CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 18-10-2011

 

 

Voorzitter

 H.P.M. Lempens

 

Commissiegriffier

 P.A.W. Otten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.W.J. Gabriëls (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP),  H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. Zaâboul (PvdA ) (t/m agendapunt 9, 22.36 uur)

 

Afwezig de leden

 ---

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

 ---

 

 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

 

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, S. Doek, M. Heuvelmans, K. Joosten, R. Klaessen, C. v.d. Kraan, J. Lemmens, F. Schreurs, L. Sickmann, R. v.d. Tillaar, W. Truijen, T. Weekers, J. Westenberg, J. v. Velthoven, M. v.d. Ven.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn drie verzoeken om spreekrecht ingekomen: van Stichting Gemeenschapshuis TOP (niet betrekking hebbend op agendapunt), deken Franken (agendapunt 13) en Stichting De Aldenborgh (agendapunt 19).

Door Stichting Gemeenschapshuis TOP, Kemperveldverg 3, 6005 RC te Tungelroy wordt door de heer van Helmond ingesproken m.b.t. MFA Kimpe Veld bij agendapunt 2. Wethouder Coolen geeft aan dat de opties die de heer van Helmond heeft aangedragen worden uitgewerkt en dat keuzes en beslismomenten aan de raad worden voorgelegd (TOEZEGGING).

Deken Franken, namens het Dekenaat Weert, p/a parochiekantoor St. Martinus, Begijnensteeg 1, 6001 AZ  Weert, spreekt in bij agendapunt 13 en de heer Korten, namens Stichting De Aldenborgh, Kring Weert van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Postbus 3129, 6039 ZG Stramproy bij agendapunt 19.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht de heer van Helmond

 Foto’s MFA Kimpe Veld

 Geluidsfragment spreekrecht Deken Franken

 Tekst spreekrecht Deken Franken

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Korten

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De rondvraag wordt vóór punt 20 behandeld. Na agendapunt 5  worden achtereenvolgens de agendapunten 13, 19 en 15 behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 18-10-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 6 september 2011.

 

 

Er is een verzoek om wijziging ingekomen van mevrouw Op den Kamp-Smans met betrekking tot agendapunt 10: “Het CDA vindt de collectie waardevol genoeg om tot aankoop over te gaan mede gezien de subsidie.” Wijzigingen in: “Het CDA vindt de collectie waardevol genoeg om tot aankoop over te gaan omdat de collectie past bij de collectie van het Kerkelijk Museum Weert en ….” De commissie stemt in met deze wijziging.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie WZ 06-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2          Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 21 september 2011.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Met betrekking tot de voortgangsrapportage stelt het CDA m.b.t. punt 11 de vraag of de beleidsvisie volgende maand dan komt en geeft aan dat punt 23 er op moet blijven staan. Bij nummer 2 graag aangeven waarom meer tijd nodig is.

 

 

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 21-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag (vragen hiervoor alsmede vragen over de TILS-lijst dienen zoveel mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda waren de volgende vragen ingediend:

De PvdA fractie heeft vragen aangekondigd m.b.t. TILS-stuk 255 (agenda 22) en vragen over de stand van zaken Fatimakerk.

De CDA fractie heeft vragen aangekondigd m.b.t. de TILS-stukken 264 (subsidieverzoek Punt Welzijn), 280 (subsidieaanvraag jongerenvoorziening brede school), 281 (startnotitie toekomstvisie maatschappelijke voorzieningen 2010-2020) en 284 (samenwerking De Bosuil, Rick en Munttheater).

 

 

De vraag over het subsidieverzoek Punt Welzijn vervalt. De startnotitie toekomstvisie maatschappelijke voorzieningen 2010-2020 wordt aan de commissie toegezonden. De commissie geeft aan wanneer het stuk geagendeerd wordt (TOEZEGGING). De vragen m.b.t. de subsidieaanvraag jongerenvoorziening brede school en de samenwerking De Bosuil, Rick en Munttheater worden ter vergadering beantwoord/behandeld. De vraag van de SP m.b.t. de afhandeling van verzoeken om kwijtschelding wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). M.b.t. de gespreksverslagen van de Risse en de analyse daarvan wordt aangegeven dat de verslagen bij de griffie ter inzage worden gelegd (TOEZEGGING). De vraag van het CDA over de stand van zaken DESM wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS 255 (agenda 22)

 TILS 264 (subsidieverzoek Punt Welzijn)

 TILS 280 (subsidieaanvraag jongerenvoorziening brede school)

 TILS 281 (startnotitie toekomstvisie maatschappelijke voorzieningen 2010-2020)

 TILS 284 (samenwerking De Bosuil, Rick en Munttheater)

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2012 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP voorziet problemen met de voedselbank en vraagt om de voortgangsrapportage over de afbouw mensen met gesubsidieerde banen (alle mensen met gesubsidieerde banen zijn schrijnende gevallen).

