ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 25-11-2008

 

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

 

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

 

 

Aanwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), H.A. Litjens (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA),  en M. Zaâboul (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA) en R.F. Nordhausen (SP)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

--

 

Portefeuillehouder

L.F.A. Heuvelmans (PvdA), H.W.J. Coolen (CDA) en P.J.H. Sijben (CDA)

 

Ambtelijke ondersteuning

T. Weekers, M. Gerits, F. van Beeck, M. Knaapen

 

 

 

 

 1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

1.                  De heer A. Huijben, voorzitter van Streekomroep Weert over niet-geagendeerd onderwerp (tekst spreekrecht is bijgevoegd);

2.                  De heer F. van Mierlo, directeur van het RICK m.b.t. agenda-punt 8;

3.                  De heer B. Visser, beeldend kunstenaar en lid van de stichting kunstcentrum Weert bij agendapunt 8 en;

4.                  Mevrouw T. Prins, voorzitter van de Kunstuitleen eveneens m.b.t. agendapunt 8.

 

Bestanden

 Spreekrecht Huijben

 Geluidsfragment spreekrecht inleiding

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Huijben Streekomroep

 

 

 

 3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 8 (dependance kunstuitleen) wordt naar voren gehaald vanwege spreekrecht.

Agendapunt 9 (presentatie dir. St Jans Gasthuis) wordt naar voren gehaald.

Agendapunt 15 (anti-discriminatievoorziening) is behandeld in de commissie Algemene Zaken en vervalt in de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 25-11-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

 4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 7 oktober 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 07-10-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1                     Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2                     Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van
29 oktober 2008;

5.3                     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

 6.

Onderwerp

Vaststellen van het Beleidsplan Wmo 2009 t/m 2012 “Mee(r) doen in Weert” (raadsvoorstel 08 12 194).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen

 

Toezeggingen

De toezegging van destijds blijft gestand; dit houdt in dat er een evaluatie komt ten aanzien van Hulp bij Huishouding (inclusief indicatiestelling). De stand van zaken m.b.t. het WMO zal regelmatig teruggekoppeld worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Beleidsplan

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 7.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de Deelnota Wmo Jeugd 2009 t/m 2012;

B.      Vaststellen van het actieprogramma deelnota Wmo jeugd 2009-2010;

C.      Vaststellen van de nota Centrum voor Jeugd en Gezin (raadsvoorstel 08 12 196).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen

 

Toezeggingen

Toegezegd wordt dat wordt teruggekomen op de cijfers uit de Deelnota (i.v.m. eventuele overlappingen).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 8.

Onderwerp

A.      Besluiten tot stopzetten van de subsidie voor de Dependance Kunstuitleen Bonnefantenmuseum te Weert;

B.      Beëindigen van de gebruiksovereenkomst van ruimten in het Gemeentemuseum locatie De Tiendschuur per 1 januari 2010 (raadsvoorstel 08 12 209).

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vindt de kunstuitleen wel een kerntaak van de gemeente en is daarom tegen het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. van Mierlo (RICK)

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Visser (Kunstcentrum)

 Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Prins (Kunstuitleen)

 Geluidsfragment commissiebehandeling

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 9.

Onderwerp

Toelichting stand van zaken St. Jans Gasthuis door de heer
H. Janssen, directeur.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 10.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

De vraag van mw. Zaâboul (PvdA) over Weert FM en andere onderdelen van de cultuurnota wordt ter vergadering beantwoord.

Hierbij wordt toegezegd dat op korte termijn aspecten uit de cultuurnota worden verwerkt in de burgerpeiling en dat hierop daarna wordt teruggekomen in de commissie Welzijn of de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

 11.

Onderwerp

A.      Behandelen van de najaarsnota 2008;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2008;

C.      Instemmen met het betrekken van het voorlopig rekeningsaldo 2008 bij de uitkomsten van de jaarrekening 2008 (raadsvoorstel 08 12 201).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Najaarsnota 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

 12.

Onderwerp

A.      Goedkeuren van de begroting 2009 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.      Vaststellen van het voorlopig subsidie op € 454.064,--;

C.      Vaststellen van de tarieven 2009 van het zwembad conform bijgevoegd besluit (raadsvoorstel 08 12 195).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van D66 over de deelname van Vitae in de nieuwe sporthal wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

 14.

Onderwerp

Instemmen met wijzigingen aan de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert (raadsvoorstel
08 12 193
).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 15.

Onderwerp

Instemmen met de anti-discriminatievoorziening Limburg
(ADV-Limburg) (raadsvoorstel 08 12 207).

 

 

Agendapunt afgevoerd; is behandeld in de commissie Algemene Zaken.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 16.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.
14 oktober 2008 om:

a.      in te stemmen met de startnotitie Invoering maatschappelijke stage in de regio Weert;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en CDA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 17.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.
14 oktober 2008 om:

a.      kennis te nemen van het Convenant Jongerenloket Regio Weert;

b.      wethouder Heuvelmans te mandateren om namens de gemeente Weert dit convenant te ondertekenen;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissies Economische zaken en Welzijn (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 18.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.
4 november 2008 om:

a.      in te stemmen met het definitief ontwerp voor een sporthal op sportpark St. Theunis en de bijbehorende kosten;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (geagendeerd op verzoek van de PvdA-fractie).

 

 

Agendapunt wordt afgevoerd aangezien de PvdA-fractie hierover voldoende geďnformeerd is.

 

Bestanden

 B&W-advies

 

 

 

 

 

 19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van mw. Stokbroeks (D66) over het Bisschoppelijk College worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 20.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2009,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,