ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 02-09-2008

 

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), H.A. Litjens (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA),  M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en M. Zaâboul (PvdA)

 

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA) en R.F. Nordhausen (SP)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

-

 

 

Portefeuillehouder

L.F.A. Heuvelmans (PvdA), H.W.J. Coolen (CDA) en P.J.H. Sijben (CDA)

 

Ambtelijke ondersteuning

F. Schreurs, T. Weekers, M. van Meijl, R. Reumers, M. Gerits, L. Bouwels, J. Van Cauteren en J. Wassink

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

·       Uitgedeeld:

- uitnodiging symposium 5 jaar Fransiscus Hospice

- bezwaarschrift Rick (hoort bij agendapunt 21)

- uitnodiging en agenda informatiebijeenkomst commissie Welzijn 9 september over het Jeugdbeleid

·       De heren Nordhausen (SP) en Meulen (CDA) hebben zich afgemeld.

·       De nieuwe commissieleden de heer Cardinaal (VVD) en mevrouw Zaâboul (PvdA) worden welkom geheten.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

 

Geen meldingen ontvangen.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

Bestanden

 Agenda WLZ 02-09-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 10 juni 2008.

 

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 10-06-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 16 juni 2008, 16 juni 2008 (voorjaarsnota) en 2 juli 2008.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

 

Naast de uitnodiging voor de raad aan het Techniekplein Kwadrant wordt er nog een apart werkbezoek georganiseerd. Datum volgt.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 30.000,- ten behoeve van de realisatie van een toiletgroep op tuinpark Lamershof (raadsvoorstel 08 09 151).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

WL is het niet eens met dit voorstel omdat het niet gebruikelijk is verenigingen op een dergelijke manier tegemoet te komen (precedentwerking).

 

 

Toezeggingen

Aan de commissie wordt een overzicht verstrekt van de vergoedingen aan de huurders van Lamershof, vanwege de verplaatsing.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. De fractie WL wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Geen vragen.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 190.000,-- voor tijdelijke huisvesting onderwijs (raadsvoorstel 08 09 141).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Op verzoek van de commissie zal aan de commissie een overzicht worden verstrekt welke onderwijsprojecten er nog aan zitten te komen, met daarbij een overzicht van de planning en de kosten.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

 

 

 

 9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 580.000,-- voor de bouwvoorbereiding ten behoeve van nieuwbouw basisschool St. Franciscus, nieuwbouw Montessorischool, kinderopvang en buitenschoolse opvang en mogelijk één gymzaal (raadsvoorstel 08 09 140).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van aanvullende kredieten ten behoeve van de bouw van de multifunctionele accommodatie annex school Swartbroek ad € 463.650,-- en ten behoeve van de voorfinanciering van een Warmte-Koude-Opslag installatie ad
€ 31.350,-- (raadsvoorstel 08 09 142).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

De commissie wordt geďnformeerd over de voortgang verkoop appartementen. Bovendien wordt de commissie Welzijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van de commissie RO als daar de plannen worden gepresenteerd.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 11.

Onderwerp

Intrekken van de verordening Overleg lokaal onderwijsbeleid en vaststellen van de procedure overleg lokaal onderwijsbeleid (deregulering) (raadsvoorstel 08 09 147).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 12.

Onderwerp

Verwerven van het eigendom St. Jozefslaan 106 en 106A te Weert (raadsvoorstel 08 09 143).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

13.

Onderwerp

Bespreken brief college inzake stand van zaken project Bisschoppelijk College en sporthal St. Theunis.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2008 om kennis te nemen van het overzicht “Stand van zaken projecten onderwijshuisvesting” en dit besluit ter kennis te brengen van de commissie Welzijn op 2 september 2008 (bijgevoegd).

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

De portefeuillehouder geeft aan dat de kans op nieuwbouw i.p.v. vernieuwbouw voor basisschool Nassauhof groot is.

 

 

Bestanden

 Stand van zaken

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2008 om kennis te nemen van de voortgangsrapportage Keent Kiest Kwaliteit en dit besluit ter kennis te brengen van de commissie Welzijn op 2 september 2008 (bijgevoegd).

