ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 04-09-2007

 

Voorzitter

M.C.M. Lempens (VVD)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

F. Kadra (PvdA)

 

 

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Gerits, T. Weekers, F. Scheurs, K. Joosten, M. Arts

 

Uitgedeeld

Niets

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Litjens als nieuw commissielid.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Als agendapunt 6A wordt toegevoegd het raadsvoorstel over de herinrichting van de Van Halenstraat.

Na afloop van de openbare vergadering vindt een besloten vergadering plaats over de aanbesteding basisschool Aan de Bron en sporthal voormalig WML-terrein. De commissie spreekt uit het onwenselijk te vinden dat ter vergadering nog agendapunten worden toegevoegd, waardoor raadsleden zich niet kunnen voorbereiden.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 04-09-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 12 juni 2007.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 12-06-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 18 en 27 juni 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6A.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 193.000,-- ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte aan de achterzijde van de woningen aan de Van Halenstraat 2 tot en met 74 (even) en vernieuwing van de erfafscheidingen van de particuliere woningen (raadsvoorstel 07 09 140).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

 

 

Raadsconsultaties

 

 

 

6.

Onderwerp

Verwerven van het eigendom Sutjensstraat 26-28 te Weert in het kader van Keent Kiest Kwaliteit (raadsvoorstel 07 09 139).          

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

Informatie(brieven)

 

7.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 mei 2007 om:

a.      kennis te nemen van de aanvragen van voorziening in de huisvesting gedaan door de Stichting voor Montessorionderwijs Zuidoost Nederland (Mozon);

b.      akkoord te gaan met de toewijzing van tijdelijke huisvesting voor Montessorischool voor de 20e groep t.b.v.de Montessori-school, de toewijzing voor de uitbreiding van het onderwijsleer-pakket (OLP) en meubilair voor de 20e groep ten behoeve van de Montessorischool en de afspraken over het 21e lokaal;

c.       in principe het standpunt in te nemen dat het de autonomie van het schoolbestuur betreft indien binnen de gestelde normeringen van onderwijshuisvesting ruimte beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de Kinderopvang;

d.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07052934).

(geagendeerd op verzoek van de fractie Weert Lokaal)

 

Toezeggingen

Gevolgde procedure aan commissie verstrekken.

 

Conclusies

Voortaan dient er helder met raad of commissie gecommuniceerd te worden over dit soort zaken.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Toezeggingen

Voor een mevrouw die op Keent hinderlijk gedrag vertoont, gaat wethouder Coolen na wie haar het beste kan helpen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennis genomen van de laatste stand van zaken rond Keent Kiest Kwaliteit.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken onderwijs.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennis genomen van de laatste stand van zaken rond onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de haalbaarheidsstudie multifunctionele skatevoorziening Weert;

B.      Afzien van het reserveren van planologische en financiële ruimte voor de bouw van een dergelijke voorziening

(raadsvoorstel 07 09 135).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: vindt het schandalig, dat de gemeente eerst een skateboardhal afbreekt, waardoor de skateboarders buiten de gemeente gaan en vervolgens stelt dat er geen behoefte is aan een skateboardhal. Betrokkenen zijn ook niet geďnformeerd door de gemeente. CDA merkt op dat een hal niet haalbaar is gebleken, met skateboarders erbij zou dit waarschijnlijk ook zo zijn. PvdA stelt, dat we in Weert veel aan jongeren kunnen bieden, maar ze kunnen niet alles verwachten. D66 betreurt het dat de koppeling met muziekcentrum De Bosuil en de Academie voor Muziek en Dans is losgelaten. Het toekomstperspectief is van tafel geveegd voordat er een oplossing is.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Haalbaarheidsstudie

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de notitie ´Topsport in beweging´ en op basis daarvan de positie van de gemeente ten opzichte van topsport alsook de ondersteuning ervan in te doen vullen (raadsvoorstel 07 09 134).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: stelt dat er verkeerde grondslagen zijn gebruikt (integriteitsdoelstelling, terwijl 98% allochtoon is; BOS-impuls terwijl het topsport betreft). VVD is akkoord met de notitie topsport maar vindt dat deze voor alle verenigingen geldende algemene regeling niet moet worden gecombineerd met een speciale regeling voor 1 vereniging. Ook WL wil het voorstel opsplitsen. PvdA: wil voorstel niet splitsen, omdat de vereniging in Altweerterheide een maatschappelijke functie heeft. D66 en CDA zijn het eens met VVD en WL. SP: is tegen het voorstel. Als er geen skateboardhal komt, hoeft er ook geld aan topsport besteed te worden. De commissie is van mening dat het college een BOS-impuls aan de voetbalvereniging in Altweerterheid kan toekennen van € 3.000,- per jaar gedurende 2 jaren.

 

Toezeggingen

Nagaan of het toekennen van een BOS-impuls een collegebevoegdheid is.

 

Advies commissie

Het concept-raadsvoorstel wordt op advies van de commissie welzijn beperkt tot het vaststellen van de notitie ´Topsport in beweging´. Het deel uit het voorstel dat betrekking had op de voetbalclub van Altweerterheide (extra subsidie bovenop het topsportsubsidie) wordt uit het voorstel verwijderd.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. De agendacommissie bepaalt op verzoek van de commissie Welzijn de wijze van agendering.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Notitie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Basketbalvloer sporthal Boshoven.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Instellen van een bestuurscommissie ten behoeve van het Projectbureau Regiotaxi (raadsvoorstel 07 09 131).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL is akkoord met het voorstel, maar verzoekt de commissie op de hoogte te stellen in geval de bestuurscommissie beleidswijzigingen doorvoert die afwijken van het beleid van de raad.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met de fusie tussen de Academie voor Muziek en Dans en het Kunstcollege (raadsvoorstel 07 09 132).

 

Expliciete fractiestandpunten

Commissie spreekt unaniem haar complimenten uit voor het proces, dat heeft geleid tot voorliggend voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 juli 2007 om:

a.      de Stichting Charitas mede te delen dat samenwerking in een doorstart niet haalbaar is;

b.      in te stemmen met het voorstel van PUNT welzijn voor het opzetten van een nieuw project rondom kledinginzameling dat mogelijkheden biedt aan onder andere jongeren en vrijwilligers;

c.       in te stemmen met het verstrekken van subsidie en de garantiestelling vanuit budget Lokaal Sociaal Beleid;

d.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07070405) (geagendeerd op verzoek van Weert Lokaal)

 

Toezeggingen

Een jaar hanteren als overgangsjaar en als het levensvatbaar is na 1 jaar opdrachten en doelstellingen obv nulmeting specifiek benoemen en Punt Welzijn vragen om dit SMART in rapportages neer te leggen. Vraag of Charitas voor de inzameling gebruik kan maken van de thans reeds bestaande groene inzamelbakken wordt schriftelijk beantwoord.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken Wmo.

 

Toezeggingen

Suggestie om Thuiszorg te informeren over nieuwe indicatiestelling meenemen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennis genomen van de laatste stand van zaken rond de WMO.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vraag over stand van zaken Bosuil.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 2007,

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,