ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 01-04-2008

 

Voorzitter

M.C.M. Lempens (VVD) (vz.)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), G. Soyugüzel (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

F. Kadra (PvdA)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M. Zaâboul en H. Marechal (beide PvdA)

 

 

Portefeuillehouder

L.F.A. Heuvelmans (PvdA)

 

Afwezig

H.W.J. Coolen (CDA)

 

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, M. Gerits, T. Weekers en T. Franssen

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

Mevrouw J. Favié (namens het comité Stop Uitverkoop Thuiszorg) meldt zich voor een niet-geagendeerd onderwerp: hoe moeten de thuishulpen A hulp bieden aan hun cliënten nu ze geconfronteerd worden met een lager salaris (zie bijlage)?

 

Bestanden

 Spreekrecht

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

Na agendapunt 11 wordt op verzoek van de heer Nordhausen geagendeerd: (11A) B&W-besluit van 12 februari inzake verlenging raamovereenkomsten Hhb in 2009. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 01-04-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 26 februari 2008.

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 26-02-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 maart 2008.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de MFA Swartbroek om een en ander uit te voeren met een warmte koude opslag (WKO) alsmede krediet voor de voorfinanciering van de bouw van de appartementen boven de MFA Swartbroek (raadsvoorstel 08 04 061).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De commissie wordt nader geïnformeerd over (mogelijke) gebruikers van de MFA.

 

Advies raadscommissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken besluit van het college van B&W d.d. 26-02-2008 om:

a.    kennis te nemen van het Jaarverslag Leerplicht – Schooljaar 2006-2007;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08022617 – Tst. 575459).
(Geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA)

 

Toezeggingen

De raad wordt te zijner tijd geïnformeerd over schoolverzuim van Weertse scholieren in België.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag of Weert een aanvraag heeft gedaan om in aanmerking te komen voor gelden voor het Religieus Erfgoed (CDA), wordt schriftelijk beantwoord.

De wethouder beantwoordt de vraag over de stand van zaken ontwikkeling C2-locatie (VVD).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken besluit van het college van B&W d.d. 18-03-2008 om:

a.    kennis te nemen van het ondernemingsplan 2008-2012 van het St. Jans Gasthuis;

b.    de visie van het St. Jans Gasthuis om volwaardige ziekenhuiszorg in Weert te behouden in beginsel te onderschrijven, met de kanttekening dat de gemeente Weert als kernpartner betrokken wil blijven bij nog te maken keuzes in het beoogde viersporenbeleid;

c.     alvorens een definitief standpunt in te nemen, de overwegingen van het college van B&W, zoals verwoord in de toelichting, aan de commissie Welzijn van 1 april as. voor te leggen. (Geagendeerd op verzoek van het college van B&W)

 

Toezeggingen

De opmerking van de fracties dat er niet alleen kansen maar ook bedreigingen zijn, wordt opgenomen in de brief aan het St. Jans Gasthuis.

 

Conclusies

De fracties kunnen zich vinden in het standpunt van het college, maar maken zich ook zorgen over de ontwikkelingen. Alle fracties stellen zich op het standpunt dat het Weerter ziekenhuis haar huidige voorzieningenniveau moet behouden.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken besluit van het college van B&W d.d. 26-02-2008 om:

a.    kennis te nemen van de jaarstukken 2006 van de Stichting Streekomroep Weert en het definitief subsidie 2006 vast te stellen op € 34.000,--;

b.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08022613 – Tst. 575453).
(Geagendeerd op verzoek van de fracties CDA en PvdA)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fractie PvdA spreekt van een goed resultaat.

De fractie CDA constateert eveneens verbeteringen en spreekt de wens uit dat er een koppeling wordt gelegd in de te verschijnen Cultuurnota.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken besluit van het college van B&W d.d. 26 februari 2008 om:

a.    in te stemmen met de subsidie-aanvraag voor het initiatief Samen Zorg Huis;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW08022609 – Tst. 575480).
(Geagendeerd op verzoek van de fracties CDA en PvdA)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11A

Onderwerp

Bespreken besluit van het college van B&W d.d. 12 februari 2008 om:

a.  akkoord te gaan met verlenging van de raamovereenkomsten Hulp bij het huishouden in 2009 met één jaar;

b.  in te stemmen met de bijgevoegde verlengingsopdracht aan de gecontracteerde instellingen;

c.  de commissie Welzijn hierover te informeren via de TILS-lijst.

(Geagendeerd op verzoek van de fractie SP).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fractie SP vraagt aandacht voor de situatie van de thuishulpen

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

Vanwege het ontbreken van agendapunten zal de rondvraag schriftelijk worden afgehandeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

Vergadering wordt om 20:50 uur gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 mei 2008.

De voorzitter,                                     De commissiegriffier,