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 Voortgangsrapportage

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 10 juni 2008 om:

a.    in te stemmen met het ondertekenen van het Convenant Voortijdig Schoolverlaten 2008-2011;

b.    wethouder Heuvelmans te machtigen om namens het college het convenant te ondertekenen;

c.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08061021 – Tst. 487).

Geagendeerd op verzoek van de fractie Weert Lokaal.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 

 

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

 

Geen vragen.

 

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

 

18.

Onderwerp

Instemmen met wijziging van het vervoersbeleid Wmo per 1 januari 2009 (raadsvoorstel 08 09 135).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Saneren schuldenproblematiek MC De Bosuil (raadsvoorstel
08 09 137).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

20.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 augustus 2008 om:

a.    De jaarrekening 2007 van het Munttheater voor kennisgeving aan te nemen en het definitief totale subsidie 2007 vast te stellen op € 1.182.031,00;

b.    De Munttheater verzoeken de teveel ontvangen subsidie 2007 ad € 125.000,00 terug te storten op de rekening van de gemeente;

c.     Geen toestemming te verlenen voor de vorming van een 4-tal voorzieningen tot een totaalbedrag van € 125.000,00.

d.    Het Munttheater verzoeken voor 1 oktober 2008 de financiële en inhoudelijke managementrapportage over de periode januari tot en met augustus 2008 in te dienen.

Geagendeerd op verzoek van het college van B&W.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Het college van B&W “parkeert” het door het Munttheater terug te betalen bedrag ad € 125.000,- (of een gedeelte daarvan) voor de subsidietoekenning 2009.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2008 inzake het voornemen te besluiten tot stopzetten subsidie kunstuitleen en beëindiging gebruiksovereenkomst van ruimtes in gemeentemuseum Weert, locatie de Tiendschuur per 1-1-2009.

Geagendeerd op verzoek van het college van B&W.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

De commissie is van oordeel dat de bezwaren van het Rick, serieus genomen moeten worden bij het te nemen besluit. Daarbij is het van belang dat kunst(uitleen) toegankelijk moet blijven voor een breed publiek.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 juli 2008 om:

a.    kennis te nemen van het rapport Erfgoedhuis Weert en de verslagen van de commissie roerend erfgoed en beeldende kunst;

b.    opdracht te geven tot een nader onderzoek naar de mogelijkheden van een erfgoedhuis in de Martinusschool met een minimum aan nieuwbouw en in een sobere uitvoering;

c.     opdracht te geven tot nader onderzoek naar de mogelijke dekkingsvormen, waardebepaling Tiendschuur en subsidies;

d.    opdracht te geven tot het maken van een concept voor het gefaseerd invoeren van de te verwachten hoge exploitatiekosten;

e.    externe expertise in te zetten en deze ten laste brengen van het bestaande krediet bestuursopdracht tot een maximum van € 24.000,--;

f.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08070123 – Tst. 473).

Geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

De commissie wacht de externe expertise af, vooraleer men komt met een oordeel.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 augustus 2008 om:

a.    kennis te nemen van de stand van zaken Samen Zorgen Huis Boshoven;

b.    het haalbaarheids- en burgerparticipatietraject vast te stellen;

c.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08081224 – Tst. 480).

Geagendeerd op verzoek van de fracties CDA en PvdA

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

De fracties WL en PvdA zijn van mening dat bij het haalbaarheidsonderzoek betrokken dient te worden wie de zorg gaat verlenen (werken met gediplomeerde krachten).

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 juni 2008 om:

a.     kennis te nemen van de voortgang van het Plan van Aanpak Alcohol en Drugs 2007-2009 (Procesevaluatie 2007) en bijbehorend geactualiseerd communicatieplan;

b.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08061709 – Tst. 487).

Geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Misbruik van alcohol en drugs dient altijd voorkomen te worden.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Mevrouw Stokbroeks vraagt wanneer het beleidsplan van de Streekomroep wordt behandeld. De portefeuillehouder geeft aan dat dit aan de orde komt met de behandeling van de cultuurnota.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22 uur, en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 oktober 2008.

De voorzitter,                                     De commissiegriffier,