CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 29-11-2011

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP),  H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. Zaâboul (PvdA )

Afwezig de leden

G.W.J. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Plaatsvervangende leden

P.J.H. Sijben (CDA)

Deelnemers aan

de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, S. Doek, J. Jongeling, K. Joosten, C. v.d. Kraan,

M. van Meijl, W. Truijen, T. Weekers, J. v. Velthoven, M. v.d. Ven.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Nouwen (CDA) en de heer Gabriëls (Weert Lokaal). Mevrouw Nouwen wordt vervangen door de heer Sijben.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn drie  verzoeken om spreekrecht ingekomen met betrekking tot agendapunt 13 (brede school in Laar-Laarveld) van:
-de heer Dekker, Directeur Montessoricentrum Weert, Wiekendreef 101, 6003 BV Weert;
-de heer Caris, directeur Basisschool St. Franciscus, Aldenheerd 10, 6003 NW te Weert;
-mevrouw Wijen-Bergs, Laarderweg 70, 6003 NL Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht dhr. Dekker

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Dekker

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Caris

 Geluidsfragment spreekrecht mevr. Wijen

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 13 wordt na de rondvraag behandeld. Het verzoek van de SP om de Wet werk en bijstand te behandelen wordt niet ingewilligd. De agendacommissie heeft besloten dit punt op een aparte avond te behandelen. Het presidium had een andere mening. De SP benadrukt nogmaals tegen de extra avond te zijn.

 

Bestanden

 Agenda 29-11-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 18 oktober 2011.

 

 

De toezegging startnotitie maatschappelijke voorzieningen wordt aangevuld met: "De commissie geeft aan wanneer het stuk geagendeerd wordt." De startnotitie maatschappelijke voorzieningen wordt in de volgende cyclus geagendeerd .

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie WZ 18-10-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 2 november 2011.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen bijzonderheden.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 02-11-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag (vragen hiervoor alsmede vragen over de TILS-lijst dienen zoveel mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda waren de volgende vragen ingediend:

De fractie CDA heeft vragen aangekondigd m.b.t. TILS-stuk 306 (Pilot dienstverlening erfgoedcluster, onderdeel museum) en 308 (Huisvesting Beugelclub Stramproy).

 

 

De vragen van het CDA m.b.t. TILS-stuk 306 (Pilot dienstverlening erfgoedcluster, onderdeel museum) en 308 (Huisvesting Beugelclub Stramproy ) en van het CDA over de arbeidscontracten van de Bosuil worden ter vergadering beantwoord. De opmerkingen van het CDA over de audiotour en het betrekken van de ondernemers en een bijdrage hiervan in de vorm van sponsoring worden meegenomen in de verdere uitvoering (TOEZEGGING). M.b.t. de beugelclub wordt de rapportage van het overleg morgenavond opgevraagd en de commissie wordt hierover geïnformeerd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS-stuk 306

 TILS-stuk 308

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de najaarsnota 2011 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD maakt zich ongerust over het slechte resultaat.

 

 

Toezeggingen

De vier vragen van het CDA met betrekking tot versnelde afschrijving investering bijzonder voortgezet onderijs, betekenis voor het onderwijsachterstandbeleid, bedrag 30.000 euro persoonsgebonden budget en kapitaalkredieten scholen worden schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Najaarsnota 2011 Weert

