CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 06-09-2011

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.W.J. GabriŽls (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP),  H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. Za‚boul (PvdA )

Afwezig de leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

L.F.A. Heuvelmans (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. v. Beeck,  J. v. Cauteren, E. Croonenberg, K. Joosten, L. v.d. Laar, L. Sickmann, T. Weekers, R. v.d. Tillaar, E. Vogels, E. Zweypfenning

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

De voorzitter opent de vergadering. De leden van de commissie AZ zijn eveneens voor deze vergadering uitgenodigd in verband met de behandeling van agendapunt 7. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

Bestanden

 Agenda 06-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Het CDA wil voor een volgende keer eventueel het verslag van het erfgoedhuis en de eigen kracht conferentie agenderen.

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Welzijn d.d. 21 juni 2011.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie WZ 21-06-2011

 Geluidsfragment

 

 

Het CDA verzoekt het verslag als volgt te wijzigen: pagina 5

agendapunt 14, De Bosuil:

-Bezuinigen is moeilijk wanneer de vaste lasten blijven bestaan.

Wijzigen in: Bezuinigen is moeilijk wanneer de vaste lasten gelijk

blijven.

-Betwijfeld wordt of de bepalingen van de Drank- en horecawet

niet te streng worden uitgelegd. Het CDA is niet voor een

structurele subsidieverhoging en vindt dat deze dan ook uit het

voorstel moet. Wijzigen in: Betwijfeld wordt vooralsnog ůf de

bepalingen van de Drank- en horecawet zo streng moeten worden geÔnterpreteerd. Wat het CDA betreft mag er ůůk bij De Bosuil

binnen grenzen gekeken worden naar bezuinigingsmogelijkheden.

De commissie gaat hiermee akkoord.

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 14 juni 2011 en 6 juli 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 14-06-2011

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 06-07-2011

 Geluidsfragment

 

 

Er wordt kennis genomen van de genoemde punten.

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag (vragen hiervoor alsmede vragen over de TILS-lijst dienen zoveel mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda waren de volgende vragen ingediend:

De fractie Weert Lokaal heeft vragen aangekondigd betreffende de volgende TILS-stukken: 221 (Huurovereenkomst MFA Keenter Hart), 247 (Jeugdsportfonds) en 248 (Stichting Leergeld) en de PvdA-fractie betreffende het volgende TILS-stuk: 228 (Horeca-exploitatie sportkantine sporthal St. Theunis).

 

Bestanden

 TILS 221 (Huurovereenkomst MFA Keenter Hart)

 TILS 247 (Jeugdsportfonds)

 TILS 248 (Stichting Leergeld)

 TILS 228 (Horeca-exploitatie sportkantine sporthal St. Theunis)

 Geluidsfragment

 

 

De vragen van Weert Lokaal met betrekking tot TILS-lijst zijn vervallen. De vragen van de PvdA met betrekking tot de TILS-lijst over de Horeca-exploitatie sportkantine sporthal St. Theunis (hoe gaan we in de toekomst met de leegstand om) en van de VVD met betrekking tot het boeken van een sporthal via internet worden ter vergadering behandeld. De vragen van de SP met betrekking tot de sluiting van een gastouderopvang (is de handhaving streng, zijn er eerder opvangen gesloten en is het voor ouders duidelijk of de opvang goedgekeurd is?) en de brieven van de Risse (wie is van de gemeente bij de gesprekken, wat is de insteek van de gesprekken, waarom nu pas en worden ook de leidinggevenden bevraagd?) worden eveneens ter vergadering beantwoord. D66 vraagt of de herijking van het subsidiebeleid geagendeerd kan worden voor de volgende vergadering. Wethouder Coolen zegt toe dit te doen (TOEZEGGING). De vragen van het CDA over de regels van het Jeugdsportfonds (discrepantie tussen regels Jeugdsportfonds en datgene wat in B&W-voorstel staat) worden meegenomen met het antwoord op de brief die het CDA daarover al heeft gestuurd (TOEZEGGING). 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek ďMinimabeleid WeertĒ. (initiatiefvoorstel presidium, de rekenkamer houdt een presentatie).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Onderzoek Minimabeleid Weert - Eindrapport

