CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 21-06-2011

 

 Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezige leden

G.J. van Buuren (VVD), G.W.J. GabriŰls (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP),  H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) vanaf 20.42 uur, M. ZaÔboul (PvdA )

 

 

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, K. Joosten, L. v.d. Laar, L. Sickman, R. v.d. Tillaar, W. Truyen, J. van Velthoven, T. Weekers

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat mevrouw Stokbroeks later komt. Wethouder Coolen verstrekt de commissieleden op papier een terugkoppeling van de miniconferentie onderhuisvesting van 18 mei 2011.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Met betrekking tot agendapunt 9 zijn drie verzoeken om spreekrecht ingekomen van mevrouw Vaes (directeur basisschool het Dal), de heer Ackermans (voorzitter Stichting Basketbal Promotie Limburg) en de heer van Ekerschot (manager Punt Welzijn).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Presentatie door dhr. Ekerschot

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Van Ekerschot, Punt Welzijn

 Geluidsfragment spreekrecht mevr. Vaes Basisschool Het Dal

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Ackermans Stichting BPL

 Geluidsfragment stellen van vragen aan insprekers

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Bij agendapunt 8 is per abuis aangegeven dat de jaarrekening 2011 vastgesteld wordt. Dit moet zijn de jaarrekening 2010. Het rekenkamer onderzoek minimabeleid wordt in de commissievergadering van september behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 21-06-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Maatschappelijke Zaken d.d. 10 mei 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de advieslijst vraagt mevrouw ZaÔboul naar de cijfers over overgewicht van kinderen.

 

Toezeggingen

De cijfers met betrekking tot overgewicht worden in het derde kwartaal aan de commissie verstrekt.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie MZ 10-05-2011

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 mei 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Met betrekking tot de voortgangsrapportage geeft mevrouw Op

den Kamp aan mogelijk later nog terug te willen komen op de

onderwerpen topvolleybal en adviesraad amateurkunst. Met

betrekking tot het onderwerp integraal alcohol- en drugsbeleid

jongeren komt zij bij agendapunt 13 terug.

 

Toezeggingen

In de commissievergadering van september wordt meer informatie

gegeven over het onderwerp NMC.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter (belangstellenden kunnen dat van tevoren aangeven bij de griffie).

 

 

Mevrouw ZaÔboul wordt plaatsvervangend voorzitter van de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag (vragen hiervoor alsmede vragen over de TILS-lijst dienen zoveel mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

 

 

Mevrouw Op den Kamp vraagt om een toelichting op de brief die

het bibliocenter aan het college van B&W heeft gestuurd.

 

Toezeggingen

De commissie wordt vˇˇr de TILS-lijst al ge´nformeerd met

betrekking tot de bezwaarprocedure bibliocenter en de gevolgen

hieromtrent voor de bezuinigingsronde.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2010.

 

 

De commissie onderzoek jaarrekening stelt voor de jaarrekening 2010 vast te stellen zoals opgemaakt en in te stemmen de resultaatbestemming 2010.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

 

 

Met betrekking tot agendapunt 9 wordt spreekrecht uitgeoefend door mevrouw Vaes (directeur basisschool het Dal), de heer Ackermans (voorzitter Stichting Basketbal Promotie Limburg) en de heer van Ekerschot (manager Punt Welzijn).

9.

Onderwerp

Continueren van de deelname aan de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur.

 

 

De SP vindt het een goed initiatief. De VVD onderschrijft de doelstellingen van het college maar geeft aan dat de effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen niet aan bod komen. Aangegeven moet worden hoe na 2014 verder gegaan wordt. Het CDA sluit zich bij de VVD aan, het is een prima initiatief. Gevolgd moet worden hoe het verder gaat, de evaluatie moet in 2013 worden gehouden. Het CDA geeft aan dat het bevorderen van bewegen en sport en cultuur belangrijk is maar heeft er wel nog vragen over. Weert Lokaal stemt in met het voorstel en geeft aan dat leren niet alleen op school maar ook in de wijken moet plaatsvinden. De PvdA heeft sport, kunst en cultuur hoog in het vaandel staan en vindt dat dit toegankelijk moet zijn voor alle kinderen.

 

Toezeggingen

De commissie wordt in 2012 ge´nformeerd over de bewegingsnorm (in mei 2012 zijn de gegevens beschikbaar).

In 2013 wordt de deelname geŰvalueerd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, op verzoek van D66 als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Presentatie door dhr. Ekerschot

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Van Ekerschot, Punt Welzijn

 Geluidsfragment spreekrecht mevr. Vaes Basisschool Het Dal

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Ackermans Stichting BPL

 Geluidsfragment stellen van vragen aan insprekers

 Geluidsfragment inhoudelijke behandeling

 

 

 

10.

Onderwerp

Afbouwen ID- en WIW-regelingen gemeente Weert.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

De SP vindt dat het in Weert meevalt hoeveel mensen nog in gesubsidieerde banen werken. Voor de mensen die het treft valt het echter niet mee. De SP kan nu niet akkoord gaan met het voorstel maar wel met een afspraak over een overgangsregeling met de werkgevers. De SP is bezorgd over het in dienst nemen door de werkgevers nu de arbeid niet meer gesubsidieerd wordt en vindt dat de werkgevers op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gewezen moeten worden. De SP wil wel mee maar wil nu nog niet besluiten dat de regeling in 2013 ophoudt. De nieuwe wet biedt niet helemaal een oplossing voor gesubsidieerde arbeid.

