ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 07-10-2008

 

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), H.A. Litjens (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA) en M. Zaâboul (PvdA)

 

Afwezig de leden

F. Kadra (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), T.W.G. Meulen (CDA) en R.F. Nordhausen (SP)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

H.J.H. Beuvens (SP)

 

 

Portefeuillehouder

L.F.A. Heuvelmans (PvdA), H.W.J. Coolen (CDA) en P.J.H. Sijben (CDA)

 

Ambtelijke ondersteuning

T. Weekers, M. Gerits, F. van Beeck, W. Truyen, L. Steeghs

 

 

 

 

 1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigen.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

 

Niemand heeft zich gemeld voor het spreekrecht.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

Bestanden

 Agenda WLZ 07-10-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 2 september 2008.

 

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 02-09-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van
17 september 2008.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

 

Geen opmerkingen.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

 

 6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2009, voor zover betrekking hebbend op deze raadscommissie (raadsvoorstel 08 11 158).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Begroting

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 7.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 september 2008 om:

a.    in te stemmen met de leerlingenprognoses 2008-2028.

b.    kennis te nemen van het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 5 juni 2008. (Geagendeerd op verzoek van het college van B&W).

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Geen vragen.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

 

 9.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe energie-installatie en naar energiebesparende maatregelen bij zwembad De IJzeren Man; 

B.    Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van
€ 273.080,-- voor de realisatie van een houtverbrandingsinstallatie bij en de aanpassing van het energiebeheerssysteem van Zwembad De IJzeren Man;

C.    Beschikbaar stellen van een krediet van € 152.250,-- voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen bij zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel 08 10 177).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

De commissie heeft vragen over het mogelijk brandgevaar en de voordelen ten opzichte van een gasmotor.

 

 

Toezeggingen

De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering van 29 oktober 2009:

1.   De in het raadsvoorstel genoemde cijfermatige onderbouwing te verduidelijken;

2.   Meer informatie te geven over een mogelijke koppeling van de energie-installatie aan het electriciteitsnetwerk;

3.   De Stichting Zwembad De IJzeren Man een verklaring te laten afgeven waar hun voorkeur naar uitgaat (houtverbrandingsinstallatie of gaspomp).

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 Raadsconsultaties en notities

 Liggen niet voor.

 

 Informatie(brieven)

 

  10.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

 

De vraag over de stand van zaken Sportpark Drakesteyn wordt ter vergadering beantwoord.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

 

 11.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de Cultuurnota 2009-2013;

B.      Instemmen met het Plan van Aanpak 2008-2009 (raadsvoorstel 08 10 171).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

De commissie is in het algemeen van mening dat het een goede Cultuurnota is, maar erg ambitieus. Aandacht wordt gevraagd voor de personele capaciteit binnen het ambtelijk apparaat om een en ander te verwezenlijken.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Cultuurnota

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

 

 

 12.

Onderwerp

Vaststellen van de wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (raadsvoorstel 08 10 170).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 13.

Onderwerp

Instemmen met de opvang van dak- en thuislozen uit de subregio Midden-Limburg West en toestaan van overbruggingszorg voor personen uit de Regio Noord- en Midden-Limburg gedurende een proefperiode van één jaar (raadsvoorstel 08 10 173).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 Raadsconsultaties

 

 14.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende een wijziging in de raamovereenkomsten Hulp bij het huishouden per 1 januari 2009 (raadsvoorstel
08 10 174
).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Toegezegd wordt een nadere schriftelijke toelichting te verzorgen waar het gaat om het aantal en de wijze waarop de steekproeven worden verricht.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 15.

Onderwerp

Bespreken besluit van het college van burgemeester en wethouders van 2 september 2008:

a.    Het voorontwerp Wmo-beleidsplan 2009 t/m 2012 “Mee(r) doen in Weert” vaststellen;

b.    Het voorontwerp vrijgeven voor inspraak en instemmen met de in de toelichting vermelde besluitvormingsprocedure;

c.     Dit besluit ter kennisname agenderen voor de commissie welzijn.

     (geagendeerd op verzoek van het college van B&W).

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 16.

Onderwerp

Bespreken brief SP d.d. 22 augustus 2008 inzake “driehonderdeenentwintigduizend-honderdenvijfenveertig euro voor de directeur van de thuiszorg in  Noord- en Midden Limburg”.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

De SP geeft aan teleurgesteld te zijn over het standpunt van het College van B&W in deze.

 

 

Bestanden

 Brief SP

 Antwoordbrief

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Toegezegd wordt de commissie schriftelijk te informeren met welke onderwerpen de jongerenraad zich op dit moment bezighoudt.

De wethouder deelt mede dat de evaluatie voorzieningen en verstrekkingen (in het kader van de WMO, prestatieveld 6) wordt het eerste kwartaal 2009 aan de commissie aangeboden.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:28 uur.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2008.

De voorzitter,                                     De commissiegriffier,