 Geluidsfragment inleiding en presentatie

 Geluidsfragment vragenronde

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn rekenkamer en B&W

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn rekenkamer en B&W

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

De voorzitter van de rekenkamer, mevrouw Rooskens, start met een presentatie over het onderzoek.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan dat het rapport enerzijds bevreemd en anderzijds bevestigd wat reeds bekend was. Door de cijfers die gebruikt worden kan er geen relatie gelegd worden tussen minimabeleid en mensen met een laag inkomen, terwijl die relatie wel aan het licht zou kunnen komen wanneer betere cijfers zouden zijn gebruikt. Met betrekking tot de stelling dat het minimabeleid geen logisch onderdeel is van het sociaal beleid, is onvoldoende gekeken naar de draagwijdte van de regeling. Voor de mensen die buiten de doelgroep vallen die moeilijk weer aan het werk komt hoeft geen relatie tussen minimabeleid en arbeidsmarktparticipatiebeleid gelegd te worden. Voor mensen die lang in de bijstand zitten en niet werkwillig zijn bestaan er andere instrumenten. Je kunt kiezen voor het gebruik van bonnetjes. In het verleden is bewust gekozen dat niet te doen. Naar de oorzaak waarom dat niet is gedaan is te weinig onderzoek uitgevoerd. Met betrekking tot het anticiperen op komende beleidswijzigingen kan alleen wijziging van wet- en regelgeving vanuit Den Haag leiden tot andere inzichten. De gemeente heeft ook het recht op een eigen mening. Voorgesteld wordt kennis te nemen van het onderzoek en de aanbevelingen niet zondermeer over te nemen. D66 vindt belangrijk dat de koppeling met het sociale beleid wat betreft activering blijft. De aanbevelingen zijn logisch, maar de vraag is of de cijfers wel kloppen en in het verlengde daarvan de resultaten dan nog wel in orde en actueel zijn. D66 wil het rapport niet alleen maar voor kennisgeving aannemen maar ook de aanbevelingen overnemen. De SP vindt het rapport tegenvallen. Het schrappen van de bureaucratie is prima en de opmerking daarover wordt verworpen. Het sociaal cultureel fonds is inkomensondersteunend en dat moet zo blijven. Een kleinere groep ondersteuning bieden is geen optie. Vooruitlopen op de landelijke maatregelen is eveneens niet aan de orde. Het beleid veranderden (beperken op het beroep op voorzieningen) zeker niet. De klant centraal stellen is al het uitgangspunt om problemen op te lossen. Sociale zaken, UWV en vraagwijzer in ťťn gebouw is een overbodige aanbeveling. Met het punt dat alles SMART moet is de SP het eens maar dat was al besloten. Weert wordt niet sociaal gehouden door het uitvoeren van de aanbevelingen. Mensen in de bijstand hebben vaak hulp nodig om aan het werk te komen en juist daarop wordt bezuinigd en dat is vreemd. De SP wil kennisnemen van het rapport en de aanbevelingen niet overnemen. Weert Lokaal kan zich voor een groot deel vinden in de opmerkingen van de PvdA. De aanbevelingen worden niet begrepen. In Weert is gekozen om het minimabeleid zo ruimhartig mogelijk te maken. Het SMART maken leidt tot een verantwoordingsproces, de vraag is of daarvoor in het verleden is gekozen. Sommige zaken zijn niet SMART te maken. Wanneer de aanbevelingen overgenomen worden (met uitsluiting 110%) wordt niet veel anders gedaan dan altijd. Weert Lokaal wil alleen kennisnemen van het plan en vervolgens dit meenemen in een integraal plan. De CDA vindt SMART een aandachtspunt. Weert zit in een hoge categorie van betalingen aan de gemeente, de vraag is of er niet te veel voor wordt gebruikt. Het antwoord van de rekenkamer op de reactie van het college had concreter mogen zijn. Aanbeveling 1 past niet in de gemeente Weert omdat er een goede combinatie is tussen generieke en individuele ondersteuning. Er wordt gesteld dat niet voldoende wordt geanticipeerd maar dat gebeurt wel al. Het minimabeleid is onderdeel van het sociale beleid en de vraag is of dit wel beter kan. Bij sociale zaken staat de klant centraal, de benchmark door Stimulansz gaf een goede uitkomst voor sociale zaken en de resultaten hiervan passen misschien in het hele plaatje. Aan mensen op geringe afstand van de arbeidsmarkt moet inderdaad meer aandacht worden besteed, bijvoorbeeld inzetten voor werkzaamheden zoals deze zich in de afgelopen winter hebben voorgedaan.  De PvdA geeft aan dat Weert relatief weinig mensen in de bijstand heeft en veel van deze mensen zijn moeilijk inzetbaar om gezondheidsredenen en hoge leeftijd. Daarom kunnen ze niet overal voor worden ingezet. Het CDA wil alleen kennisnemen van het plan en de positieve zaken uit het rapport meenemen in het vervolg bij sociale zaken. De VVD is ongerust over de brief van het cliŽntenplatform. De hoge uitgaven van Weert voor het minimabeleid in 2010 zijn eveneens verontrustend. De PvdA geeft aan dat Weert een centrumgemeente is en daarom veel aan minimabeleid uitgeeft maar daar ook het geld voor krijgt. Opvallend is volgens de VVD verder de stijging van 50% in uitgaven voor het minimabeleid in 2010 ten opzichte van 2009. De VVD wil alleen kennisnemen van het rapport en de aanbevelingen niet overnemen.

