ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 27-11-2007

 

Voorzitter

M.C.M. Lempens (VVD) (vz.)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA) (21:00 uur), R.F. Nordhausen (SP), G. Soyugüzel (PvdA) (20:04 uur)

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

-

 

 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

Van Beeck, Gerits, Weekers, Schreurs, Jongeling.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

De heer Smolenaers (namens D66) heeft zich gemeld voor het spreekrecht over agendapunt 10 (sportpark Boshoven).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 27-11-2007

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 9 oktober 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 09-10-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van
19 september 2007 (versie 2) en 31 oktober 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben, H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstel

6.

Onderwerp

A.      Behandelen van de najaarsnota 2007;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2007 (raadsvoorstel 07 12 175)

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Najaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Toezeggingen

Zodra de leerlingprognoses beschikbaar zijn, wordt de commissie hierover geïnformeerd.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken onderwijs.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Aanpassen van de handbalaccommodatie op sportpark Boshoven, zodat deze geschikt is voor gebruik door inline-hockey vereniging Wildcats Weert (raadsvoorstel 07 12 177).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

11.

Onderwerp

A.      Goedkeuren van de begroting 2008 van Stichting Zwembad de IJzeren Man;

B.      Vaststellen van het voorlopig subsidie op € 431.610,--;

C.      Vaststellen van de tarieven 2008 van het zwembad conform bijgevoegd besluit (raadsvoorstel 07 12 178).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie SP is vóór de onderdelen A en B en tegen onderdeel C, omdat ze van mening is dat het zwembad een laagdrempelige voorziening moet blijven/zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Tarieven 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Brief van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 november 2007 inzake sporthal St. Theunis en nieuwbouw Bisschoppelijk College.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie is unaniem van mening dat de sobere sporthal bij het BC er moet komen, ondanks deze bijraming.

 

Bestanden

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Vaststellen subsidieverordening Professionele Instellingen (raadsvoorstel 07 12 176).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met subsidiebeschikkingen en uitwerkings-overeenkomsten ten behoeve van peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door de stichting Kinderopvang Humanitas en stichting PUNT welzijn voor 2008 (raadsvoorstel 07 12 185).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De commissie wordt schriftelijk geïnformeerd over de status van peuterspeelzaal Ollekebolleke.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met subsidiebeschikkingen en uitwerkings-overeenkomsten ten behoeve van de stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en de stichting PUNT welzijn voor de periode 2008 tot en met 2011, evenals met het convenant betreffende het algemeen maatschappelijk werk in Midden-Limburg (raadsvoorstel 07 12 186).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Het college bekijkt of de tekst in het raadsvoorstel onder het kopje “Evaluatie”  aangepast dient te worden (om de raad eerder te informeren).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Instemmen met het procedurevoorstel ten aanzien van het Wmo vervoer (raadsvoorstel 07 12 187).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie van WL is van mening dat degenen voor wie de regeling wijzigt, hier zo snel mogelijk over geïnformeerd moeten worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Instemmen met aanwenden van de prioriteit 2007 ad € 25.000,-- voor een scenario-onderzoek jongerenaccommodaties (raadsvoorstel 07 12 188).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008 (WeVIM) (raadsvoorstel 07 12 196)

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorste rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

A.      Verlenen van een aanvullende subsidie voor het jaar 2007 ad € 179.411,-- aan de Stichting Munttheater;

B.      Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie ad
€ 1.197.589,-- voor het jaar 2008 aan de Stichting Munttheater;

C.      Maken van afspraken over het gebruik van het Munttheater door sociaal-culturele verenigingen uit Weert (raadsvoorstel 07 12 203).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie PvdA wordt dit voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Instemmen met het opstellen van een nieuwe Cultuurnota (raadsvoorstel 07 12 205).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

22.

Onderwerp

Kennisnemen van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 oktober 2007 om de goedgekeurde notitie Beleidsaccenten Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 2007-2008 voor te leggen aan de commissie Welzijn (notitie reeds in uw bezit)

(Op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De vergadering wordt om 21:54 uur gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2008,

 

De commissiegriffier,                                     de voorzitter,