ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 09-10-2007

 

Voorzitter

M.C.M. Lempens (VVD)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), R.F. Nordhausen (SP), G. Soyugüzel (PvdA) (om 19:52 uur), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

-

 

 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

M.A. Gerits, T. Weekers, M. v.d. Ven, J. v. Velthoven, E. Salman, J. Wassink

 

 

 

 

Uitgedeeld

Niets.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Voor het spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) heeft zich gemeld: Mw D. Blankers, over de locatie van het ziekenhuis (niet langs de A2 maar op de huidige locatie, met veel groen), de gevolgen van pesten en milieuziekte.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 09-10-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 4 september 2007.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 04-09-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van
19 september 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Over 5.2: Toezeggingen en moties pas van de voortgangsrapportage afvoeren als deze zijn afgehandeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben, H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstel

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2008, voor zover betrekking hebbend op deze raadscommissie (raadsvoorstel 07 11 166).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

·        De commissie informeren over de pilot Pinokkio in het kader van het VVE-beleid (blz. 45).

·        De commissie informeren over de beoordelingcriteria voor een gemeentelijke begraafplaats (blz. 32).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Begroting 2008

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders
d.d. 7 augustus 2007 om:

a.    akkoord te gaan met de opdrachtverlening aan het architectenbureau Povse & Timmermans voor een bedrag van € 119.500,-- met inachtneming van nadere voorwaarden zoals verwoord in de toelichting;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07080722) (Op verzoek van de fracties CDA en PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennis genomen van de laatste stand van zaken rond Keent Kiest Kwaliteit.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken onderwijs.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennis genomen van de laatste stand van zaken rond onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vergroten van de speelzaal annex multifunctionele ruimte van basisschool St. Jozef in Altweerterheide
(raadsvoorstel 07 10 158).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Wijzigen van het onderdeel Methodisch Jeugd- en Jongerenwerk (scouting) van de Subsidieverordening Welzijn 2006 (raadsvoorstel 07 10 162).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

 

De commissie schriftelijk berichten hoe de € 250,-  waarderingssubsidie voor vrijwilligers per scoutingvereniging zich verhoudt tot de waarderingssubsidiemogelijkheden van andere verenigingen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het Beleidsplan 2007-2015 voor het Gemeentearchief Weert (raadsvoorstel 07 10 163).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders
d.d. 21 augustus 2007 om:

a.    de uitwerking van het plan van aanpak ´Alcohol- en drugspreventie jeugd Weert en Nederweert 2007-2009´
vast te stellen;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07082102) (Op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders
d.d. 21 augustus 2007 om:

a.    in te stemmen met toekomstvariant 2 van de evaluatie van de Jongerenraad: het inzetten van de Jongerenraad als participatiemiddel;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07082112) (Op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken Wmo.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Dit onderwerp zal niet meer standaard worden geagendeerd voor deze commissie.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag over de tenten rond de carnaval wordt beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

18.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten aanzien van de toekomstige voetballocatie van DESM
(raadsvoorstel 07 10 161).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 69.257,24 voor het herstel van de schade aan de springkuil van Zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel 07 10 165).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie WL wil het beschikbaar stellen van het krediet koppelen aan het batig saldo 2006 van het zwembad (zie raadsvoorstel 07 10 160).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie WL wordt dit voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Akkoord gaan met de jaarrekening 2006 van de Stichting Zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel 07 10 160)

 

Expliciete fractiestandpunten

Gelet op de samenhang met raadsvoorstel 07 10 165 wil de fractie WL dit voorstel agenderen als bespreekstuk.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fractie WL wordt dit voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

21.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2007,

 

De commissiegriffier,                                                                 de voorzitter,