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de concept-nota subsidiebeleid en deze bespreken met de belanghebbende organisaties.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat een aantal zaken niet specifiek en meetbaar zijn: wat wordt van de sportraad verwacht? Verder is het verbazend dat bij topsport alleen subsidie wordt verleend aan teams. Ook individuele sporters die tot de nationale top behoren, moeten geholpen worden. Bij muziekverenigingen worden ook ouderen gesubsidieerd terwijl de gedachte bij subsidieverstrekking toch is dat met name jeugd wordt gesubsidieerd. De VVD is akkoord met de gefaseerde verdere behandeling. Weert Lokaal geeft aan dat de dubbele subsidie, de dubbele korting en de ondergrens bij de investeringssubsidie meer kan gaan inhouden voor verenigingen dan uit de eerste nota kon worden afgeleid. Met de ondergrens van 1000 euro heeft Weert Lokaal problemen. Er is nog geen overleg met de verenigingen geweest terwijl de uitgangspunten nu al vast worden gesteld. Het CDA geeft aan dat het echte effect pas duidelijk wordt als bedragen zijn ingevuld en dat wordt in dit stuk open gelaten. De discussie is daarom nog abstract. Daarom is het ook nog maar de vraag of de behandeling bij de verenigingen oplevert wat er van verwacht wordt. Uit de motie ondergrens subsidies mag niet afgeleid worden dat alle fracties vinden dat er een minimum bedrag voor subsidies moet komen (daarover mag bij de verenigingen geen misverstand ontstaan door deze nota). Doelen moeten algemeen en hanteerbaar blijven. Het stuk moet naar de verenigingen worden gezonden als “ideestuk” waarbij duidelijk wordt gemaakt dat de raad zich nog niet heeft vastgelegd op de uitgangspunten. De PvdA vindt dat de maatschappelijke effecten niet uit het stuk zijn af te leiden en dat baart zorgen. D66 geeft aan dat ten opzichte van het vorige stuk veel zaken zijn aangepast, de uitwering van hoofdstuk 4 is echter geen vereenvoudiging, het ondersteunen van individuele topsporters moet ook geregeld worden en bij  het stimuleren van gezamenlijk gebruik van accommodaties zijn de oude regelingen gebleven. D66 vindt dat het stuk niet vastgesteld moet worden maar dat met deze conceptnota de inspraak moet worden gestart. De SP geeft aan dat de verenigingen zelf het beste de maatschappelijke effecten kunnen aangeven en is akkoord met het doorgeleiden van dit stuk naar de betrokkenen. De suggestie wordt meegegeven om in de uitnodiging aan de verenigingen te vragen het ook met de achterban te bespreken.

 

Toezeggingen

Na de inspraak wordt een voorstel aan de commissie voorgelegd waarbij een bijeenkomst wordt ingepland om de nota per onderdeel te bespreken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk. De omschrijving van het voorstel wordt daarbij aangepast (geen vaststelling).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit tot korting subsidie Stichting Zwembad De IJzeren Man conform bijgevoegde concept beschikking.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat de tarieven omhoog gaan en dat het zwembad misschien minder open gaat. Het leidt tot een lastenverhoging voor burgers. De SP is hier niet voor en daarom tegen het voorstel. De PvdA geeft aan dat de burger de bezuiniging moet betalen door een verhoging van de tarieven en kan daarom niet instemmen met het voorstel. Het CDA vindt dat het voorstel te verantwoorden is. Er moet door de gemeente wel samen met het zwembad naar de maatregelen worden gekeken (moeten maatschappelijk verantwoord zijn). Weert Lokaal gaat akkoord met het voorstel omdat de verhoging van de tarieven niet te belastend is. De VVD gaat akkoord met het voorstel. D66 geeft aan dat de Stichting stelt dat de gemeente onvoldoende ruimte biedt om tot initiatieven te komen. Het is echter te kort door de bocht te stellen dat de gemeente niet meewerkt en de vraag is hoe dit beeld veranderd kan worden. De vraag is verder of zwemlessen niet samen georganiseerd kunnen worden.

Het stuk kan geagendeerd worden als hamerstuk met de aantekening dat PvdA en SP tegen zijn.

 

Toezeggingen

De wethouder zal nogmaals ter sprake brengen of zwemlessen samen georganiseerd kunnen worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de inkomstenderving als gevolg van de renovatie van het recreatiebad van Zwembad De IJzeren op € 30.997,=.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen begroting en uitvoeringsovereenkomst 2012 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is nog steeds tegen minder invloed van de gemeente op het zwembad. Het CDA geeft aan dat er nu al een tekort op de rekening van 2012 wordt gecreëerd. Het tekort moet eigenlijk van de post onvoorzien af. Het stuk kan geagendeerd worden als hamerstuk met de aantekening dat de SP tegen is.

 

Toezeggingen

-Nagegaan wordt of het tekort onder de post onvoorzien ondergebracht moet worden.

-Er komt een schriftelijk antwoord omtrent de aard van de technische installaties.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen van de Erfgoedverordening 2012 gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat de erfgoedverordening vooruitloopt op de discussie over het welstandsbeleid. De PvdA vraagt zich af of de verordening voldoende bescherming voor stads- en dorpsgezichten en monumenten biedt en geeft aan dat het stuk als bespreekstuk naar de raad moet.

