ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 15-01-2008

 

Voorzitter

M.C.M. Lempens (VVD) (vz.)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), G. Soyugüzel (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

F. Kadra (PvdA),

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

G.J.A. Marechal (PvdA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

Van Beeck, Gerits, Weekers, Schreurs, Janssen, Vogels, Wassink, WMO-team

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Geen aanmeldingen ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 

Bestanden

 Agenda WLZ 15-01-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 27 november 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 27-11-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 8 november 2008 en 12 december 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

6.

Onderwerp

Stand van zaken toekomstplannen St. Jans Gasthuis Weert.

Toelichting verzorgd door de heer H.J.B. Janssen, directeur.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de startnotitie beleidsplan Wmo Weert-Nederweert (raadsvoorstel 08 01 001).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht voor het uitvoeren van een gedetailleerde studie naar de haalbaarheid (definitiefase) van een Erfgoedhuis in Weert (raadsvoorstel 08 01 016).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Brief Munttheater aan college en raad d.d. 18 december 2007.

 

Toezeggingen

De toelichting over de personele bezetting (memo) wordt toegezonden aan de commissie.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.
18 december 2007 om:

a.    in te stemmen met de bijgevoegde voortgangsrapportage prestatieveld 6 Wmo;

b.    de voortgangsrapportage ter kennisname voor te leggen aan de commissie Welzijn (BW07121811).

 

Toezeggingen

De commissie wordt schriftelijk geïnformeerd over de berekeningen WMO (verzoek de heer Nordhausen).

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De stand van zaken Streekomroep wordt schriftelijk toegezonden aan de commissie (toezegging).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.
18 december 2007 om:

a.    de eerste resultaatrapportage 2007 van het Actieprogramma Integratie 2007-2010 vast te stellen;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07121805)

Geagendeerd op verzoek van het college van burgemeester en wethouders en de PvdA.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Resultaatrapportage

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Heuvelmans doet een mededeling over een collegebesluit (koop-ruilovereenkomst met St. Jozefparochie) en mevrouw Stokbroeks stelt een vraag over de schoolbesturen Weert-Zuid.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de uitbreiding en vernieuwing van de horecavoorziening van zwembad De IJzeren Man;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,-- voor de vervanging van de inventaris van de horecavoorziening van zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel 08 01 009).

 

Expliciete fractiestandputen

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

Vergadering wordt om 22:54 gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2008

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,