ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 10-06-2008

 

Voorzitter

M.M.C.F. Stokbroeks (D66) (plv. vz.)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA)  en G. Soyugüzel (PvdA)

 

Afwezig de leden

-

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

-

 

 

Portefeuillehouder

L.F.A. Heuvelmans (PvdA), H.W.J. Coolen (CDA) en P.J.H. Sijben (CDA)

 

Afwezig

-

 

Ambtelijke ondersteuning

F. Schreurs, T. Weekers en J. Jongeling

 

 

 

 

Onderwerp

In memoriam Marco Lempens.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Er zijn geen berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

De heer Goubet, voorzitter van de SP afdeling Weert over agendapunt 14 (fusie bibliotheken). Hij overhandigt de notitie De bibliotheek en haar plek in de Weerter samenleving aan wethouder Coolen. De leden van de commissie Welzijn ontvangen hier een afschrift van.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Toegevoegd wordt agendapunt 16A: Verhogen van het subsidie voor professioneel beheer van Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud.

Verder geeft wethouder Heuvelmans aan na afloop van deze vergadering een besloten vergadering te willen beleggen. De commissie stemt hiermee in.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 10-06-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 06 mei 2008.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 06-05-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 28 mei 2008 (vervalt).

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2007, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (raadsvoorstel 08 07 093).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is het niet eens met het college van B&W waar het gaat om een bedrag van € 2.445.931,- beschikbaar te stellen voor structuurversterkende maatregelen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2008, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (raadsvoorstel 08 05 069).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Er komt een schriftelijke stand van zaken bouw van scholen. Dit wordt geagendeerd in de commissie Welzijn van 2 september 2008.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Voorjaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Instemmen met de rapportage over de toekomst DESM (raadsvoorstel 08 07 110).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL: is blij dat ook het college kiest voor scenario 2 en is genegen DESM financieel tegemoet te komen. De fractie pleit verder voor duurzaam/toekomstbestendig bouwen.

VVD: vindt het jammer dat er geen fusie van onderop mogelijk blijkt, of samenwerking met de schutterij en de tennisvereniging. De financiële verplichtingen voor DESM in dit voorstel zijn erg hoog.

PvdA en CDA: ondersteunen het voorstel en zijn van oordeel dat het college samen met DESM een oplossing voor de financiën moet zoeken.

SP: akkoord met voorstel. Overschot jaarrekening 2007 kan aangewend worden voor financiering.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Rapportage

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met vervroegde renovatie veld 1 hockeyvereniging  Weert (onder voorbehoud van collegebesluitvorming op 2 juni 2008, wordt alsdan nagezonden) (raadsvoorstel 08 07 115).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatiebrieven

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Er wordt een vraag gesteld over de betaling van de papierprijs van Wiermans aan de verenigingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Plaatsen stichting nieuwe Montessorischool op Scholenplan basisonderwijs 2009-2010 tot en met 2011-2012 (raadsvoorstel 08 07 091).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn van oordeel dat de afstand van de school ten opzichte van de bebouwde kom belangrijk is.

D66 vraagt aandacht voor de spreiding van onderwijsaanbod in de gemeente Weert.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatiebrieven

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Geen vragen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Positief adviseren inzake verlenging zendtijdtoewijzing Stichting Streekomroep Weert (raadsvoorstel 08 07 087).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties PvdA en D66 informeren naar de mogelijkheid voor publiek/private samenwerking.

D66 wijst daarnaast op het probleem van vacatures binnen de programmaraad. Dit probleem komt geregeld voor.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de fusie van de bibliotheken van de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Thornerkwartier tot Bibliocenter (raadsvoorstel 08 07 100).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie SP pleit voor samenwerking met andere culturele instellingen en behoud of verbetering van het voorzieningenniveau.

De PvdA informeert naar de overname van het personeel.

Het CDA vindt de fusie een goede zaak, en vraagt aandacht voor het voorzieningenniveau en de vrijwilligers.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie SP wordt dit voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een extra eenmalig budget ad
€ 20.000,-- voor monumentensubsidies in het kader van de Weerter verordening instandhouding monumenten (WeVIM) (raadsvoorstel 08 07 101).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie D66 wordt dit voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 14.694,-- voor het herstel van de ramen en het betonwerk van de St. Josephkerk op Keent (raadsvoorstel 08 07 106).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie D66 wordt dit voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16A.

Onderwerp

Verhogen van het subsidie voor professioneel beheer van Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud (raadsvoorstel
08 07 116).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie D66 wordt dit voorstel geagendeerd als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van B&W d.d.
25 maart 2008 om:

a.   in te stemmen met het door Twynstra Gudde opgestelde Plan van Aanpak doorontwikkeling subsidierelatie met de professionele instellingen d.d. 4 februari 2008;

b.   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08032508 – Tst. 448).

(Geagendeerd op verzoek van het college van B&W)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van B&W d.d. 29 april 2008 om:

a.   in te stemmen met de rapportage uitwerkingsnota ´Geen kind tussen wal en schip´, waarin de stand van zaken wordt beschreven van 35 actiepunten;

b.   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08042913 – Tst. 575491).

(geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fractie PvdA complimenteert de afdeling met het bereikte resultaat.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen over de sponsorwinkel en Samen Zorgen Huis worden schriftelijk beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 september 2008.

De voorzitter,                                     De commissiegriffier,