Het voorstel wordt niet naar de raad doorgeleid maar aangehouden en samen met het welstandsbeleid behandeld.

 

Toezeggingen

De erfgoedverordening wordt samen met het welstandsbeleid vastgesteld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Kiezen voor nieuwbouw van een brede school in Laar-Laarveld voor basisschool St. Franciscus.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 kan zich volledig aansluiten bij het pleidooi van de directeur van de Montessorischool maar begrijpt ook dat basisschool St. Franciscus knelpunten ervaart in het gebouw. D66 vindt geen enkele onderbouwing met betrekking tot de uikomsten van het onderzoek. De argumentatie voor nieuwbouw voor St. Franciscus en niet voor Montessori wordt gemist. D66 vindt dat toegeschreven is naar de wensen van het college. D66 vindt het verder vreemd dat met betrekking tot het huidige agendapunt wordt gesteld dat niet gebouwd wordt voor leegstand terwijl in het agendapunt met betrekking tot de basisschool in Leuken gebouwd wordt voor schoolwoningen. Het college moet zich aan de belofte houden en met een totaalplaatje voor twee denominaties komen. Het college moet verder met een totaalvisie op onderwijs en leegstand komen en niet zoals nu in dezelfde vergadering bij twee voostellen een verschillende visie op leegstand geven. Waarom wordt voor het Montessori onderwijs naar het percentage voor heel Weert gekeken en niet naar de kinderen uit de wijk die ook voor het Montessori onderwijs kiezen en geldt dat voor het andere onderwijs niet? De PvdA is verbaasd over het voorstel. Er wordt teruggekomen op het eerdere raadsbesluit. De vraag is met welke argumenten. Er wordt verder geen alternatief voor de Montessorischool geboden. De PvdA vindt het terugkomen op eerdere afspraken door alleen te verwijzen naar leegstand en kosten te kort door de bocht. Montessori heeft geen leegstand maar heeft tekort. De vraag is waarom voor Leuken een andere keuze wordt gemaakt. De PvdA kan het voorstel aan niemand uitleggen. De verwachtingen moeten nagekomen worden. De PvdA kan niet instemmen met het voorstel en vindt dat de Montessorischool te lang aan het lijntje wordt gehouden. De SP vindt de enige argumentatie om af te wijken het coalitieprogramma en daar was de SP het niet mee eens. Er wordt toegeschreven naar de conclusie, het is een politieke, onverstandige keuze en de SP wordt niet overtuigd. Je kunt een school niet maar van de ene naar de andere tijdelijke locatie blijven sturen. Een verbouwing kost meer en het is dus geen bezuiniging. Er wordt nu gebouwd voor St. Franciscus en geen perspectief geboden voor de Montessorischool. De SP vindt dat het oorspronkelijk plan moet worden uitgevoerd dan wel dat de Montessorischool een perspectief moet worden geboden. Het feit dat de St. Franciscusschool nu nog langer moet wachten ligt niet aan de raad maar aan het college omdat het college nu met een heel ander voostel komt dan altijd is afgesproken. De commissie heeft niet aangegeven dat er niet goed gecommuniceerd is. De Montessorischool wil Laar/Laarveld helpen en krijgt nu nul op het rekest. De coalitie is heel selectief over leegstand. De SP geeft aan dat het college het voorstel beter terug kan nemen en D66 beaamt dat. Weert Lokaal geeft aan dat de woningbouw op Laarveld minder snel gaat dan eerder aangenomen. Het belang van een tweede partner wordt daarom belangrijker dan nu wordt aangenomen. Zeker omdat in eerste instantie al aangegeven werd dat de St. Franciscusschool alleen niet levensvatbaar zou zijn en daarom ook gekozen werd voor deelname van de Montessorischool. Verder heeft men de optie om de Montessorischool te laten deelnemen in de oplossing van de leegstand in de openbare school op Molenakker voorbij laten gaan. De Franciscusschool wordt door Weert Lokaal zeker een nieuwe school gegund maar niet alleen en niet op basis van de huidige argumenten. Aangegeven wordt dat als het besluit op deze manier wordt genomen misschien een blunder gemaakt wordt voor de toekomst. Het is belangrijk dat twee partners meedoen en Weert Lokaal is niet overtuigd dat dat gaat gebeuren met het voorstel dat nu voorligt. Het CDA vindt dat Leuken en Laar een nieuwe school moeten krijgen en voor Laar moet dit snel gebeuren. Het CDA vindt dat niet duidelijk is waarom de claim van de Montessorischool wordt afgewezen. Er moet een duidelijke motivering komen om de argumenten die de Montessorischool in de brief van november gaf te weerleggen. Dat kan beter vooraf dan na een genomen besluit. Een aanvullende motivering is ook juridisch noodzakelijk. Het CDA wil ook de andere kant belichten. Het CDA vindt dat de kosten van leegstand in beeld moeten worden gebracht, dat niet gekeken moet worden naar een nieuw schoolgebouw maar ook naar de kwaliteit van onderwijs en dat het belang van een schoolbestuur om zoveel mogelijk leerlingen te krijgen moet worden meegenomen in de overwegingen. Montessori heeft een regionale functie en dat is een rechtvaardiging om naar een andere plaats in Weert te kijken zonder te stellen dat dit ook moet (het zou wenselijk zijn als dit een definitieve locatie zou zijn). De bereikbaarheid is voor de Montessorischool belangrijk en daarom is een locatie centraal in Laarveld minder aantrekkelijk, maar voor de school die de wijk moet bedienen wel weer juist ideaal. De prognoses van lokalen van nu gaan uit van een bouwplanning in Laarveld die achterhaald is. Hier moet rekening mee worden gehouden. Verder wordt de opbrengst van de exploitatie van Laarveld minder omdat er een schoolgebouw in plaats van woningen wordt gebouwd. Het besluit kan niet genomen worden zonder een definitieve oplossing voor het Montessori onderwijs in Weert te geven. De VVD constateert dat sprake is van onbehoorlijk bestuur door een schoolbestuur al zo lang aan het lijntje te houden. Verder vraagt de VVD zich af waarom nu pas gekeken wordt naar leerlingenprognoses. De VVD verbaast het dat op een besluit wordt teruggekomen. Het voorstel rammelt, het klopt niet en toezeggingen worden niet nagekomen. Er moet een completere visie op het geheel komen zoals ook D66 al heeft aangegeven. Er wordt al langere tijd een onderwijsvorm niet de ruimte gegeven om zich te profileren. Er wordt gekozen voor een katholieke denominatie zonder de bevolkingssamenstelling van de wijk te kennen. De VVD kan het voorstel op deze manier niet accepteren en geeft aan dat het een bespreekstuk in de raad moet zijn.