 

Toezeggingen

-Er wordt begin volgende week een overzicht verstrekt wat de maatschappelijke gevolgen voor instellingen zoals zwembad, Punt Welzijn, Rick, bibliocenter zijn.

-Er komt een voorstel hoe de subsidie voor onderhoud van de Lichtenberg wordt besteed.

-De vraag over huurdersonderhoud en investeringen wordt schriftelijk beantwoord (liggen er al aanvragen?).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting gemeente Weert 2012

 Septembercirculaire gemeentefonds 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

8.

Onderwerp

Bespreken concept nota subsidiebeleid.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan weinig opmerkingen te hebben. De doelen moeten duidelijk worden geformuleerd en tevens moet aangegeven worden hoe besparingen worden bereikt. D66 geeft aan dat de doelstellingen concreet en toetsbaar moeten worden gemaakt, de nota nu niet alleen maar tot vereenvoudiging leidt, het draagkrachtbeginsel niet van toepassing is, de dubbelingen in subsidies niet duidelijk zijn en het stimuleren van gezamenlijk gebruik van accommodaties wordt gemist. D66 vindt verder dat een evaluatie na 4 jaar moet plaatsvinden. De VVD vindt dat het stuk niet veel veranderd aan het subsidiebeleid, er sprake is van te veel algemeenheden en specifieke en meetbare zaken in het stuk worden gemist. De VVD vindt het onacceptabel dat een actieve meldingsplicht bij de aanvrager komt te liggen in geval van subsidies voor meerdere jaren. De VVD is voor een ondergrens aan subsidies. Alleen stimuleren van samenwerking tussen accommodaties is te weinig. Verder bezuinigen is mogelijk als de gemeente weet wat ze wel en niet wil subsidiëren. De PvdA vindt de doelstellingen helder en toetsbaar. Beslispunt 7 is SMART, beslispunt 9 niet. Stimuleren van de samenwerking is te vrijblijvend. Weert Lokaal vindt dat je geen ondergrens moet stellen aan subsidiebedragen. Verder vindt Weert Lokaal het goed dat niet alleen subsidie aan rechtspersonen wordt verleend. Bij het beheer van accommodaties zijn de grote verschillen een probleem. Er moet eenduidig beleid worden geformuleerd. Het CDA vindt het stuk belangrijk. Het is goed dat er strengere regels komen voor gezamenlijk gebruik van accommodaties maar wil de uitwerking hiervan afwachten. Ook op andere punten wil het CDA de uitwerking nog afwachten.

 

Toezeggingen

De notitie wordt rekening houdend met de opvattingen van de raad verder uitgewerkt en in december weer aan de raad voorgelegd. De definitieve versie wordt daarna extern besproken.

 

Bestanden

 Concept nota subsidiebeleid

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Instemmen met de bovenlokale uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen en toekomstige deelname aan het SW-bedrijf de Risse.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP wil een uitvoering op zo klein mogelijke schaal met zoveel mogelijk beleidsvrijheid. De Risse staat te ver op afstand om er een democratische controle op uit te kunnen oefenen. De Risse moet zo klein mogelijk zijn (beschutte werkplekken). De Risse is een middel en geen doel. De samenwerking met de dagopvang wordt gemist en de WSW-raad wordt gemist. Er moet meer vanuit de cliënt gekeken worden bij de uitwerking. Weert Lokaal geeft aan dat wanneer op deze manier verder wordt gegaan het geld opraakt aan de Risse en andere groepen niet meer geholpen kunnen worden. Het CDA schrikt ervan dat Cranendonck niet meedoet en geeft aan dat het belangrijk is dat Cranendonck meedoet anders is er sprake van een ander raadsbesluit. De bovenlokale uitvoering is een gegeven. Er moet een duidelijk beeld zijn hoe dit vormgegeven wordt. Het CDA schrikt verder van het vervallen van de SW-status en vraagt of hiervoor een persoonlijk vangnet bestaat. De VVD kan het voorstel in grote lijnen volgen en is voor het besluit over bovenlokale samenwerking en participatie in de Risse.