 

Toezeggingen

Geen

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

 

Aangezien de voorzitter van de rekenkamer per 1 oktober 2011 stopt met haar werkzaamheden richt de voorzitter een dankwoord aan haar waarbij een bloemetje wordt aangeboden. Mevrouw Rooskens dankt de gemeenteraad van Weert voor het in haar gestelde vertrouwen.

8.

Onderwerp

Wijzigen maatregelverordening Weert 2010.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Invoeren vanaf 1 april 2012 van een eigen bijdrage / eigen aandeel voor individuele vervoers- en woonvoorzieningen voor bestaande en nieuwe cliŽnten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt zich af waar de koerswijziging vandaan komt dat nu wel een eigen bijdrage gevraagd wordt en vraagt zich af of de doelstelling wel gehaald kan worden. De zelfredzaamheid van de WMO-klant staat voorop, moet behouden worden, maar de PvdA zet daar grote vraagtekens bij. De zelfredzaamheid komt door het opwerpen van de drempel van eigen bijdrage in het gedrang. De wijziging brengt veel werk met zich mee. De PvdA kan zich niet vinden in het voorstel en steunt het niet. De SP vindt dat het niet gebruiken van scootmobielen op een andere manier moet worden tegengegaan. Volgens de SP bestaat er daaromtrent geen probleem. Bij het invoeren van een eigen bijdrage gaan mensen met een minimum inkomen er op achteruit door het bureaucratische systeem een eigen bijdrage te vragen. Het alternatief is mensen die boven een bepaalde norm uitkomen automatisch uit te zonderen. De SP ziet dit graag uitgewerkt. Invoeren van een bureaucratisch systeem van eigen bijdrage schrikt mensen af die het nodig hebben en dit is onwenselijk en weegt voor de SP het zwaarste. Het systeem brengt kosten met zich mee en dat gaat weer ten koste van wat je ermee kunt doen. Er zou sprake van zijn dat je niet op vermogen mag toetsen. Indien duidelijk is dat dat wel mag moet dit ook toegepast worden. Het systeem is berekeningstechnisch vrij omslachtig. De SP twijfelt of de doelen worden bereikt die informeel worden gesteld. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid kun je bevorderen door een eigen bijdrage maar de nadelen daarvan wegen zwaar en daarom moet je dat niet doen. Weert Lokaal kan in principe instemmen met het voorstel omdat het merendeel van de mensen niet meer gaat betalen dan nu al het geval is. Over een jaar wil Weert Lokaal de regeling graag geŽvalueerd zien in de commissie. D66 gaat er vanuit dat voor de meeste mensen niets veranderd en wil dat bevestigd zien. De CDA vindt het stuk goed leesbaar. Bij punt 2 van het B&W-voorstel moet waarschijnlijk aangegeven worden dat het een concept besluit betreft. Het is goed dat maximale vergoedingen gevraagd worden. Verder is het goed dat middelen die niet gebruikt worden terugkomen en opnieuw worden gebruikt. De vraag is of op de bijdragen voor collectieve voorzieningen bespaard kan worden. Wat betreft de bureaucratie is de gemeente in staat hier goed mee om te gaan. De VVD heeft positieve ervaringen met het CAK, vindt het stuk goed leesbaar en steunt het voostel. De basisgedachte van de WMO is zelfredzaamheid met de gemeente als vangnet. Het WMO-platform is ook akkoord met de eigen bijdrage.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van Ä 150.000,= voor de aankoop van de ateliercollectie Esser/ Werz.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Vragen SP (mail)

