-2008

 

Voorzitter

M.C.M. Lempens (VVD) (vz.)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), G. Soyugüzel (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

R.F. Nordhausen (SP)

 

 

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M. Zaâboul (PvdA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, M, Janssen, M. Arts, M. Gerits en T. Weekers

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Geen aanmeldingen ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agendapunten 6 (informtie-uitwisseling wozoco´s) en 7 (de brieven van CDA en PvdA) worden geclusterd behandeld. Overigens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 26-02-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 15 januari 2008, met wijzigingsvoorstellen van de heer Nordhausen (fractie SP) en mevrouw Stokbroeks (D66).

 

 

De advieslijst wordt vastgesteld met inachtname van de wijzigingsvoorstellen van de heer Nordhausen en mevrouw Stokbroeks.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 15-01-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van
30 januari 2008.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Informatie-uitwisseling voorzieningen woonzorgcomplexen, hierbij zijn aanwezig de heren Peys en Aan den Boom (Land van Horne) en mevrouw Dekker van Wonen Weert.

 

Toezeggingen

De heer Peys zal de op schrift gestelde vragen van de heer Nordhausen schriftelijk beantwoorden.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Bespreken van de brieven en reactie van het college van B&W van:

a.    de fractie PvdA over ouderenisolement (d.d. 30 november, raadsnummer 393)

b.    de fracties CDA en PvdA over de stand van zaken Samen Zorg Huis (d.d. 28 januari 2008, raadsnummer 45) (reactie college van B&W wordt nagezonden).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Brief PvdA ouderenisolement

 Brief CDA en PvdA Samen Zorg Huis

 Antwoordbrief aan CDA en PvdA Samen Zorg Huis

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Verhogen van het jaarlijks subsidie aan het Munttheater met een bedrag van maximaal € 30.741,-- voor de jaarlijkse kapitaallasten en extra exploitatiekosten als gevolg van ICT-investeringen (raadsvoorstel 08 03 034).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties WL en D66 vragen zich af of het niet efficiënter is om serverruimte te huren. De fractie PvdA is overtuigd van de noodzaak van de verhoging van de subsidie.

 

Toezeggingen

De vraag van mevrouw Stokbroeks of een server gehuurd kan worden, wordt vóór 12 maart 2008 schriftelijk beantwoord.

 

Advies raadscommissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Coolen zal de vragen over het collegebesluit over Weert Zingt en het tapzingen doorgeleiden naar verantwoordelijk wethouder Strous. Hij zal de vragen schriftelijk beantwoorden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Instemmen met het vervangen van de complexafrastering van sportpark St. Louis door een afrastering van dubbelstaafmathekwerk en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 67.000,- (raadsvoorstel 08 03 032).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties D66 en VVD plaatsen vraagtekens bij de wijze van financiering (met name het restant ad € 1.627,-). De fractie PvdA vindt het jammer dat het voetbalveld niet openbaar toegankelijk blijft.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies raadscommissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Geen vragen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Realiseren van een multifunctionele wijkaccommodatie in Keent (raadsvoorstel 08 03 028).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie WL vindt het jammer dat de pleinwand niet terugkomt in de plannen.

De fractie D66 is benieuwd naar de potentiële gebruikers van de mfa.

De fractie PvdA is blij dat de mfa op Keent er komt.

De fractie VVD pleit voor duidelijke afspraken over de huur en het gebruik van de mfa.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies raadscommissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie PvdA wordt dit voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Mevrouw Jacobs stelt een vraag over de ontwikkelingen Poort van Limburg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

Vergadering wordt om 21:30 uur gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 april 2008

 

De voorzitter,                                     De commissiegriffier