 

Toezeggingen

-Er zal een bijeenkomst voor de commissie/raad worden georganiseerd waarin de consequenties van de Wet werken naar vermogen duidelijk worden gemaakt.

-Bij de Risse wordt nagegaan hoe groot de groep is die tegen de dagbesteding aan zit.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met begroting 2012 Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse en de Risse Holding B.V.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP heeft vernomen dat bezuinigd wordt op het vervoer en daardoor een aantal mensen niet meer op het werk kan komen en vraagt daar aandacht voor. Voor mensen met psychische problemen zou het goed zijn dat er afdelingen zijn met weinig prikkels. Er wordt subsidie voor het doel aanpassen van het werk gegeven maar dat kan niet met deze begroting worden gecontroleerd. Weert Lokaal is het eens met het voorstel en wacht de verdere ontwikkelingen af. Het CDA geeft aan dat door de bedragen na 2012 niet in de begroting te zetten de gemeente doet alsof er niets aan de hand is. Uiteindelijk zal toch betaald moeten worden. Het CDA vindt dit korte termijn denken en verwacht dat het in de toekomst heel erg moeilijk wordt (werk uitzetten naar de markt). De VVD is akkoord met het voorstel maar geeft aan dat het weerstandsvermogen in de gaten moet worden gehouden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met de uitkomsten onderzoek vierde veld sportpark Graswinkel.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan verbaasd te zijn over de conclusies van Arcadis (conclusies zijn reeds door de commissie verwoord). Verder vindt de VVD dat ook op een andere locatie getraind kan worden. Er wordt zondermeer veel geld uitgegeven De VVD is tegen de verhoging van het krediet. Het CDA is blij dat MMC akkoord is gegaan met de voorstellen zoals ze er liggen. Het is belangrijk dat het kunstgras er voor volgend seizoen ligt want anders zou dat ten koste kunnen gaan van nieuwe aanmeldingen. Fusies moeten volgens het CDA van onderop komen. De SP vindt eveneens dat de conclusies van Arcadis reeds bekend waren. De SP prijst MMC voor het begrip dat ze niet krijgen wat ze eigenlijk wel zouden willen. De SP steunt het voorstel. D66 is blij met het voorstel, stemt ermee in en geeft aan dat snel begonnen moet worden. Ook Weert Lokaal geeft aan blij met het voorstel te zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk (VVD tegen).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Antwoordbrief van het college op vragen van het CDA over het jeugdsportfonds (wordt nagezonden).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA spreekt haar dank uit voor de brief maar is teleurgesteld omdat de brief niet ingaat op de kernpunten. De gemeente draagt bij aan voorzieningen die aanvullend zijn op de eigen voorzieningen. Wanneer de eigen voorzieningen niet goed zijn zou daar iets aan gedaan moeten worden. Verder vindt het CDA het niet rechtvaardig dat de financiering in dit geval anders vorm wordt gegeven dan in andere gevallen (had de raad om krediet moeten worden gevraagd?). Wel is het CDA blij met het extraatje voor de minima.

 

Toezeggingen

Met betrekking tot het doorschuiven van financiële middelen door de gemeente wordt bekeken wanneer er wel of geen kredietvoorstel aan de raad moet worden voorgelegd.

 

Bestanden

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit tot beëindiging van subsidie aan kerkgenootschappen.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan voor scheiding tussen kerk en staat te zijn en is akkoord met het voorstel. Er zijn voldoende alternatieven. De PvdA kan zich niet in het voorstel vinden vanwege de maatschappelijke taken die met het onderwerp gemoeid zijn. Het niet meer verstrekken van de subsidie weegt straks misschien niet meer op tegen de extra kosten waar de gemeente mee te maken krijgt. De vraag is of er wel besloten moet worden zonder de impact van het besluit te kennen. De VVD geeft aan bewust te zijn van het belang van de kerkbedienaren, maar geeft aan dat de procedure goed gevolgd is, voor scheiding tussen kerk en staat te zijn en het voorstel te volgen. Het CDA geeft aan dat het laten vervallen van de subsidie een signaal is niet open te staan voor vrijwilligers wat ten koste kan gaan van de motivatie van deze vrijwilligers. Uiteindelijk kan de gemeente hierdoor duurder uit zijn. We maken wel gebruik van het werk van de vrijwilligers maar hebben er niets voor over. Verder wordt aangegeven dat de motivatie in het raadsbesluit ontbreekt. Het CDA vindt dat het bezwaar gegrond moet worden verklaard.  De SP is voor het voorstel en complementeert de wethouder. Weert Lokaal is verdeeld en kan niet aangeven volledig achter het voorstel te staan.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment spreekrecht Deken Franken

 Tekst spreekrecht Deken Franken

 Geluidsfragment

 

 

 

14. 