 

Toezeggingen

-Op de gang van zaken hoe nu verder wordt schriftelijk teruggekomen.
-Op de vraag van de SP waarom het Montessori onderwijs maar 1,5 % van het budget krijgt terwijl de doelgroep 10% bedraagt wordt schriftelijk teruggekomen.
-Op de argumentatie waarom uitgegaan wordt van 17% belangstelling voor Montessori en niet van 40%-40% van Connexus wordt schriftelijk teruggekomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Het college zal zich nader beraden op de inhoud van het voorstel.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Dekker

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Caris

 Geluidsfragment spreekrecht mevr. Wijen

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met beleidsaanpassingen in het leerlingenvervoer.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP heeft bezwaar gemaakt tegen deze bezuiniging bij de voorjaarsnota. Er wordt bezuinigd op kwetsbare leerlingen in het sociaal onderwijs en de kilometergrens en het drempelbedrag gaan omhoog. De SP kan niet instemmen met het voorstel. D66 vindt dat de fietsvergoeding zonder drempelbedrag moet. D66 vraagt zich verder af wat een structurele handicap is en in hoeverre de hantering van dit begrip tot extra vervoerskosten kan leiden. De vervoerders kunnen taken (opnemen klachten, aanschaffen systemen) zelf uitvoeren in plaats van de gemeente en dit kan in de aanbesteding worden meegenomen. Weert Lokaal is niet helemaal gelukkig met het voorstel maar geeft aan dat er toch bezuinigd moet worden en stemt in met het voorstel. Op gymvervoer zou misschien ook bezuinigd kunnen worden. Het CDA en de VVD stemmen in met het voorstel. Het stuk kan geagendeerd worden als hamerstuk met de aantekening dat de SP tegen is.

