ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 06-05-2008

 

Voorzitter

M.C.M. Lempens (VVD) (vz.)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP) en G. Soyugüzel (PvdA)

 

Afwezig de leden

J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

-

 

 

Portefeuillehouder

L.F.A. Heuvelmans (PvdA)

 

Afwezig

H.W.J. Coolen (CDA)

 

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, T. Weekers en J. Jongeling

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Geen aanmeldingen ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 06-05-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 1 april 2008.

 

 

Wordt vastgesteld met inachtname van het wijzigingsvoorstel van mevrouw Op den Kamp.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 01-04-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 maart 2008.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 80.000,-- voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie Onderwijs- en Jeugdzorgvoorzieningen op de locatie Beatrixlaan
(raadsvoorstel 08 05 071).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De wethouder zegt toe bij de aanbieders te inventariseren of er problemen zijn met jongeren die een HAVO/VWO-opleiding willen volgen.

 

Advies raadscommissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken besluit college van B&W d.d. 11 maart 2008 om:

a.    kennis te nemen van het Jaarverslag 2007 Bureau Inburgering;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08031113 – Tst. 575898).
(Geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fractie PvdA complimenteert de afdeling met het bereikte resultaat.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Jaarverslag Bureau Inburgering

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Geen vragen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen van de beleidswijziging voor persoonsgebonden budgetten Wmo (raadsvoorstel 08 05 081).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD merkt op dat in het raadsvoorstel staat dat de voorgenomen wijziging met het Platform Wmo besproken moet worden. De wethouder merkt op dat het platform reeds positief heeft geadviseerd.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies raadscommissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 391.500,- voor de instandhouding van de vier gemeentelijke molens
(raadsvoorstel 08 05 068).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL is van mening dat de renovatie duurzaam en ARBO-technisch verantwoord dient te geschieden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies raadscommissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008 (WeVIM) (raadsvoorstel 08 05 072).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies raadscommissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de Monumentenverordening 2008 en de tarieventabel leges 2008 (versie II) (raadsvoorstel 08 05 076).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies raadscommissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken besluit college van B&W d.d. 25 maart 2008 om:

In te stemmen met het door Twijnstra Gudde d.d. 4 februari 2008 opgesteld Plan van Aanpak doorontwikkeling subsidierelatie met de professionele instellingen.

(Geagendeerd op verzoek van het college van B&W)

 

Toezeggingen

Vanwege het ontbreken van het rapport bij de stukken, wordt dit besluit nogmaals geagendeerd voor de commissie Welzijn van 10 juni as.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Bespreken brief van de fractie PvdA inzake stand van zaken Poort van Limburg d.d. 30 januari 2008 (2008/47), alsmede de reactie van B&W d.d. 1 april 2008.

(Geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fracties PvdA en WL zijn niet tevreden over de ontwikkelingen Poort van Limburg. De fractie VVD merkt op dat dit een ingewikkelde zaak is.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Bespreken besluit college van B&W d.d. 8 april 2008 om:

a.    in te stemmen met de tarieven en huurvoorwaarden gebruik Munttheater voor plaatselijke sociaal culturele activiteiten;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

(Geagendeerd op verzoek van het college van B&W)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fractie PvdA is van mening dat de subsidie aan het Munttheater met € 18.000,- verminderd moet worden, gelet op de subsidie aan de Rogstaekers.

De fractie WL vraagt of er nog kosten bijkomen, naast het uurtarief.

De fractie VVD adviseert om de afspraken met de verenigingen goed vast te leggen, om misverstanden te voorkomen.

De fractie CDA is van mening dat door dit besluit eenduidigheid wordt gecreëerd.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Bespreken besluit van het college van B&W d.d. 25 maart 2008 om:

a.   kennis te nemen van de rapportage voortgang VVE maart 2008;

b.   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08032503 – Tst. 486).

(Geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA)

 

Toezeggingen

De commissie wordt geïnformeerd over de bevindingen van de huisbezoeken.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag over de stand van zaken Sponsorwinkel wordt eerstvolgende commissievergadering behandeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

18.

Onderwerp

Rondvraag.

Vanwege het ontbreken van agendapunten zal de rondvraag schriftelijk worden afgehandeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter vraagt aandacht voor de informatiebijeenkomst bij de bibliotheek op 15 mei as. en sluit de vergadering om 20:50 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 juni 2008.

De voorzitter,                                     De commissiegriffier,