De VVD deelt de zorgen van de SP maar heeft vertrouwen in een goede oplossing. Weert Lokaal vindt de aanpak zorgvuldig en vraagt zich af of er wel een andere keuze is danwel deze mensen niet onder het FLOW-traject gebracht kunnen worden. Het CDA geeft aan dat het een pijnlijke maar onontkoombare beslissing is. De PvdA onderschrijft wel de lijn van het college maar geeft aan dat dit al jaren geregeld had moeten zijn. De PvdA kan er niet mee instemmen dat dit nu zomaar gebeurt. D66 geeft aan dat de regeling over twee jaar niet meer te betalen is en dat het goed is met de werkgevers te overleggen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, op verzoek van de PvdA als bespreekstuk.

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Presentatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw)/Wet werken naar vermogen (Wwnv).

 

 

De heer van de Tillaar geeft een presentatie met de titel ôSociale Zaken in nieuw perspectiefö. De SP en CDA geven aan bij iedere stap meegenomen te willen worden in het traject. Weert Lokaal vreest dat er weinig ruimte is om aandacht te geven aan de uitvoering en maakt zich zorgen over de gevolgen op de WMO.

 

Toezeggingen

De presentatie wordt aan de commissie leden toegezonden.

 

Bestanden

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Instemmen met het integreren van de werkzaamheden voor mantelzorgondersteuning en de vrijwillige inzet in de zorg bij Punt Welzijn/de Vraagwijzer en het beŰindigen van de subsidie aan de Zorgondersteuner per 1 januari 2012.

 

 

Weert Lokaal kan zich niet voorstellen dat hetzelfde gedaan wordt voor de helft van het geld en vraagt zich af wat dan wegvalt. De PvdA beaamt dit. D66 wil weten waarom de ouderenadviseur in het voorstel voorkomt. Ook de VVD vraagt zich af waarom het nu zoveel goedkoper kan en deelt de mening van D66 met betrekking tot de ouderenadviseur.

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel/-besluit wordt aangepast op het B&W-voorstel.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk onder voorwaarde dat het raadsvoorstel/-besluit wordt aangepast.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met het verlengen van de werkingsduur van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 met ÚÚn jaar.

 

 

De PvdA is bezorgd over de toename van het alcoholgebruik onder jongeren en pleit voor vergroting van bewustwording bij kinderen en ouders al te beginnen op de basisscholen. Het CDA vraagt om de nieuwe Nota zo SMART mogelijk te formuleren.

 

Toezegging

Voorstel met betrekking tot allochtone ouderenadviseur komt in de volgende vergadercyclus aan de orde en wordt toegezonden aan de commissie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de voorgestelde subsidie muziekcentrum De Bosuil 2012.

 

 

De VVD kan niet instemmen met het voorstel. Er zijn geen nieuwe argumenten aangedragen en wanneer op andere instellingen wordt bezuinigd zou dit ook bij de Bosuil moeten gebeuren. De vraag is of de Bosuil nog wel bestaansrecht heeft en er nog wel geld ingestoken moet worden. D66 vindt eveneens dat inhoudelijk weinig gewijzigd is. Voor het verlenen van de subsidie zou terug gekomen worden op de gevolgen van het horecabeleid, terwijl in het voorstel nu staat dat dit nog moet gebeuren. D66 zou nu graag willen weten wat de gevolgen zijn en vindt dat verder gekeken moet worden dan artikel 4 van de Drank- en horecawet. De Bosuil zou meer ruimte moeten krijgen activiteiten te organiseren zodat ook minder subsidie hoeft te worden verstrekt. De PvdA geeft aan dat andere instellingen worden gekort terwijl bij de Bosuil de subsidie nu wordt voortgezet. De PvdA steunt de opvatting van D66 dat de commissie moet kijken wat binnen de wet kan om de mogelijkheden voor de Bosuil te verruimen zodat extra inkomsten kunnen worden verkregen. Weert Lokaal geeft aan dat de subsidie vanwege tegenvallers wordt verleend, terwijl die daar niet voor bedoeld is. Er zijn geen nieuwe plannen. De Bosuil moet zelf actie ondernemen. Er zijn meer culturele mogelijkheden dan alleen muziek. Het CDA is onder de indruk van de activiteiten die door de Bosuil ondernomen worden. De activiteiten zijn professioneel opgezet. Bezuinigen is moeilijk wanneer de vaste lasten gelijk blijven. Gekeken moet worden naar de mogelijkheden om een verruiming van de activiteiten toe te staan. Betwijfeld wordt vooralsnog ˇf de bepalingen van de Drank- en horecawet zo streng moeten worden ge´nterpreteerd. Wat het CDA betreft mag er ˇˇk bij De Bosuil binnen grenzen gekeken worden naar bezuinigingsmogelijkheden. De SP vindt dat het kijken naar mogelijkheden voor verruiming van de activiteiten een keer op houdt. De SP staat achter het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

15. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.48 uur onder dankzegging van de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 september 2011,

 

 

 

De commissiegriffier,

 

De voorzitter,