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vraagt zich af of de collectie toegankelijk gemaakt kan worden voor onderzoek. De Reve collectie is namelijk ook nooit toegankelijk gemaakt en slechts incidenteel is er sprake geweest van het tentoonstellen van delen uit de collectie. Gevreesd wordt dat de Esser-Werz collectie een zelfde lot ondergaat (de huidige in bezit zijnde deelcollectie bevat al de voor studie benodigde elementen en er is geen plaats om alles tentoon te stellen). Uitgaande van de verwachtte toename van het aantal bezoekers zou er een permanente tentoonstelling moeten komen maar dat wordt door de VVD betwijfeld. De collectie moet bekeken worden in de context van het museum Weert en de ruimte die daarvoor beschikbaar is. De academische wereld kijkt anders tegen de collectie aan. Ondanks de subsidies en de aanbevelingen kan niet ingestemd worden met het gevraagde krediet. De SP had aanvankelijk dezelfde mening als de VVD. De beantwoording door de ambtenaar dat er meer bezoekers komen en dat de collectie in wisselende vorm terugkomt in het museum heeft deze mening veranderd. De antwoorden zullen als bijlage bij het verslag worden gevoegd. De hedendaagse kunst krijgt minder aandacht en dat is jammer. De SP vindt het ernstig dat de VVD twijfelt aan de uitspraken van het college, de VVD geeft daarop aan dat het haar goed recht is om te twijfelen. De PvdA ondersteunt het voorstel. D66 ondersteunt het voorstel niet omdat zij niet ervan overtuigd zijn dat het voor de Weertenaar zoveel extraís oplevert. Er is wellicht een andere partij die actie kan ondernemen maar de gemeente moet dit niet doen. Weert Lokaal is eveneens overtuigd geraakt door de antwoorden aan de SP en steunt het voorstel. De aankoop komt bovendien uit de reserve voor kunstaankopen. Het CDA vindt de collectie waardevol genoeg om tot aankoop over te gaan omdat de collectie past bij de collectie van het Kerkelijk Museum Weert en mede gezien de subsidie. Er heeft echter een flinke discussie over plaatsgevonden. Het voorstel kan als hamerstuk naar de raad.

 

Toezeggingen

-Er komt nog een antwoord waarom meer krediet wordt gevraagd dan benodigd.
-Er komt nog antwoord op de vraag hoe vaak in de afgelopen 10 jaar een beroep is gedaan op de collectie Reve om daar onderzoek in te doen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk. De VVD en D66 zijn tegen.

 

 

 

Raadsconsultaties en notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

                                            

11. 

Onderwerp 

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.14 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2011,

 

De commissiegriffier,

                                                         De voorzitter,