Onderwerp

Gegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit tot korting subsidie Munttheater.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 is akkoord met het jaar uitstel en kan zich vinden in het voorstel. De SP en Weert Lokaal steunen het voorstel eveneens. Het CDA is blij met het besluit en geeft aan dat zij nog een keer op het huurdersonderhoud wil terugkomen. De VVD steunt het voorstel niet. Het Munttheater heeft namelijk niet vroeg genoeg op de aangekondigde bezuinigingen ingespeeld.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk (VVD tegen).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Samenvoegen voorschoolse voorzieningen: uitwerking raadsbesluit 25 mei 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan in te stemmen met het voorstel.

 

 

Toezeggingen

De wijzigingen van de september circulaire worden nog in het voorstel verwerkt en toegezonden aan de raad. Naar aanleiding hiervan kan het stuk alsnog van hamerstuk in bespreekstuk worden veranderd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen toekomstvisie jongerencentra.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 krijgt de indruk dat de gemeente de jongeren alleen nog treft bij de jongerencentra en dat kan niet de bedoeling zijn. D66 merkt verder op dat bij externen de formatie wordt opgeplust terwijl de gemeente zelf bezuinigt. De vraag is hoeveel jongeren van de centra gebruik gaan maken gezien het extra geld dat besteed wordt. Weert Lokaal sluit zich bij D66 aan. Volgens Weert Lokaal krijg je jongeren die op straat hangen er niet mee binnen, terwijl de centra er wel voor bedoeld zijn. Het is niet in te schatten waarom de uitbreiding nodig is. De uitbreiding is nog te vroeg. De vraag is of er ook nog jongerenwerkers op straat bezig zijn. De VVD gaat akkoord met het voorstel. Het CDA heeft geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

-Het raadsvoorstel wordt gewijzigd. Bij de prioriteitenafweging 2013 wordt bekeken of opplussen van het aantal fte plaatsvindt. Het raadsvoorstel met de wijzigingen schuingedrukt wordt voor de raadsvergadering van 2 november aangeboden.

-De informatie over welke doelgroep in Stramproy zit (zijn de juiste mensen waarop ingezet wordt in beeld?) wordt verstrekt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit  

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van de Bestuursopdracht “Op zoek naar de kracht van de burger: decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de Wmo”en de Uitgangspuntennota “Op zoek naar de kracht van de burger”.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vond de presentatie op 12 oktober goed en steunt het voorstel. Het CDA mist in het stuk de trend dat steeds meer op vrijwilligers gestuurd wordt en het aanbieden van zorg buiten de reguliere zorg (zorgboerderijen). Weert Lokaal geeft eveneens aan de presentatie op 12 oktober goed te hebben gevonden. Bij het korten op activiteiten van verenigingen moet voorzichtig worden omgegaan. De mantelzorgers hebben last van de versnippering van instanties en het zou goed zijn als er een coördinatiepunt zou zijn. D66 is het met Weert lokaal eens dat vrijwilligers moeten worden gesteund bij hun werkzaamheden.

 

Toezeggingen

Het zoeken naar maatregelen om het mantelzorgers gemakkelijker te maken en de zorgboerderijen (verantwoordelijkheidsverhouding tussen professional en vrijwilligers) wordt meegnomen in de verdere uitwerking.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

18.

Onderwerp

Bespreken verslag erfgoedhuis.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan het een prachtig jaarverslag te vinden. Het CDA had vragen maar die zijn inmiddels al schriftelijk beantwoord.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Bespreken Project Weerter Geschiedschrijving (aan de hand van brief De Aldenborgh/ eventueel antwoord daarop van College).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat de gemeente niet de rol van uitgever moet vervullen. Deze deskundigheid heeft zij niet in huis. De gemeente moet slechts faciliteren. De PvdA vindt dat de gemeente de bekendheid  met haar eigen geschiedenis moet stimuleren met name richting de jeugd.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden 

 Brieven inzake Project Weerter Geschiedschrijving  

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Korten

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter geeft aan dat wanneer interesse bestaat voor een bezoek aan de kledingbank Midden-Limburg dit bij de griffie kan worden doorgegeven. De voorzitter sluit de vergadering om 23.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2011,

De commissiegriffier,

De voorzitter,