ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 09-02-2010

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), F.J.J. Prinsen (WL). M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en M. Zaāboul (PvdA)

 

 

Afwezig de leden

J.C.M.I. op de Kamp-Smans (CDA en T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

Plaatsvervangende leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.J. Egging (fractie Kernpunt)

 

 

Portefeuiilehouders

L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben en H.W.J. Coolen

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Gerits, F. Schreurs, M. van Meijl en T. Weekers

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede wie een bericht van verhindering heeft gestuurd. Tevens memoreert hij dat dit de laatste commissievergadering in deze samenstelling is.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer Leo Roos van de Weerter Sportraad met betrekking tot de beleidsvisie Zwembad de IJzeren Man (agendapunt 9).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht dhr. Roos

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Roos

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 09-02-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Welzijn d.d. 12 januari 2010.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld aangezien er geen wijzigingsvoorstellen ontvangen zijn.

 

Bestanden

 Advieslijst WZ 12-01-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 27 januari

       2010.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

       aangenomen moties.

 

 

Er zijn geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Presentatie haalbaarheidsonderzoek onderwijs- en zorgcluster lokatie Beatrixlaan 1e fase (door de stichting brede scholen Nederland)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Er dient nog een stedenbouwkundig plan/visie opgesteld te worden over de lokatie.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Jaarverslag Leerplicht RMC 2008-2009 (geagendeerd op verzoek van B&W).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag voor portefeuillehouder L. Heuvelmans.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Uitvoeren van het actieprogramma "Beleidsvisie Zwembad De IJzeren Man" (raadsvoorstel 10 03 027).

 

Expliciete fractie-standpunten

Er dienen nog enkele aanpassingen en aanvullingen in het advies/de bijlagen gedaan te worden, waarna het voorstel opnieuw kan worden aangeboden (eerstvolgende cyclus).

 

Toezeggingen

1.     In de stukken zal gewijzigd worden dat de Weerter Sportraad deelneemt aan de bijeenkomsten over de urenverdeling van het zwembad (en niet dat zij alleen uitgenodigd wordt).

2.     De tekst over de besluitvorming bij aanwezigheid van minder dan 3 leden van de Raad van Toezicht wordt eveneens aangepast.

3.     De nog openstaande (technische) vragen worden nog schriftelijk beantwoord.

 

Advies

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad en verzoekt het voorstel opnieuw te behandelen in de volgende vergadering van de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Roos

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 januari 2010 inzake de projectopdracht verplaatsing sportvelden DESM (geagendeerd op verzoek van het college).

 

Toezeggingen

Omdat in de stukken vermeld staat dat er geen gronden aangekocht hoeven te worden bij de varianten B en B2 en dit niet juist is, zal deze tekst worden aangepast.

De commissieleden zullen een afschrift ontvangen van het verslag van de bijeenkomst met alle Weerter voetbalverenigingen d.d. 23 februari 2010.

 

Conclusies

De opdracht van de raad is goed verwoord.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van Weert Lokaal over de hoogte van sporthal Aan de Bron in relatie tot topsport wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 december 2009 tot het houden van een behoefte-onderzoek onder jongeren over binnenjops (a.g.v. een door de raad aanvaard amendement) (geagendeerd op verzoek van het college. Gelet op de inhoudelijke betrokkenheid van de raad bij dit thema wil het college de onderzoeksaanpak in de commissie Welzijn bespreken).

 

Toezeggingen

Nagegaan zal worden of Punt Welzijn het onderzoek kan uitvoeren (en wat de kosten daarvan dan zijn). Vanwege objectiviteit moet wel nog beoordeeld worden of het wel wenselijk is, dat Punt Welzijn het onderzoek eventueel uitvoert.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden 

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik genaakt. Wel vraagt de plaatsvervangend voorzitter, mevr. M. Stokbroeks nog even het woord. Zij bedankt de voorzitter voor het op een goede en eigen wijze voorzitten van de commissie Welzijn in de afgelopen 4 jaren.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter om 22.50 uur de vergadering.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2010.

De commissiegriffier,                                      De voorzitter,