 

Toezeggingen

-Er wordt uitgezocht of het contractbeheer door de gemeente of de vervoerder wordt uitgevoerd.
-Op het drempelbedrag met betrekking tot fietsvergoeding wordt schriftelijk teruggekomen.
-Nagegaan wordt hoe op andere plaatsen met het begrip structurele handicap wordt omgegaan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15. 

Onderwerp

Invoeren vanaf periode 5 van het jaar 2012 van een eigen bijdrage/eigen aandeel voor
individuele vervoers- en woonvoorzieningen voor bestaande en nieuwe cliënten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan niet helemaal te kunnen instemmen met het voorstel. Er wordt al veel bezuinigd op de WMO en wat komt er nog meer? Het is niet te overzien wat deze opeenstapeling van bezuinigingen voor effect heeft bij de burgers. De SP geeft aan dat bij de uitwerking van het raadsvoorstel niet tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de SP en de SP is daarom tegen. Het stuk kan geagendeerd worden als hamerstuk met de aantekening dat de PvdA en SP tegen zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Wensen en bedenkingen kenbaar maken over de uitwerkingsovereenkomst 2012-2015 met Stichting Punt Welzijn. (technische vragen worden vooraf ambtelijk gesteld)

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan dat in het voorstel is geanticipeerd op het onderzoek van de Rekenkamer en dat het onderzoek van de Rekenkamer nog niet in bezit is van de commissie en heeft daar moeite mee. Er wordt nu een beleidsplan vastgesteld voor 2012-2015 en daar wordt in 2012 een mening over gegeven en daar heeft D66 eveneens moeite mee. De SP geeft aan dat in het voorstel rekening is gehouden met de voorlopige aanbevelingen van de rekenkamer en het is niet strijdig met elkaar. Het rapport van de rekenkamer ligt overigens in de leeszaal ter inzage bij de stukken van het college. De VVD en het CDA vragen zich af of dit voorstel niet samen met het rapport van de rekenkamer behandeld zou moeten worden. Het CDA vindt het rapport erg positief en geeft een pluim aan Punt Welzijn. De wijze waarop Punt Welzijn functioneert, is niet zo slecht als in het verleden vaak uitgesproken. Het CDA wil verder aandacht vragen voor een alternatief voor de niet al te beste huisvesting van Punt Welzijn en de indexering zoals in de uitwerkingsovereenkomst aangegeven. De PvdA geeft aan dat welzijnswerk moeilijk meetbaar te maken is. Het voorstel maakt duidelijk wat wel mogelijk is. Welzijn nieuwe stijl biedt perspectieven. Verwacht wordt dat het resultaat voor de toekomst, in de zin van wat hebben we nu bereikt, positief zal zijn.

 

Toezeggingen

De discussie met betrekking tot de huisvesting van Punt Welzijn wordt meegenomen naar de Stuurgroep.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar voorbereidingskrediet basisschool Leuken.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vindt dat de raad beter een projectopdracht bij strategische projecten vast kan stellen dan kennis nemen van, zeker als er geld bij beschikbaar wordt gesteld. Het CDA geeft aan dat eigenlijk eerst de stedenbouwkundige visie gereed moet zijn. De relatie met de multifunctionele accommodatie is niet helemaal duidelijk. Weert Lokaal vraagt zich af of sprake is van een normaal voorbereidingskrediet. D66 kan er mee instemmen dat eerst naar de school wordt gekeken en dan pas naar de gymzaal. Verder is het prima dat gebouwd wordt voor maatschappelijke doeleinden. De overcapaciteit kan gebruikt wordt voor maatschappelijke doeleinden en woningen. D66 verwijst hierbij naar de gemaakte opmerkingen bij agendapunt 13 (brede school Laar-Laarveld). De SP is voor het voorstel. De PvdA vraagt zich net als het CDA af of er eerst een stedenbouwkundige visie moet komen. Verder merkt de PvdA op dat leegstand niet doorslaggevend is geweest voor de besluitvorming en hier in dit geval creatief mee om wordt gegaan. De VVD steunt het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

18.

Onderwerp 

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.37uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2012,

De commissiegriffier,

 

De voorzitter,